Historie Mezinárodního dne žen

Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce 1857 demonstrovaly švadleny v New Yorku proti nízkým mzdám, dvanáctihodinové pracovní době a zvyšujícím se pracovním nákladům. Jejich protest byl neúspěšný - ženy byly rozehnány a některé z nich i zatčeny. O více než padesát let později, 23. února 1909, se v USA konala slavnost na připomenutí této události a demonstrace newyorských švadlen se tak stala základem svátku žen.

Na tom, že se v dalších letech den žen připomínal i v Evropě, měla největší zásluhu Klára Zetkinová. Původně sociální demokratka, později komunistka, která se v roce 1889 účastnila pařížského setkání, kde byla založena Druhá internacionála. V letech 1890 až 1915 působila jako editorka novin ženské odnože německé sociální demokracie Gleichheit. Ve svých článcích psala zejména o životních podmínkách žen a toto téma se snažila začlenit i do programu sociální demokracie.

Mezinárodní den ženV roce 1910 se účastnila Mezinárodní ženské konference v Kodani, kde přednesla návrh, aby byl den žen slaven mezinárodně. A tento návrh sto přítomných delegátek ze sedmnácti zemí odhlasovalo. Svátek byl stanoven na 19. března jako připomínka revolučních dní 1848/1849 a Pařížské komuny v roce 1871. O rok později, tedy 19. března 1911, se v Evropě slavil první Mezinárodní den žen. Konečné datum MDŽ ale bylo stanoveno až po 1. světové válce. Na druhé mezinárodní konferenci komunistek v Moskvě v červnu 1921 bylo dohodnuto, že MDŽ se na památku únorových protestů petrohradských žen v roce 1917 bude slavit 8. března. Formálně mezinárodním svátkem se MDŽ stal 8.3. 1975, kdy ho Organizace spojených národů v rámci Mezinárodního roku ženy přijala za svůj oficiální svátek.

Počátky MDŽ v Československu

Mezinárodní den ženTradice MDŽ v Československu sahá až do dob Rakouska-Uherska, kde se poprvé slavil v roce 1911. V tomto roce pochodovaly ženy s transparenty a rudými vlajkami po vídeňské Ringstrasse a po celém Rakousku-Uhersku probíhalo na 300 demonstrací. Po vzniku Československa se oslav MDŽ nejvýrazněji chopily levicové strany, avšak masovým fenoménem se MDŽ stal až po 2. světové válce. Největší měrou se na organizaci oslav podílel Československý svaz žen.

Ihned po konci války v květnu 1945 byl založen přípravný výbor Rady československých žen, jehož předsedkyní byla JUDr. Milada Horáková. Celá organizace měla být nadstranická a působilo v ní mnoho žen z různých politických stran. Oficiálním časopisem svazu byla RADA ŽEN, která byla v roce 1947 nahrazena dodnes vycházející VLASTOU. Samotný Československý svaz žen byl založen v roce 1950 sjezdem, na kterém byla sloučena Rada československých žen a Zvaz slovenských žen. V témže roce také začal politický proces s Miladou Horákovou, což samozřejmě znamenalo i její odchod z organizace. Předsedkyní nově vzniklé organizace se až v roce 1952 stala Anežka Hodinová Spurná. Ta stála v čele do roku 1963, po čtyřech letech pak byla předsedkyní zvolena Helena Leflerová.

V roce 1968 na krátkou dobu vznikl v rámci Národní fronty i Český svaz žen, který byl ale o rok později opět nahrazen Československým svazem žen. Až do roku 1974 vedla svaz Gusta Fučíková, která se stala zároveň i předsedkyní Mezinárodní federace žen a po ní funkci převzala Marie Kabrhelová. Členskou základnu tvořily spíše starší ženy a ženy z úřadů. Československý svaz žen zanikl v roce 1990, nicméně až do současnosti funguje z něj vzešlý Český svaz žen.

