Spiritismus jako fenomén své doby

Projevy z nehmotného světa, které vybočovaly a vybočují z rámce běžných věd, se vyskytovaly ve všech dobách a na všech místech a svými projevy dávaly tušit, že působí inteligentní a svobodnou vůlí. Rozum lidí naznačoval, že za těmito inteligentními projevy musí být nějaká „inteligentní moc“, která může vstupovat do styku s lidmi pomocí materiálních prostředků. Tato „inteligentní moc“ při zkoumání její povahy udala skrze materiální prostředky, že patří do světa duchovních bytostí, které odložili tělesnou schránku člověka. Spiritismus tedy není výtvorem moderní doby, ale sahá hluboko do minulosti.

Spiritismus je odvozen z latinského slova spiritus neboli duch. Dříve se však používalo pojmu spiritualismus, který pochází z latinského slova spiritualis neboli duchovnost, a vyjadřuje osobní názor a vztah k tomu, co člověka přesahuje. Spiritualista hájí názor, že mimo hmotu zde existuje ještě něco jiného – což ještě nepředpokládá víru v duchy – a tak ke specifikaci nových jevů bylo zapotřebí také nových pojmů. Začalo se tedy používat slov spiritismus, spiritistický, spiritista. Tyto nové pojmy se vzhledem k jejich praktičnosti, a hlavně specifikaci rychle ujaly.

Spiritistická nauka je přesvědčena, že „člověk má dvě podstaty“. Smrtelné, hmotné tělo a nesmrtelnou, nehmotnou duši. Po smrti člověka duše dále přežívá, odpoutává se od těla a stává se duchem, který vstupuje do světa duchovního. Tento duchovní svět obklopuje náš materiální svět. Spiritismus poskytuje skrze experimenty důkazy o existenci duchů a možnost komunikace s nimi. Navázání spojení s duchovním světem se však děje v přítomnosti lidí, kteří jsou nadáni medijními schopnostmi. Tito lidé jsou označováni jako médium – prostřednící mezi světem lidí a světem duchů. Každý člověk je přirozeným způsobem obdařen těmito medijními schopnostmi, rozdíly se týkají pouze stupně jejich rozvoje.

Skromnost, ochota, láska ke svým bližním, chuť pomáhat trpícím lidem, svědomitost a poctivost – jsou vlastnosti dobrého média. Morální hodnoty a etiketa jsou se spiritismem velmi úzce spojeni. Člověk by se měl v životě duchovně vyvíjet – jeho úkolem je dospět do stavu dokonalosti. Podle vyšších duchů je nejzávažnějším úkolem člověka dospět do stavu, kdy se vůdčím životním posláním stane láska – cit vyvolávající dobrotu, úsměv, otevřenost a chuť pomáhat jiným. Právě k tomuto ideálu míří všichni duchové a v tom spočívá i smysl jejich existence.

Počátky novodobého spiritismu

Bylo by naivní tvrdit, že spiritismus jako takový někde „vznikl“. Ať se podíváme na kteroukoliv civilizaci, vždy se lidé těžce vyrovnávali se ztrátou svých nejbližších a toužili po nějakém dalším kontaktu. Chaldejci, Peršané a Babyloňané vyvolávali mrtvé, Židé se spiritismu naučili od Egypťanů, u Řeků a Římanů existovaly veřejné věštírny, kde se vyvolávali mrtví jaksi „na objednávku“. Pokud jde o novodobý fenomén, nazývaný moderní spiritismus, šlo v něm předně o samotnou komunikaci s duchy. Zaměřen byl tedy čistě prakticky. Postupně se však spiritismus stal hnutím, učením a pro mnoho lidí i životním stylem. Tento fenomén rychle zaplavil celý svět. Jako předzvěst novodobého spiritismu můžeme chápat působení švédského vědce a filozofa Emanuela Swedenborga (1688-1772), který začínal publikovat „zprávy ze záhrobí“ již v roce 1744. Upozorňuje především na možnost komunikace s duchy zemřelých.

