Margot Anthea Gabrielle: AKÁŠA EMOCÍ A POTLAČENÁ SÍLA SEBE-VĚDOMÍ

AKÁŠA EMOCÍ A POTLAČENÁ SÍLA SEBE-VĚDOMÍ

OČISTA ŽIVLOVÝCH PAPRSKŮ DUŠE A JEJICH ZNOVUNAPOJENÍ NA ZDROJ 

Přijala: Anthea Réa / 22. 5. 2020

Gaia v současnosti prochází od-puštěním Akášických záznamů zneužití síly, potlačeného sebe-vyjádření, sebe-vědomí a sebe-důvěry, jež se manifestuje skrze Vaše prožitky. Projevují se témata jako je pošlapání vlastní hodnoty, umlčení pravdy, zneuctění těla / duše, znesvěcení Božího Slova, apod.

Pokud v současnosti procházíte společně s Gaiou předními liniemi transformace v očistě historie Země a lidstva, pak se Vám tato témata budou vyplavovat jako přes zvětšovací sklo v nevídané míře a intenzitě. Již dříve jste je nazřeli, léčili, přijímali. Jednalo se však o čištění kořenů pod povrchem.

Nyní jste již vpuštěni k samotnému jádru: k prvopočáteční příčině všech zvěrstev, která se kdy na Zemi udála: a to je odpojení prapůvodní šablony Stvoření - Živlových paprsků Duše od Zdroje.

Co to přesně znamená v rámci Vaší psychiky a fyzického těla? Jak víte, jste složeni z pěti živlů: z éteru (Zdroje - Vědomí), ohně (Světlo Stvoření – životní síla, vitalita), vzduchu (Prostředník a Hybatel idejí - myšlenky), vody (Plynutí Intuice – emoce, city), a země (sloučení všech živlů dohromady– fyzické tělo).

Každý z vás je jedinečný v namixování poměru a intenzity živlů v těle. To, jakým způsobem jsou živly ve vás uspořádány v tomto vtělení, vždy navazuje na to, jak byly uspořádány v minulém vtělení. Je běžné, že si vybíráte odlišné živlové složení do každé inkarnace, abyste postupně dospěli k celistvosti a expanzi Vědomí na nové úrovni bytí.

Například v minulém životě jste mohli být primárně vodní typ, a tak si do této inkarnace vyberete více zemského prvku – neboť voda ve vás je již natolik rozvinutá, že kdybyste se narodili opět s její převahou, měli byste problém s ,,topením se v emocích“. Země vám pomůže již rozvinutý živel vody ukotvit do praxe a vnést do svého života určitý řád a strukturu.

DNES BYCHOM VŠAK RÁDI PROMLUVILI O JINÉM ÚČELU ŽIVLOVÝCH PAPRSKŮ DUŠE, A TO JE JEJICH SPOJITOST S VAŠIMI AKÁŠICKÝMI ZÁZNAMY. MINULOSTI. KAŽDÁ EMOCE SE SILNÝM NÁBOJEM JE TOTIŽ KLÍČEM K VAŠEMU PODVĚDOMÍ, UKRÝVAJÍCÍM PŘÍBĚH VAŠÍ DUŠE.

Každý záznam, každá situace, kterou jste kdy prožili, je ve své podstatě neutrální – je taková, jaká je. Avšak Vaše vědomí (a tím i rozložení živlů v těle, jež určuje váš charakter, intenzitu cítění a perspektivu vnímání) je to, co situaci zabarvuje energií emocí (živlů) jako pozitivní, negativní, nebo neutrální.

Neutrální situace si zpravidla nepamatujeme, neboť odráží stav Božské dokonalosti, naší vnitřní rovnováhy a harmonie, jež je však svým způsobem stagnací. Pozitivně zabarvené situace budují náš životní směr a sebenaplnění, jsou hnacím motorem pro rozkvět našich vnitřních darů a božského potenciálu do projevu.

Avšak to, co námi hýbe nejvíce, co nás nejvíce posouvá vpřed a pomáhá nám rozkrýt náš potenciál do nevídaných rozměrů, jsou negativně zabarvené emoce. Na ně se zde chceme zaměřit přednostně, neboť jejich Božský účel pro váš plán duše je kolektivně tak málo pochopen a překroucen.

Je esenciálně důležité pochopit, že emoce jsou jednoduše paprsky živlů, vycházející ze Zdroje. Lidé však mívají zafixovanou představu, že emoce jsou výplodem nevědomosti, destrukce a nízkých vibrací, obzvláště ty tzv. negativní.