Teta zpěváka Neckáře - soudružka Marie Kabrhelová

Role socialistické ženy

HOUŽEVNATOST, PRACOVITOST, VYSOKÁ KVALIFIKACE, VZDĚLANOST, POLITICKÁ A OBČANSKÁ UVĚDOMĚLOST, AKTIVNÍ ŽIVOTNÍ POSTOJ, ZODPOVĚDNOST A OPTIMISMUS byly vlastnosti, které vychvalovaly stránky Rudého práva jako ty, které jsou ženám přirozené. A proto měla být schopná zastávat tři základní role, kterými byly MATKA, PRACOVNICE a AKTIVNÍ OBČANKA.

https://youtu.be/awxFZx-njnQŽENA-MATKA měla být pilířem rodiny, dárkyní života a vychovatelkou dětí v uvědomělé občany. Zkrátka její rolí bylo starat se o své rodiny a stát bok po boku svému muži. Úkolem ŽENY-PRACOVNICE bylo, aby byla ve svém zaměstnání platná a iniciativní. Největší důraz byl ale kladen na roli žen jako aktivních občanek. Zástupkyně Československého svazu žen Elena Litvajová ve svém proslovu na Pražském hradě vzpomínala, jak se ženy účastnily všech revolučních přeměn a spoluvytvářely velké společenské hodnoty, čímž se staly spolutvůrkyněmi bohatství celé země. Stejně tak Gustáv Husák připomínal ženy, které aktivně pomáhaly v rozvoji vlasti a podílely se na budovatelském díle. Že ženy svou úlohu pochopily a snaží se ji naplňovat, měly stvrzovat manifestací své loajality ke komunistické straně.

Bojovnice za Mír

Mírové téma v sobě spojovalo jak nejdůležitější úkol každé socialistické ženy, tak zároveň i úsilí celé společnosti. ŠTĚSTÍ MATEK A JEJICH DĚTÍ JE NEODDĚLITELNÉ OD MÍRU, psaly sovětské ženy u příležitosti MDŽ Leonidu Brežněvovi. Rudé právo k propojení mírové otázky a postavení žen psalo, že ženy jsou v předních řadách bojovníků za mír, vášnivě se staví na obranu míru a každá žena si nejvíce přeje, aby byl zítřek radostný a mírový. Úvodník Rudého práva v roce 1982 popisoval, jak se ženy hlasitě staví proti horečnému zbrojení a proti plánům na rozmístění dalších nukleárních raket v Evropě a proti americkým „teoriím“ omezené války, proti všemu, co činí mír křehkým a co jej ohrožuje.

Ženská periodika

Bylo to místo, kde byly artikulovány ženské problémy a potřeby, místo, kde ženy mohly požádat o radu ve svízelných situacích, například s rodinnými problémy. Periodika pro ženy se zabývala také emancipačními snahami. Zpříjemňovala ženám volný čas. Ženské časopisy poskytly také prostor pro realizaci prvních českých novinářek.

Mezinárodní den ženPrvním ženským periodikem, vydávaným v českém jazyce, byl beletristický a módní časopis LADA. Vycházel od roku 1861 jako příloha KVĚTŮ. V jeho čele stála Antonie Melišová Körschnerová a byl věnován nejen módním trendům, ale později i beletrii, lehké poezii, zájmové činnosti žen nebo otázkám ženské emancipace.

Mezi další významné ženské časopisy patřily ŽENSKÉ LISTY, které vznikly v roce 1870 a po svém vzniku také vycházely jako příloha Květů. Tento časopis byl spojen se jménem Elišky Krásnohorské, která byla nějaký čas také jeho šéfredaktorkou. Ženské listy měly být prostorem, kde budou slyšet hlasy raného českého feministického myšlení. Na přelomu 19. a 20. století vzniklo další ženské periodikum ŽENSKÝ SVĚT. V období první republiky byla velice oblíbená nedělní příloha NÁRODNÍCH LISTŮ určená pro ženy, která nesla název ŽENA, DOMÁCNOST, RODINA.

V roce 1904 začal vycházet časopis ŠŤASTNÝ ŽIVOT, který byl věnován českým ženám a domácnostem. Za jeho vznikem stála Čechoameričanka Josefa Humpal zemanová. Výjimečný byl tento časopis především svým poselstvím. Žena by měla odpočívat, neměla by být otrokyní, neměla by ani zahálet, protože to je již zastaralé. Po 2. světové válce, v roce 1947, vzniklo ženské periodikum se jménem VLASTA.

