Co je smyslem a účelem osobní  transformace?

Transformace může probíhat u každého jedince poněkud jinak… Vlastně kecám. Vždycky probíhá „poněkud jinak“. Co jednotlivec, to jiný systém energií. Všimněte si, že neříkám nic o osobnostních charakteristikách, zájmech, problémech nejrůznějších životních situací, na které jsme nuceni nějak reagovat, protože jinak to prostě ani nejde. Reagujeme vždycky.


Je nekonečně důležité začít si uvědomovat jednak nutnost transformace, ale také metodiku, která nás dovede k jejímu úspěšnému naplňování. O tom, ale i o všem, co k tomu patří, ať už jsou to úskalí nebo přínosy, bych se chtěla tady dělit s těmi, kdo stojí o další z možných úhlů pohledu na celou problematiku.


Klíč k transformaci totiž není vůbec v tom, jak myšlenkově hodnotíme nebo popisujeme všechno, co prožíváme, co se nám děje, co nám způsobují druzí, o čem sníme, co chceme a co nechceme, po čem vrcholně toužíme a co nám přijde jako naprosto nepřijatelné. Transformace je totiž jako ostatně všechno v průběhu našeho vnímání životních situací proces neuvěřitelně rozsáhlý, hluboký a když je někdo na tuto cestu vržen silou svého osudu, protože se prostě jenom narodil, nebo je už trochu dál a cítí, že už nemůže existovat tak, jak se o to snažil doposud, teprve tehdy si postupně a opět svou vlastní „rychlostí“ začíná uvědomovat, čeho se týká. No… Někdo si to neuvědomí až tak markantně, či dokonce vůbec, protože „to“ bere jako obyčejný průběh života. Takový člověk ale nikdy nezabrousí na tyto stránky…

Je obrovsky zajímavé sledovat průběh a výsledky transformačního procesu v projevu u různých lidí. Už jenom sám proces vývoje člověka po fyzické, mentální a emocionální stránce se prostě s věkem zákonitě měnit musí. To je fakt, který nepopře ani ten nejzarytější materialista a vědec. Jde tedy pak o to, kam až se člověk je schopen dostat. Jestli zůstane v rovině běžného vývoje, nebo se posune na další level tím, že je nucen začít hledat hlubší příčiny svých pocitů a projevu širších souvislostí v jeho postupně vznikajících životních situacích.


Proč tady zdůrazňuji hlavně pocity a dávám je do přímého kontextu s konkrétní životní situací? Protože právě pocity jsou nejsilnější hybnou silou jejich tvorby. Většinou jsme zvyklí slýchat trochu jinou verzi: myšlenka tvoří skutečnost. Když tedy budeme „správně - rozuměj pozitivně - myslet“, bude se náš život vyvíjet tak, jak chceme. Staneme se jeho tvůrci.
Není větší pravdy a zároveň neexistuje větší omyl…


Mnozí jsou nuceni si přiznat, že ať se vší silou vůle snaží myslet pozitivně, vždycky s prominutím spadnou na hubu, a to mnohdy čím dál bolestněji. Pocity, které jsou energií nerozpoznaných myšlenkových vzorců, jež jsme převzali vlivem výchovy, ale také z emoční genetické paměti předků, a dál je „kultivovali“ vlastním myšlením, se dají svou velikostí (a tím pádem silou) přirovnat k ledovci: pouhá jedna desetina jeho objemu je viditelná nad hladinou. V takové situaci povrchní pozorovatel vůbec netuší, proti jaké mase hmoty, a pokud mluvím o energii masy pocitů, pak síle, vlastně stojí. Devět desetin celkové mohutnosti nevědomé síly energií emocí nelze překonat jednou desetinou pozitivního myšlení.


Právě proto je potřeba začít s hlubší transformací.

Jenže jakým způsobem lze ovlivnit nebo přímo pracovat s něčím, o čem vůbec nevím, že v sobě mám?