Četné spiritistické kroužky však začaly vznikat až na základě události, která se odehrála v roce 1848 v severoamerickém městečku Hydesville v domě rodiny Foxových. Byli to příslušníci metodistů. Měli tři dcery (Margarettu, Cathie a Leah). V jejich domě se začaly dít podivné věci v podobě klepání. Když klepání neustávalo, děvčata z toho udělala zábavnou hru a původce klepání pojmenovala Mr. Splitfoot (pan Kulhavec). Poté mu začaly dávat otázky a on na ně odpovídal pomocí klepání. S klepající silou se dorozumívaly tak, že jeden úder značil ne, dva snad a tři možná. Díky tomu zjistily, že klepot způsobuje duch bývalého majitele jejich domu, který se jmenoval Karel Rosna (někde je uváděno jméno Rosma) a jeho tělo je pohřbeno ve sklepě v domě. Ostatky zde byly opravdu nalezeny v roce 1904 ve výklenku ve zdi. Pastor od metodistů se snažil dům vymýtit od duchů, ovšem to nemělo žádný účinek. Lidé se proti Foxovým začali obracet zády a vyloučili je z církve metodistické. Poté Foxovi dostávali přesná sdělení pomocí abecedy, aby šířili spiritismus mezi lidi. Sestry se tomu nejdříve bránily, ovšem ať dívky přišly kamkoliv, v jejich přítomnosti se vždy děly spiritistické jevy. Od roku 1849 pořádaly pravidelné seance se skupinou spiritistů a staly se slavnými. Jejich seance se těšily velké oblibě a spiritismus se tak roznesl do celé Ameriky, posléze i do Evropy. Sestry Foxovy jsou považovány za jedny z prvních médií vůbec.

V roce 1850 bylo v USA zaznamenáno asi 30 000 médií, tedy osob, která dokážou zprostředkovat styk se záhrobím. Kolem roku 1896 se jejich počet odhadoval dokonce na 3 miliony lidí. Zásady spiritistického hnutí byly ustanoveny v Rochesteru, odkud se dále šířily do západní Evropy. Ve Francii v roce 1851 vymezil teorii novodobého spiritismu Allan Kardec. Zpracoval ji ve svých obsáhlých dílech „Kniha duchů“, „Kniha médií“, „Co jest spiritismus“. Kolem roku 1870 se vlna spiritismu dostává do Anglie, kde bylo obnoveno starší učení profesora E. Bruntona, pro které je typické kladení důrazu na vnitřní božství člověka, které ho propojuje s Absolutnem. V roce 1884 vzniká v Londýně „Spiritualist alliance“, která je podporována zámožnými šlechtickými rodinami. K našim sousedům do Německa se spiritismus dostal údajně přes Brémy a Hamburk, a to zásluhou Rusa Alexandra Nikolajeviče Aksakova. Mezi stoupenci spiritismu v Německu bylo možné najít také profesora fyzikální astronomie a řadu dalších univerzitních profesorů.

Mediumita – schopnost být médiem…

„Spiritistická praxe s popsanými stolečky a mluvícími médii byla by sama o sobě snadným terčem posměchu. Avšak to, co je podstatné, nejsou konkrétní dobové praktiky komunikace s duchovním světem, nýbrž sama vůle s ním komunikovat, sama touha překročit hranice materialismu a pozitivismu směrem k „jakémusi“ duchovnu“.

Pokud se zaměříme na velmi zjednodušený popis mediumity, jedná se o paranormální schopnost jedince komunikovat s nehmotným světem, tedy zprostředkovávat sdělení bytostí z „druhého“ světa nebo také vyvolávat paranormální jevy, jako jsou pohyby a přesuny věcí či různé zvukové efekty. Jedinec nadaný touto schopností je označován jako tzv. médium. Za nejvýznamnější úkazy mediumity se považuje částečná nebo úplná materializace celého těla, nebo některých tělesných orgánů (hlava, ruka apod.). Málo prováděná, avšak existující, mediumita fyzikální, je telekineze (pohybování předměty), levitace (vznášení předmětů ve vzduchu), aporty (přenosy předmětů z vnějšku do místnosti) a významná psychometrie (čtení historických událostí z předmětů).

DRUHY MEDIUMITY:

• MEDIUMITA PÍŠÍCÍ A KRESLÍCÍ – Média, u kterých se projevovala tato forma mediumity, většinou pracovala o samotě v klidu. Seanci zahajovala s ořezanou tužkou volně položenou na čistém papíru a s myslí obrácenou k Bohu. Poté médium trpělivě čekalo v, pokud možno bezmyšlenkovitém stavu. Díla vytvořená těmito médii mohla být černobílá, ale také barevná za využití jakýchkoliv výtvarných technik. Pokud ruka začala psát, jednalo se většinou o krátké vzkazy. Jsou ale známi i případy vytvoření celých románů. Text těchto sdělení mohl být psán v jakémkoliv jazyce a někdy dokonce jazykem zcela neznámým včetně písma.

• MEDIUMITA SLYŠÍCÍ – Jedná se o nejčastější typ mediumity, kterým byla média nadána. V podstatě se jednalo o zklidnění vlastní mysli do takové míry, aby bylo možné slyšet poselství z nehmotného světa. Média tato poselství zapisovala nebo je přímo tlumočila na zasedání.

