Lucidní sny jako nástroj sebepoznání

Sny mají největší hodnotu v kontextu duchovní cesty. Ve snech se nám nabízí možnost udělat mnohé z toho, co v běžném bdělém stavu udělat nemůžeme, včetně určitých cvičení, které usnadňují náš růst. Na sny se lze obrátit v otázkách diagnóz různých onemocnění, neboť sny na hluboké úrovni vypovídají o stavu snícího a o jeho vztazích k různým energiím.

Pro některé Tibeťany jsou sny nejdůležitějším prostředkem komunikace s hlubšími úrovněmi sebe samých i s jinými světy. Jasné sny se využívají k věštění, budoucnost však není podle tibetského učení pevně dána a my ji můžeme svými činy měnit.

Lucidní sen je takový sen, ve kterém víme, že sníme.

Termín „lucidní snění“ zavedl nizozemský spisovatel Frederik van Eeden, který použil slovo „lucidní“ ve smyslu jasného vnímání.

K navození lucidity dochází obvykle uprostřed snu, když si snící uvědomí, že probíhající události nejsou ze skutečného světa, ale že se odehrávají ve snu.

Někdy je toto zjištění spontánní (snící si to uvědomí bez nějaké vnější příčiny), často však bývá spuštěno událostmi, ke kterým v běžném životě obvykle nedochází (létání, setkání s již zemřelou osobou…).

Lucidní sny jako nástroj sebepoznáníLucidní snění je z fyziologického hlediska vlastně normálním sněním. Avšak na rozdíl od běžných snů nám může poskytnout mnohem více informací o nás samých. Jsme totiž schopni sledovat vývoj snu a usměrňovat své pocity a rozhodnutí. Lucidní snění není nic jiného než vědomí vlastní existence během spánku. Někteří přirovnávají lucidní sny ke zkušenostem se zážitky s virtuální realitou, avšak s tím rozdílem, že lucidní sny jsou daleko opravdovější a intenzivnější. Při dosažení lucidního snu má člověk pocity větší svobody, volnosti, psychického uvolnění a radosti. V lucidních snech člověk může překonávat zkušenost reálného světa, v němž žije. Může být neviditelný, procházet zdmi, nebo také omládnout.

Oblíbenou zábavou mnoha snících je létání, při kterém je možno pociťovat závany větru na vlastních tvářích, kinetické změny směru a další prožitky, které lze slovy jen těžko popsat.

Společnou vlastností lucidně-snových prožitků je jejich úžasná opravdovost. Tyto prožitky jsou tak reálné, že dokážou snícího znejistit v jeho postoji vyhraněného materialismu nebo dokonce navodit pochybnosti o jeho duševním zdraví.

Lucidní snění a řízení snů

Lucidní sny jako nástroj sebepoznáníLucidní snění není synonymem k řízení snů. Je možné být lucidní, a přitom mít jen malou kontrolu nad obsahem snů a naopak-lze značně kontrolovat sen, aniž si jste vědomi toho, že sníte. Přesto je pravděpodoné, že ovládne-li člověk techniku lucidního snění, jeho schopnost záměrně ovlivňovat obsah snů se zvětší.

Jakmile k tomu dojde, snící si často vybírá takové činnosti, které jsou možné právě jen díky neobvyklé svobodě a možnostem snů. Kontrola nad sny může nabývat různých podob. Je například možné pokračovat v činnosti spojené s dějem snu po nabytí lucidity s vědomím, že sníte.

Lze ovládat vlastní jednání, ale je možné určovat i cokoli dalšího – měnit sebe i jiné snové postavy, nebo dokonce proměňovat objekty či celé scény. Posledně zmiňované transformace však již vyžadují poměrně značnou praxi a úspěšnost zřejmě dosti závisí také na sebevědomí snícího.

Lucidní snění a astrální cestování

Astrální cestování je mimotělním zážitkem, při němž dochází k projekci v reálném čase blízko fyzického těla. Při takovémto stavu dochází podle parapsychologů k oddělování fyzické a duchovní podstaty člověka. Nejčastěji lidé zakoušejí pocit „opouštění vlastního těla“, když leží na posteli a náhle začnou pociťovat celou škálu převážně tělesných pocitů, jenž často zahrnují vibrace, pocit tíže a paralýzy. Pak mají jasný pocit oddělování se od „fyzického těla“ a poté se často začnou vznášet nad postelí.