JE PRAVDOU, ŽE V PRŮBĚHU HISTORIE LIDSTVA SE SKUTEČNĚ EMOČNÍ PAPRSKY DUŠE ROZDVOJILY VLIVEM KOLEKTIVNÍHO (NE)VĚDOMÍ NA ,,EGEM PROŽÍVANÉ EMOCE“, A ,,ZDROJEM PROŽÍVANÉ EMOCE“.

Proto můžeme říci, že existují emoce dvojího druhu na základě toho, jak jsou Vědomím prožívány z podstaty esence a zkušeností (zralosti) duše:

1) EMOCE OVLÁDANÉ EGEM: zatemňující, destruktivní síla, která přináší jen zacyklení a karmická kola příčin a následků. Přináší zmatení, bezmoc, frustraci, deprese následkem odpojení živlových paprsků Duše od Zdroje.

2) EMOCE ŘÍZENÉ ZDROJEM: emoce jako řeč Akáši duše, klíč ke komunikaci s Božstvím a s potlačenými archetypy našeho Já. Síla, jež plodí hluboké vnitřní porozumění a rozvíjí ctnosti, jako je soucit a odpuštění. Pomáhá nám tak stát se svobodnými ve Věčnosti i v plynutí pozemských cyklů, díky napojení živlových paprsků Duše na Zdroj.

Jak to vypadá v praxi? Zavzpomínejte, jaké umělecké dílo nejsilněji, bytostně pohnulo Vaším nitrem. Slova jakého génia nadchla vaši mysl tak, že zcela spontánně otevřela její mantinely do širého vesmíru, za hranice dosud poznaného? Přesně tak to vypadá, když jsou emoce prožity a uchopeny jako klíč k vašemu Božství.

Skrze prožitek, procítění, barvy, vůně a chutě nálad odemykáte poklad Vašeho nejvyššího potenciálu. Není to primárně myšlenka jako taková, ale vdechnutí emočního zabarvení, které manifestuje vaší realitu.

PROČ VŠAK EXISTUJÍ SITUACE, KDY JSTE SI VĚDOMI SVÝCH EMOCÍ A JSTE SCHOPNI SE ROZHODNOUT, JAK S NIMI NALOŽÍTE, A PAK EXISTUJÍ SITUACE, KTERÉ VÁM ,,ZATEMNÍ MOZEK“ A ZMOCNÍ SE VÁS, ANIŽ BYSTE SI TOHO V DANÝ OKAMŽIK BYLI VĚDOMI?

Je to tím, že napříč inkarnacemi jste jakožto duše utrpěli mnoho náhlých otřesů a šoků, jako jsou předčasná a násilná úmrtí. Duše zpravidla na takové situace reaguje leknutím – tedy stažením energie ze Zdroje do sebe.

Doslova se strachem zakuklí před světem. Zde leží příčina toho, proč některé živlové paprsky vaší duše jsou od Zdroje odpojeny, a žádají si opětovné znovunapojení.

Když se vám stane něco, co vás tzv. nadzvedne ze židle a vyvolá ve vás pocity bezpráví, rozhořčení, a nespravedlnosti – ozývá se ve vás živel ohně - vztek, hněv. Když se vnitřně stáhnete do bezmoci, úzkosti a smutku, ovládá vás v tu chvíli živel vody. Proč se to ale děje? Odkud se vaše emoční reakce berou?

Jsou to Akášické záznamy vaší minulosti, které se ozývají v návaznosti na zcela konkrétní události ve vašem současném životě. Proto veškeré vaše emoční reakce nemají svůj původ v tom, co se odehrává ,,teď", ale v tom, co se odehrálo ,,kdysi". Ve skutečnosti vše, co vás potkává, jsou živoucí konstelace, jež mají za účel sepnout ,,červená tlačítka“ vaší duše.

Jsou to vzpomínky duše, obalené potlačenou energií - naakumulovaným emočním nábojem minulosti, který se potřebuje vybít, abyste již nebyli na dané situace emočně reaktivní a osvobodili se od podmíněnosti minulosti.

To, že jste emočně reaktivní na určité typy situací, je dané emočním nábojem vašeho akášického záznamu, který si v tomto tématu nesete z minulosti. Je to otisk poslední energie, který si vaše duše uložila do paměťi před odchodem z těla, a poté jej přenesla do další inkarnace.

