Déja vu: Okamžik, který přichází naprosto nečekaně

„Všichni jistě více méně známe pocit, který nás občas přepadá, že to, co právě říkáme a děláme, říkali a dělali jsme už někdy dříve, kdysi dávno – že nás kdysi, před dávnými věky, obklopovaly tytéž tváře, předměty a okolnosti – že víme úplně přesně, co kdo vzápětí řekne jako bychom si na to náhle vzpomněli“.

Z počátku byl tento fenomén součástí živých debat oblasti filozofie a medicíny. V psychologii byl zájem o déja vu vyvolán až koncem 19. století, nicméně byl vlivem vedoucího behaviorismu přehlížen, protože nebylo identifikováno dostatek stimulů a reakcí v chování, aby jej bylo možné zkoumat pomocí pozorování. Z toho důvodu byl tento fenomén považován za „symptom bez psychologické funkce“, a tím pádem bylo vědecké zkoumání odsunuto do pozadí a převládalo množství parapsychologických a psychodynamických interpretací. Za moderní éru vědeckého zkoumání fenoménu déja vu lze považovat období od konce 80.let 20. století, kdy došlo ke tvorbě definic a dotazníků k měření déja vu.

Pojem déja vu se doslova překládá jako „již viděné“ (already seen), ale přitom se jedná o pojem, který odkazuje na jakoukoliv „déja“ okolnost, a tudíž se tento pojem spíše používá pro označení již prožito (already experienced). Pojem déja vu se tedy využívá a považuje za obecné označení takového typu prožitku. Pro různé konkrétní typy se dá poté využít označení a zařazení pod tzv. „déja zážitky“. Celkově se slovo „déja“ používá pro označení již (already) a druhé slovo k tomu spojené odkazuje na konkrétní subtyp „déja zážitků“.

Výskyt déja vu…

Carl Gustav Jung se domníval, že déja vu je produktem „kolektivního nevědomí“. Sám prý tento pocit zažil při své cestě do Afriky: při pohledu z okna jedoucího vlaku nabyl přesvědčení, že už na tomto místě někdy byl. Jungův někdejší učitel Sigmund Freud ovšem nesouhlasil. Byl naopak přesvědčený, že déja vu prožíváme proto, že si z našich snů nebo potlačených vzpomínek vybavujeme podobné děje či představy. Psycholog Arthur Funkhouser se zase pokusil rozdělit déja vu („již viděno“) do tří kategorií: déja vécu („už jsem zažil či prožil“), déja senti („už jsem se tak cítil“), déja visite („už jsem navštívil“).

V počátečních letech zájmu o tento fenomén nebylo déja vu považováno za běžný jev, ale bylo klasifikováno jako porucha, iluze nebo halucinace paměti, tedy jako patologický fenomén. Výsledky různých studií ale prokazují, že déja vu nepatří mezi patologické jevy, ale naopak se jedná o jev velice častý u neklinické populace. Déja vu je tedy dnes považováno za neškodnou zkušenost, protože nevede k narušení chování po jeho prožití či k narušení schopnosti normálně fungovat, přičemž v zásadě po prožití zůstane jen pocit údivu.

Jak a za jakých okolností vzniká déja vu?

Déja vu se vyskytuje nejčastěji jako krátký prožitek trvající několik vteřin, jen velice málo se objevuje v trvání půl minuty až několik minut. Delší trvání déja vu prožitku je spíše typické pro klinickou populaci (lidé trpící schizofrenií). Ze studií vyplývá, že kdo už jednou déja vu prožije, s největší pravděpodobností jej prožije ve svém životě znova. Existuje rozdíl ve frekvenci výskytu déja vu mezi muži a ženami, a to takový, že vyšší výskyt je u žen než u mužů.

Existuje více vysvětlujících teorií, co vlastně déja vu je. Od parapsychologických, kdy je déja vu definováno jako schopnost jemného náhledu do budoucnosti, po ty více pragmatické, kdy se soudí, že jde o krátké selhání komunikace mezi oběma hemisférami mozku, způsobené například únavou, stresem nebo jiným psychickým vypětím. Nedominantní strana mozku zašle informaci té dominantní s lehkým zpožděním, dominantní strana tím dostane tuto informaci 2x, nejprve přímo ze smyslových orgánů a poté znovu od nedominantní strany. Normálně tento proces probíhá současně. Většina výzkumů zkoumání fenoménu déja vu se snaží tento fenomén vysvětlit, ale i přesto stále neexistuje jasné vysvětlení, čím je tento prožitek spouštěn, jakou má tento prožitek odezvu na lidské chování a k čemu slouží. Právě neurčitá povaha fenoménu poskytuje „úrodnou“ půdu pro různé teoretické spekulace, co tento zážitek vyvolává nebo jakým způsobem funguje.

Déja vu není prožitek, který by samotný způsoboval modifikaci v chování, ale jedná se o zkušenost, která může být fenomenologickou pomůckou pro vytváření vědomí o zážitcích. Hodnota déja vu spočívá v tom, že pomáhá jednotlivci přetvářet a znovupoznávat jeho vědomý stav a zvyšovat povědomí o jeho fyziologických zkušenostech o prostředí.

Déja vu a časová perspektiva

Časová perspektiva je často nevědomý proces, kdy nepřetržité osobní a sociální zkušenosti jsou přiřazovány časovým kategoriím nebo časovým rámcům, které pomáhají těmto událostem dát řád, souvislost a význam…Tyto časové perspektivy se využívají při kódování, ukládání a vybavování si zkušeností. Rozlišují se tři základní časové dimenze – minulost, přítomnost a budoucnost. Většina lidí se pohybuje ve všech dimenzích, protože tyto dimenze představují spíše kontinuum, a proto jen málokdo využívá pouze jednu časovou dimenzi.