Jestliže síla myšlení tvoří realitu – a to je nezpochybnitelná pravda, musím nějakým způsobem dosáhnout transformace oněch nevědomých myšlenkových vzorců, které jako šedá eminence pěkně neviditelně zpoza jakési opony vedou člověka na svých nitkách tam, kam „chtějí“ ony, ne kam chce jeho momentální vědomá mysl. Opět si všimněte, že nemluvím o obyčejné změně myšlení! Tady už je nutné nazvat celý proces skutečně transformací, protože řeč je o obrovské mase naprosto neznámé energie, se kterou se chystáme pracovat jako alchymista: potřebujeme olovo táhnoucí nás stále ke dnu přetavit ve zlato, které proměníme skrze sebe a svou vlastní prosperitu v dobro všech a všeho.


Je neuvěřitelně těžké, vlastně nemožné(!) snažit se prostorový proces probíhající současně na mnoha energetických úrovních sbíhajících se v jediném bodu vědomé pozornosti přítomného okamžiku popsat prostřednictvím slov. Tady člověk začíná chápat, protože uvědomovat si v celistvých souvislostech skutečnosti, jak strašně omezenými možnostmi disponuje myšlení, které se vyjadřuje lineárně – slovy.

Představte si, že sedíte u monitoru počítače a hrajete nějakou dějovou hru. A teď si zkuste představit (někteří to už mohli i zažít) ten rozdíl, když si nasadíte na hlavu zařízení, které vás uvede do virtuálního prostoru onoho děje, kde se můžete dokonce i pohybovat tělem ve fyzickém prostředí. Najednou je prožitek na zcela jiné, protože obsáhlejší úrovni vnímání. Do hry je zataženo úplně všechno, co v nás nejenom myslí, ale i cítí přímo hmatatelně onen prostor a jeho možnosti.

Přesně tak je nutné přistupovat ke všem „návodům“, které se snaží dovést nás k transformaci. Skrze přemýšlení nemá šanci kohokoliv přivést k cíli ani samotný Ježíš Kristus nebo Buddha, když použiju nejsilnější kalibr představy duchovního Mistra. Je nutné mít při čtení každého návodu „nasazené brýle pro virtuální realitu“. To znamená nečíst jenom hlavou. Zapojit do vnímání myšlenky textu i vnímání co nejhlubšího cítění toho, „co s námi uvedené myšlenky dělají“. Jestli při čtení cítíme nějaké „hlubší chvění rezonance s něčím, co v nás říká ANO, to je ono!“

Přesně stejným způsobem je pak potřeba přistupovat k práci na transformaci nevědomých myšlenkových vzorců. Jestliže nějaký duchovní mistr předkládá svými slovy metodiku, jakou se můžeme při správném použití dopracovat ke kýžené transformaci, je třeba ji číst s nasazenými virtuálními brýlemi hlubšího cítění. Pokud ale pracujeme už pouze se svými vlastními energiemi pocitů, jejichž myšlenkový zdroj neznáme, je nutné i na ně pohlížet skrze virtuální brýle komplexního vnímání vědomé pozornosti. Jenom jedno je trochu naopak: Jestliže při čtení metodiky praxe duchovního mistra už máme předestřený i mentálně myšlenkový obsah, při práci s energií nevědomých myšlenek dochází k opačnému efektu.

Tím, že těmto energiím, které vnímáme na čistě pocitové úrovni (naprosto netušíme, jaké myšlenky nás k nim nutí) přistupujeme právě jedině pozorným uvědomováním si toho, co cítíme – to znamená, aniž bychom o tom, co cítíme, jakkoliv přemýšleli a snažili se tyto pocity nějak identifikovat, přiřadit ke konkrétní myšlence nebo ději – dojde ke kvantové přeměně pocitové energie v energii uvědomění celistvé informace (tzn. nejenom mentální, ale informace spojující všechny energetické úrovně mysli, pocitů, těla a vědomí). Takovému druhu uvědomění se běžně říká vhled. Rozdíl mezi tím, že něco vím mentálně a tím, že k informaci mám celistvý vhled, je nepopsatelně obsáhlejší, protože je na úrovni zasahující od mentálního pochopení až po léčení duše a těla zároveň.