Rozdíly mezi lucidním sněním a astrálním cestováním (astrální cestování neboli OBE/OOBE - out of body experiences)

 • lucidní sny se vyskytují u 50–70% populace, zatímco Astrální cestování u 14–25 %.
 • při lucidních snech lidé dovedou vědomě programovat svůj sen, zatímco ti, kdo prožívají OOBE, jsou většinou pasivní pozorovatelé
 • lidé s lucidními sny vidí ucelený obraz svého těla, zatímco lidé prožívající OOBE se vidí odděleni od fyzického těla, které je nehybné a bezmyšlenkovité
 • lidé s lucidními sny mají vědomí příliš živé, dokonce až mystické, zatímco při OOBE má jejich vědomí reálnější formu
 • lidé s lucidními sny se dívají na svůj zážitek jako na produkt mysli, zatímco při OOBE jej vnímají jako realitu
 • lidé s lucidními sny mají mozkové vlny typické pro spánek, zatímco mozek při OOBE nevykazuje typicky spánkové vlny (během encefalografického měření mozku byly evidovány změny mozkových frekvencí, jejich typologie se nachází někde mezi spánkem a bděním, tedy stavu podobnému snění)
 • při lucidním snění lidé obvykle nevidí svoje fyzické tělo, při OOBE ho naopak většinou vidí
 • v lucidních snech se člověku obvykle nezdá o tom, že je ve svém pokoji, jak je běžné u OOBE
 • po probuzení z lucidního snu člověk akceptuje „nereálnost“ daného snu, po OOBE člověk většinou důrazně tvrdí, že zážitek byl „reálný“
 • četné lucidní sny mají sexuální obsah, OOBE však mívají sexuální obsah jen málokdy
 • lucidní sny-stejně jako běžné sny-není snadné si zapamatovat, pokud k tomu člověk nemá předpoklady. OOBE si však člověk přesně pamatuje i po několik let, a to bez předchozích podmínek

Tibetská podstata snů a jejich využití

Kniha Tenzina Wangyala vychází z tibetských jóg budhistické tradice. Autor představuje téma, které patřilo mezi tajné nauky Tibetu. Jóga snu vychází z přesvědčení, že prostřednictvím cvičení můžeme rozvíjet bdělé uvědomění v každém okamžiku svého života.

Lucidní sny jako nástroj sebepoznáníAčkoli bývá sen obvykle považován za „neskutečný“ v protikladu ke „skutečnému“ životu, který žijeme, když nespíme, je podle této nauky normální bdělý život stejně neskutečný jako sen. Sen skrývá obrovský potenciál, jehož lze využít na duchovní cestě. Podle tibetského učení vše, co zažíváme, vzniká z nevědomosti (například lpění na určitých věcech, předsudky atd.).

Ve skutečnosti je však vše, co nás trápí, v naší mysli – prvotní příčinou je vrozená nevědomost a z ní plynoucí touha, aby vše bylo jinak, než je. Jakákoli naše volba učiněná v reakci na jakoukoli vnitřní či vnější situaci, má své následky (tzv. karma a karmické stopy). Nejlépe odpovíme na negativní emoce, setrváme-li v nedualistickém bděle uvědomělém stavu a bez lpění i odporu umožníme emocím, aby samy sebe osvobodily. Během snění se pak karmické stopy projevují ve vědomí nespoutaném racionální myslí.

Jóga snu má zvýšit naše bdělé uvědomění a prohloubit vhled, abychom dokázali volit v životě pozitivní řešení. Po odstranění všech karmických nečistot zůstane v mysli jen čiré světlo vědomí.

sen

Každá zkušenost, kterou zažíváme v bdělém či snovém stavu, má svůj energetický základ (nazývá se životní energie neboli prána). Každá tato zkušenost má svou vnitřní strukturu, jež je přesnou kombinací různých podmínek a příčin. Porozumíme-li, proč a jakým způsobem vzniká zkušenost, a začneme-li rozpoznávat její dynamiku, můžeme pak vytvářet zkušenosti, které podporují duchovní praxi, a vyhýbat se těm, které jí škodí.