• MEDIUMITA MLUVÍCÍ – K vyvinutí této mediumity bylo zapotřebí shromáždění spiritistů do kruhu, přičemž si sedící jedinci museli být sympatičtí. Nejvíce citlivý článek tohoto kruhu po chvíli ucítil mrazení, chvění a různé mimovolné pohyby. Dostavila se únava a nově vytvořené médium upadlo do transu. Médium hovořilo jak jazyky pro něho známými, tak i v jazycích, kterým samotné médium nerozumělo, protože nemělo například patřičné vzdělání.

• MEDIUMITA CÍTÍCÍ – Citlivý jedinec má možnost zažít pocit blízký tomu, jako by se ho někdo dotýkal, třel či dokonce prošel. Přítomno je mnohdy také prudké zamrazení.

• MEDIUMITA VIDÍCÍ – Zde se jedná o schopnost vidět postavy z nehmotného světa. Opět se objevuje u lidí citlivých, kteří mají navíc často dar vidět lidskou auru.

• MEDIUMITA PRO FYZICKÉ ZJEVY – Je to schopnost materializovat předměty nebo duchy a to tak, aby se během seance stali viditelnými celému kruhu zúčastněných.

Kořeny spiritismu v Čechách

Kořeny spiritistické tradice sahají hluboko do historie naší země, proto je chybné považovat za vznik spiritismu v Čechách rok 1880. Jedná se pouze o rok vzniku českého spiritistického hnutí, nikoliv spiritismu jako takového. Důvodem k domněnce, že spiritismus neexistoval na našem území před rokem 1880, může vést fakt, že veškeré seance byly přísně utajovány, a to z důvodů obav samotných spiritistů. Větší skupinou kmenů, o které se z pramenů můžeme domnívat, že se snažil komunikovat se „záhrobím“, byli Keltové, pro které byly Čechy podle archeologů jejich pravlastí. Na duchovním životě Keltů se významně podíleli jejich kněží – druidové, kteří se pokoušeli komunikovat s nehmotným světem, stejně jako šamani pradávných národů. Ani Slovanům nebyla myšlenka nesmrtelné duše cizí. Své mrtvé pokládali na lodě, které zapálili a nechali je plout k druhému břehu řeky, v čemž spatřujeme symbol poutě na „druhou stranu“.

Významným článkem pro budovaní podhoubí pro novodobý spiritismus v Čechách byli bezpochyby Adamité. Zpočátku se scházeli pod širým nebem na horách, později však byly tyto seance úřady zakázány, a tak se adamité začali shromažďovat v zahradách a uzavřených domech. Shromáždění se konala v noci a trvala zhruba dvě hodiny, a to od jedenácti hodin do jedné. Adamité na těchto seancích děkovali Bohu za obdržené dary. Projev ducha se uskutečňoval skrze upadnutí do transu jednoho z účastníků seance. Dalším důkazem o existenci tradice spiritismu na našem území již před rokem 1880 je zmínka Jana Czerného, lékaře z Litomyšle, z roku 1517. Tento lékař píše o stolku, skrze nějž duchové hovoří během seancí. Jedná se tedy nejen o důkaz praktikování spiritismu, ale také se dozvídáme, že se jako komunikačního prostředku užívalo stolku.

Spiritistické organizace u nás začaly vznikat po roce 1880 a utvářely se do veřejných spiritistických spolků. Protože však vystupovali jako jednotlivci a nikoli jako hnutí, bylo přirozené, aby se sjednotili. To se bohužel přes veškeré dlouholeté snahy nepodařilo v takové míře, jak bylo třeba. Aby byla alespoň naděje, že by mohla jednotná organizace spiritistů vzniknout, bylo třeba silné, a přitom nezištné osobnosti. Ta se našla v osobě Karla Sezemského. Karel Sezemský usiloval o vytvoření jednotného svazu spiritistů dlouho, přinejmenším od 2. června 1895, kdy se v Praze konal první spiritistický sjezd u nás. K založení „Bratrské jednoty československých spiritistů“ došlo sice již v roce 1912, ale i když byla tato organizace zamýšlena jako orgán všech českých spiritistů a most k ostatním spiritistům ve světě, nenaplnila se očekávání kvůli nejednotě mezi spiritisty.


Nejnovější články na našem portálu

květen 22, 2024 98
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 105
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 199
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 378
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 174
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 649
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 696
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 776
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 677
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 592
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2422
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 577
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2040191
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515717
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457304
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293312
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282901
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273052
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259904
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252025
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 250460
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243121
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241195
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215372
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206865
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188620
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186607
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184384
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176796
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166884
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163445
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161204
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142922
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128279
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124684
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122665
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...