Mezinárodní den ženO dva roky později, začal vycházet měsíčník ŽENA a MÓDA. Časopis sloužil jako ideologický nástroj komunistické moci, jeho úkolem bylo ovlivňovat vkus žen a vytvářet představu o životním stylu. Obsahoval rubriky o módních trendech a péči o zevnějšek, praktické rady, tipy a rady do domácnosti či recepty. Oblíbenou součástí byla i střihová příloha, která sloužila ženám k tomu, aby si doma podle ní mohly ušít oděv pro sebe nebo pro svou rodinu. Žena a Móda domácí výrobu oděvů podporovala, například i tím, že vypsala soutěž pro čtenářky nazvanou „Šijeme si samy“.

Od roku 1973 se začala vydávat PRAKTICKÁ ŽENA, která měla sloužit k všestrannému rozvoji ženy. Na svých stránkách se věnovala módě, pletení, háčkování, vyšívání, vaření, radami do domácnosti a také obsahovala střihovou přílohu. Inspiraci ženy rády hledaly také v západoněmeckém časopisu BURDA, který byl velice špatně dostupný. Když měly ženy štěstí a byl k dostání, mohly si ho koupit ve specializovaných prodejnách se zahraničními periodiky, nebo si ho zapůjčit v některé z veřejných knihoven.

Mezinárodní den ženČASOPIS VLASTA - Jméno časopisu Vlasta nebylo náhodné, bylo vybráno podle ženy-bojovnice ze Starých pověstí českých, zároveň v sobě neslo slovo „vlast“. Již od počátku měla Vlasta pomáhat svým čtenářkám, být pro ně oporou nebo jakousi zpovědnicí, kam si mohly psát o rady. Krédem časopisu bylo, že měl mít pět Pé-měl za úkol potěšit, pohladit, povzbudit, pomoci i poradit. V prvním čísle Vlasty-byl na titulní straně zobrazen prezident republiky Edvard Beneš se svou manželkou Hanou Benešovou a za nimi byl vidět portrét prvního prezidenta T.G. Masaryka.

„Vybrali jsme pro vás tento obrázek na obálku našeho vstupního čísla, protože skoro symbolicky vyjadřuje nejkrásnější základ, ze kterého vyrůstala naše republika, a z něhož chceme růst a budovat my všichni“.

Rudý Karafiát jako symbol MDŽ

Mezinárodní den ženKarafiát je historicky spojován i s náboženskou symbolikou. V křesťanství se domnívají, že první karafiát vykvetl se slz Panny Marie, když oplakávala svého syna Ježíše. Karafiát se stal univerzálním symbolem mateřské lásky a oblíbenou květinou pro Den Matek a MDŽ.

Jeho odborný název je DIANTHUS, což v řečtině znamená „Květina Bohů“ a věří se, že jeho běžné jméno je odvozeno od slova „korunovace“. Význam karafiátu se liší závisle na barvě…, ale je obecně přijímán jako oddanost. Z tohoto důvodu se považují lidé narození v lednu za věrné a spolehlivé přátele.

„Nechť žena jde za zaměstnáním z vlastního rozhodnutí, z potřeby seberealizace, a nikoli jen proto, aby muži pomáhala uživit rodinu. Její vzdělání má být orientováno nejen na výkon zaměstnání, ale také na výchovu vlastních dětí. Chce-li se žena úloze mateřské věnovat zcela, pak je nezbytné ji zabezpečit právně i sociálně." ~ Milada Horáková


Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2178
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1358
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3095
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2258
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1479
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1262
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1785
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2661
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1334
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1420
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2053
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5778
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1791677
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512730
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444089
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352672
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285405
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274556
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269417
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251707
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239395
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238320
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234915
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234044
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212486
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202479
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184693
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182539
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181470
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174307
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164124
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161631
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159434
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140822
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126552
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122957
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...