Dále rozlišujeme pět typů časové perspektivy: negativní minulost, pozitivní minulost, hédonistická přítomnost, fatalistická přítomnost a budoucnost. Lidé, kteří se soustředí na negativně vnímanou minulost často myslí na smutné zážitky z minulosti a pamatují si hlavně nepříjemné události, traumata a minulá zklamání. Naopak lidé, kteří se soustředí na pozitivně vnímanou minulost, věnují pozornost především dobrým minulým zážitkům a vyznačují se sentimentalitou k minulosti. Lidé, kteří se hédonisticky soustředí na přítomnost, těší prožívání „tady a teď“ a to bez ohledu na důsledky jejich činů. Lidé s fatalistickou koncentrací na přítomnost se vyznačují bezmocným a beznadějným přístupem k budoucnosti a k životu, který vyvěrá z přesvědčení, že nejsou schopni ovlivnit budoucnost, protože vše je závislé na osudu. Ti, kteří se soustředí na budoucnost, naopak přikládají velký význam plánování, formulování a dosahování cílů.

Nejvýznamnější časová perspektiva je hédonistická přítomnost. Tento typ je definován, jako plná koncentrace pozornosti na „tady a teď“ kombinována s tím, že člověk vnímá hodnotu každého momentu a jeho jedinečnost a neopakovatelnost. Tato dimenze je charakteristická orientací na potěšení, prožitek a vzrušení. Pro ty, kteří preferují hédonistickou orientaci na přítomnost platí, že nepreferují konzistenci, tj. nemají tendenci zakládat své reakce na příchozí podněty podle předchozích očekávání, závazků a rozhodnutích. Naopak kladou důraz na novost, což je tendence být přitahován k neznámým stimulům, hledat nové podněty a zamezovat monotónnosti.

Fenomén déja vu patří mezi prožitky, které jsou nezvyklé, neočekávané, neznámé a mnohdy způsobují pocit nejistoty. Časová perspektiva – hédonistická přítomnost – je charakteristická právě soustředěním se na prožitky „tady a teď“ a přijímání nových příchozích podnětů, i neznámých stimulů, a to bez ohledu na následky do budoucna. Lze tedy předpokládat, že neobvyklý prožitek déja vu bude zaregistrován, prožíván a přijímán těmi, kteří mají tendenci k časové perspektivě hédonistická přítomnost.

Pocity ve vztahu k paměti

V nejširším slova smyslu lze paměť popsat jako „schopnost zaznamenávat životní zkušenosti“. Zaznamenaná informace prochází v paměti třemi fázemi: vštípením (kódováním), uchováním (retencí) a vybavením (reprodukcí).

JAMAIS VU – Jamais vu je jev opačný déja vu, dobře si pamatujeme a známe určitou skutečnost, objekt či jev, máme však při pohledu na ně pocit, jako bychom je viděli poprvé nebo jim přisuzujeme úplně jiný význam než předtím. Proto nelze jamais vu zaměňovat s amnézií, při níž se jedná o skutečné zapomnění. Jamais vu je pouze pocit naprosté novosti u věci, která je z naší vědomé zkušenosti běžná. Je navíc uměle vyvolatelným pocitem. Stačí třeba dostatečně dlouho psát nějaké slovo nebo pozorovat nějakou věc, abychom nabyli pocitu, že ji vlastně vůbec neznáme, nebo ji chápeme úplně jinak než předtím. Tento jev, společně s amnézií, doprovází člověka také při prvních momentech po probuzení z epileptického záchvatu.

• PRESQUE VU – Presque vu je jamais vu velmi podobné, jde o pocit, že něco velmi dobře známe, dokonce se nám mohou vybavovat i vlastnosti a charakteristiky oné věci nebo pojmy či výrazy podobné jejímu názvu, ale i přesto nemůžeme danou věc najít v paměti. Tento pocit může být jen dočasný, dokud si nevzpomeneme. Zažívají ho snad všichni lidé.

AMNÉZIE – Nakonec je zde amnézie, což je naprostá ztráta paměti v dané oblasti. Může být způsobena těžkým zraněním mozku, traumatem, mozkovou chorobou nebo intoxikací látky, jakou je třeba alkohol.
Pocity déja vu a jamais vu jsou také navozovány v experimentální kinematografii a video artu. V případě deja vu např. při rapidních montážích, kdy je nám v přívalu informací ukázán nějaký motiv (klidně i pouze na jednom snímku), který je poté zopakován na delší, zaznamenání schopnější dobu, navozující tento pocit divákovi. V případě dosažení pocitu jamais vu jde o nepřetržité, dostatečně dlouhé opakování toho samého motivu, dokud divák nezačne tento motiv chápat s jiným významem. Tento jev se hojně vyskytoval ve strukturálním filmu nebo letrismu.


Nejnovější články na našem portálu

červen 17, 2024 69
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7172
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8715
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 411
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 259
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 384
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 406
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 593
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 558
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 323
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 827
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 808
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2054286
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515896
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457715
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293984
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283363
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273407
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260231
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252761
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251197
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243292
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241450
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215529
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207058
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189062
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186719
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184469
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176904
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167031
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163564
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161307
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143125
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128369
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124846
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122805
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...