Energie v lidském těle proudí pomocí kanálů – zaujímáním různých poloh při různých příležitostech měníme proudění prány v těle a otevíráme či uzavíráme tak ohniska energie (tzv. čakry). Snění je dynamický proces, obsah snů je vytvářen myslí, ale základem vitality a animace snů je prána. Na duchovní cestě je nezbytné rozvinout mentální stabilitu – mysl musí být pevná, pozorná k přítomnosti a soustředěná. Pro schopnost zažívat vědomé (lucidní) sny musíme být dostatečně pevně ukotveni v přítomnosti, abychom dokázali stabilizovat sny vytvořené pohybem karmické prány a abychom nad nimi postupně získali kontrolu.

„Pro toho, kdo je v průběhu snění pozorný a bděle uvědomělý, je lepší, aby sen ovládal, než aby byl sám pouze snem. Totéž platí pro myšlenky – je lepší, když ten, kdo přemýšlí, své myšlenky ovládá, než aby myšlenky ovládaly jeho“.

Tibetská nauka rozlišuje tři druhy snů:

 • Běžné sansárické sny-vznikají z karmických stop, snící v nich může být lucidní i nelucidní. Význam, který v nich nacházíme, je význam, jejž do nich promítáme. Takový sen proto nemá svůj vlastní inherentní význam.
 • Jasné sny-vznikají z transparentních karmických stop, snící v nich může být lucidní i nelucidní. Vznikají, když jsou mysl a prána v rovnováze. Sny se projasní, jsou podrobnější a více si z nich pamatujeme. V těchto snech je mysl stabilní.
 • Sny čirého světla-objevují se ve stavu nedualistického bdělého uvědomění, snící je v nich vždy lucidní a setrvává v pravé podstatě mysli.

V lucidních snech je možno dosáhnout čehokoli – vedle prožívání nejrůznějších fantazií je lze využít jako nástroj pro řešení problémů, sebe-uzdravování a osobní růst.

Lucidní snění může pomoci najít vaši nejhlubší identitu – odhalit, kdo opravdu jste. Lucidní snění je známo již po staletí, ale donedávna zůstávalo v ústraní a téměř nepochopeno. Lucidní snění může být neobyčejně živé, příjemné a vzrušující.

A ve svých důsledcích dokonce umožňuje zlepšení kvality života. Zdokonalováním vědomého bytí ve snech se člověk stává více vědomým (a vnímavým) také v bdělém životě.Nejnovější články na našem portálu

říjen 14, 2021 464
Vlasy mají mnoho funkcí, záleží jen, z jakého úhlu se na ně díváme. Můžeme se na ně dívat z...
říjen 12, 2021 1284
Už se vám stalo, že jste v každém vztahu zažívali více či méně podobné pocity? Že partneři/ky,...
říjen 12, 2021 1381
Tuplerova technika: zbavte se bříška po porodu anebo Hubnete, ale břicho je stále velké? Možná...
říjen 10, 2021 982
Fascinace krásou není fenoménem 21. století, či inspirací pouze umělců. Krása se proplétá lidskými...
říjen 09, 2021 5384
Od Brány Rovnodennosti 22. září, zažíváme silnou sluneční aktivitu. Pokud jste citliví na energii,...
říjen 07, 2021 921
„Když astrofyzikové 20. století ohlásili lidstvu, že prohledali celý Vesmír a nikde tam v ničem...
říjen 07, 2021 681
Projevy z nehmotného světa, které vybočovaly a vybočují z rámce běžných věd, se vyskytovaly ve...
říjen 05, 2021 6356
Krystalické jádro planety země prochází nejvyšších úrovní transformace, probíhá to právě v...
říjen 03, 2021 7610
Svět je v proměnách, ale tak tomu bylo vlastně vždy. My lidé je vnímáme jen málo, protože jsme...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1202711
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 504524
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 423518
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 340531
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 265307
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
27 říjen 2018 261961
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
2 prosinec 2019 251956
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
17 červenec 2020 232535
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 231444
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
15 červenec 2021 212472
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
3 srpen 2019 210650
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
29 srpen 2021 203174
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 181792
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 179522
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 177481
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
13 duben 2020 172810
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
6 prosinec 2018 168195
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
30 září 2019 165083
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
25 listopad 2020 155901
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
11 červenec 2019 155863
Slovní spojení "jako v bavlnce" může mít různé odstíny... Víte, jaké látky obsahují vaše...
23 září 2019 154475
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
6 leden 2021 141329
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 136343
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
21 květen 2020 119326
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...