TAK FUNGUJE BUNĚČNÁ PAMĚŤ A ZÁZNAMY NAPŘÍČ VAŠÍ DNA. VE VÝSLEDKU NENÍ ROZDÍL MEZI TÍM, ZDA PROŽÍVÁTE ZÁZNAMY TZV. NA ,,OSOBNÍ“, ANEBO ,,KOLEKTIVNÍ“ ÚROVNI – TO, NA CO MÁTE EMOČNÍ REAKCI, JE VŽDY ZÁZNAMEM Z KOLEKTIVNÍ HISTORIE LIDSTVA. JE TO POKŘIVENÁ ŠABLONA CHOVÁNÍ / MYŠLENÍ / CÍTĚNÍ, KTERÁ PROCHÁZÍ PŘES VAŠI OSOBNÍ, BYTOSTNOU ZKUŠENOST PRÁVĚ PROTO, ABY BYLA OČIŠTĚNA A NAROVNÁNA ZPĚT DO PRAPŮVODNÍ PODOBY STVOŘENÍ.

Když se podíváte na živlový paprsek OHNĚ – vzteku, zjistíte, že je to nejobávanější destrukční síla na planetě, je-li odpojena od Zdroje a vychází pouze z emočního ega. Avšak vychází-li ze Zdroje, je to naopak ta nejtvořivější, nejmocnější síla pro změnu celé společnosti. Proto je pro vás tak důležité rozpomenout si na to, jak paprsek ohně funguje ve svém prapůvodním stavu Stvoření.

Je to síla řídící vaši Innate: moudrost těla a instinkty. Upozorňuje vás na vše, co je pokřivené, manipulativní, nepravdivé – je to Váš vnitřní alarm, kontrolka vaší komfortní zóny, zdravého sebe-vědomí, sebe-důvěry a sebe-vyjádření. Když však máte k hněvu apriori odmítavý postoj a z důvodu negativních zkušeností minulosti se vás paprsek ohně odpojil od Zdroje, nebudete schopni tuto instinktivní sílu v sobě vycítit.

Podvědomě ji zastavíte, kdykoli by se chtěla vzedmout. V případě instinktivní reakce cítíte vnitřní napřímení, vzpružení – jakési varování, které samo o sobě neznamená nutnost vzplanout a sežehnout druhé. Avšak máte-li v záznamech duše nastavený ,,zakázaný přístup“ k této emoci, pak je pravděpodobné, že si zakážete cítit byť jen jemné vnitřní vzplanutí. To je příčinou neschopnosti nastavit si zdravé hranice, komfortní zónu a vyvážený příjem a výdej energie.

Ohnivý paprsek je zodpovědný za dostatek vitální energie, a za dobré trávení - na úrovni stravy, ale také schopnosti mentálně a emočně ,,strávit“ konfliktní situace a životní výzvy. Oheň je uložený primárně v solar plexu. Je doslova Zdrojem vaší životní a Božské energie, jež se po paprscích vašeho vnitřního Slunce rozvádí do celého těla.

Když je však tato vnitřní instinktivní kontrolka zanesena negativním nábojem z minulosti, kdy vaše síla byla násilně umlčena, pošlapána, nebo jinak zneuctěna, vaše ohnivá reakce bude nadměrná – stanete se emočně reaktivními na něco, co už pro vás není reálnou hrozbou v ,,tady a teď".

JAKMILE ,,VYCHLADNETE“ A UVĚDOMÍTE SI SVOU PŘECITLIVĚLOU REAKCI, MÁTE TENDENCI SE SOUDIT, VINIT A CÍTIT STUD. JAK JE MOŽNÉ, ŽE TAK VĚDOMÁ BYTOST, JAKO JSTE VY, REAGUJE ,,TAKHLE“? MILOVANÍ, UVĚDOMTE SI: DĚJE SE TO PRÁVĚ PROTO, ŽE SE TO DÍT MÁ!

EMOČNÍ REAKTIVITA NEZNAMENÁ VAŠE SELHÁNÍ, ALE ZNOVUOŽIVENÍ! JE TO DOSLOVA RE-AKTIVITA: ZNOVUNAVRÁCENÍ VZPOMÍNKY – AKÁŠICKÉHO ZÁZNAMU, JENŽ JE PŘÍČINOU VAŠÍ REAKCE. PROTO BUĎTE VDĚČNÍ ZA JAKOUKOLI ,,NEADEKVÁTNÍ REAKCI“ A VĚZTE, ŽE JE PŘIROZENOU SOUČÁSTÍ PLÁNU DUŠE V KAŽDÉ VZTAHOVÉ INTERAKCI A ŽIVOTNÍ KONSTELACI.