Proto je mezi námi mnoho rádců, kteří druhým mohou pomoci jenom do té míry, do jaké sami dosáhli úrovně vhledu do Celistvosti vlastní bytosti. Pokud totiž radí někdo, kdo dosáhl pouze mentálního přesvědčení o tom, že „už ví, jak to funguje“, protože to má nastudováno z nesčetného množství kurzů stvrzených závěrečným certifikátem, či z moudrých knih, ale sám onu pravdu nežije skrz naskrz (žije ji jedině přes mluvící ústa), můžete to i sami cítit. Prostě takovému člověku jaksi nevěříte. Ovšem i k takovému pocitu musíte být buďto už přirozeně vyspělí, nebo jste se k němu dopracovali právě na základě vhledů do vlastní celistvosti. Pak totiž pociťujete nepříjemnou dysrezonanci v energii toho, co dotyčný říká, a jaké energie jím žijí.

Nejvyšší Inteligence Bytí ovšem není pitomá a absolutně nic neexistuje zbytečně. Proto i takovíto rádcové mají své nezastupitelné místo v procesu transformace a napomáhání k jeho úspěšné realizaci. Pokud totiž naletíte a uvěříte takovému člověku, budete se tak dlouho motat v začarovaném kruhu jeho i vlastní lži, že buďto v něm setrváte až do fyzické smrti, nebo si uvědomíte, že „tady herdek něco smrdí“ a půjdete pro rady jinam. Už jenom tato zkušenost spojená s uvědoměním nepatřičnosti je nesmírně cenným krokem v procesu transformace.


Vím, o čem mluvím… Sama jsem se několikrát (docela mockrát…) vždycky nejdřív zamotala s někým takovým. Jenom však proto, aby mě pokračující, resp. stále se stupňující neuspokojení, že „to nikam nevede“ donutilo uvědomit si, že musím hledat v jiných dimenzích.

Hledala jsem tak dlouho „u druhých“, až jsem zůstala věrná pouze ve smyslu duchovní podpory ve chvílích momentálních pádů jedině skutečným Mistrům. Pro mne jsou jimi (když zmíním jenom žijící) výhradně Eckhart Tolle a Marcelka z hor. Jinak už deset let absolutně důvěřuji jedinému Mistrovi: vlastnímu vnitřnímu vedení Vyššího Já. Nikdo jiný vás totiž nezná dokonaleji, než vaše Vyšší Já, váš vnitřní hlas a učitel.

Nikdo jiný vás neprovede tou nekonečnou spletí, kterou musí jedinec rozmotávat postupně v pozemském čase, ovšem stále jenom teď v přítomném okamžiku, protože v objektivní realitě nic takového jako chronologický čas neexistuje. To zase jenom naše omezená mysl a její psychika to prostě neumí jinak, než lineárně v čase, který se odvíjí postupně jako stránky románu.

Úkolem transformace je pak přivádět lidskou bytost stále víc do uvědomování si celistvosti v přítomném okamžiku. Protože jedině tehdy si může začít prožitkově uvědomovat pravdu, kterou zatím zná jenom teoreticky: nikdo z nás není izolovaným, od druhých a vůbec od všeho odděleným individuem. Teprve pak si také začne všímat, jak dokonale propojeným Celkem je nejenom lidstvo, ale celý Vesmír, celé Bytí.


Chtěla bych tedy prostřednictvím projektu Priznakytransformace.cz poděkovat za možnost účastnit se na našem společném budování Nové Země (půjčila jsem si název od Eckharta Tolleho) v každém z nás a v Celku zároveň :-).


Jarmila FaltýnkováJmenuji se Jarmila Faltýnková, vystudovala jsem pedagogickou fakultu a 20 let jsem učila na ZŠ. V současné době se plně zabývám studiem psychospirituálního vývoje a šířením získaných informací mezi zájemce o hlubší sebepoznání.
Mám vlastní praxí osvědčené zkušenosti s Rodinnými konstelacemi, kyneziologií, ale nejvíce s prací s vědomou pozorností (mindfulness).

Nejnovější články na našem portálu

červenec 08, 2024 4652
„Je nutné zvyšovat svůj duchovní, psychický a energetický potenciál, který bude sloužit...
červen 25, 2024 265
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 494
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 430
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7512
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8957
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 654
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 456
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 555
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 574
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 719
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 662
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2068348
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516065
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458311
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294372
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283734
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273533
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260553
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253517
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251835
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243490
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241726
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215709
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207294
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189509
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186836
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184572
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177030
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167205
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163681
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161430
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143257
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128448
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124962
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122958
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...