Důkazem vám budiž fakt, že jakákoli životní výzva, jež vám v daný okamžik připadala jako katastrofa, se postupem času ukázala být naopak požehnáním, jež vás navrátilo zpět do vaší esence a pravdy srdce. Ulevte proro svému poli a uvolněte ze svého mentálního nastavení destrukční mechanismy vnitřního kritika a sabotéra.

Netrestejte se za svou emoční reaktivitu. Stačí, když za ni převezmete plnou zodpovědnost tím, že si ji uvědomíte. Tím se vám otevírají brány k pochopení a následně k Milosti, jež promyje vaše staré záznamy od zátěže minulosti. Stačí (se) milovat a nechat si pomáhat silami, jež vám denodenně svítí na cestu.

Důvodem, proč se některé záznamy odehrávají a zrcadlí v životě stále dokola, je nepochopení dané zkušenosti, nebo přímo ignorování a utíkání od nepříjemných emocí. Když se emoční záznam prožije jen napůl, zůstává stále v poli aktivní. Jakmile se však do emočního záznamu prosáknete svým plným vcítěním, umožňujete si jednou provždy od-pustit staré zátěže minulosti.

Přítomným bytím, vědomím citu, dochází ke zklidnění rozbouřených vod emocí. Příběh duše se před vámi poté začne pozvolna odvíjet. Dojdou vám jisté ,,aha momenty“, objasňující, proč na danou situaci reagujete tak silně.

Ve chvíli, kdy dojde k vnitřnímu pochopení – přijetí smyslu akce a reakce a přínosu zkušenosti pro váš život a růst duše, spustí se samovolně další vlna emocí: poslední fáze rozpouštění starého záznamu skrze od-puštění emočního náboje minulosti.

Tím dojde k vyresetování, vynulování nánosu energie, jež byla na tématu ,,nalepena“, a vy jste najednou schopni přstupovat k tomu samému jinak, než dřív. Vzniká nový, volný, prázdný prostor, který můžete postupně zaplňovat rozhodnutím, jak si odteď přejete prožívat určité situace ve vašem životě, a proč.

POKUD CHCETE ZNOVU ŽÍT ŽIVOT VE SVÉ PŘIROZENÉ SÍLE, VE SCHOPNOSTI POSTAVIT SE ZA SVÉ POTŘEBY A CÍLE BEZ POCHYBNOSTÍ, V SEBE-DŮVĚŘE, V JASNOSTI, A BEZ NUTNOSTI OSOČOVAT DRUHÉ A JÍT AUTOMATICKY DO REAKTIVNÍ SEBEOBRANY, JE NEZBYTNÉ NAPOJIT SVŮJ ŽIVLOVÝ PAPRSEK OHNĚ NA JEHO PRAPŮVODNÍ TVŮRČÍ JISKRU ZDROJE.

VÁŠ VNITŘNÍ OHEŇ SE PAK STANE KULTIVOVANÝM, JASNĚ A PŘÍMO PLANOUCÍM, AVŠAK NEBUDE JIŽ SRŠET DO OKOLÍ A SEŽEHÁVAT SVOU SILOU DRUHÉ. POUZE VÁM VŽDY PŘIPOMENE, KDE JE VAŠE PŘIROZENÉ MÍSTO, A KDE NENÍ. UPOZORNÍ VÁS, KDE BYSTE SVOU ENERGII ZBYTEČNĚ ZTRÁCELI, A JAK JI MŮŽETE UCHOPIT LÉPE.

Propojte svůj živlový paprsek ohně s vyživující, vždy osvětlující, jasnou, přímou, hřejivou, laskavou energií Zdroje. TEĎ.

S nádechem do vás vstupuje přes korunu hlavy Světlo Zdroje.
S výdechem se k němu natahují veškeré paprsky vašeho vnitřního slunce, které dosud byly odpojené, nebo měly jen slabé spojení.

☀️NAPOJUJETE NA ZDROJ PAPRSEK SEBE-VĚDOMÍ
,,Vím, kdo jsem, odkud pocházím, a proč jsem zde.
Jsem Věčným ohněm Stvořitele, jsem svobodným Duchem, jenž plane vědomím sebe sama. Nechávám tady a teď spálit v hřejivém Slunci Boha Otce veškeré pokřivené představy o tom, kým jsem, a kým mám být. Veškeré záznamy méněcennosti, přílišného dávání druhým a zapomínání na sebe a své místo ve světě se rozpouštějí v zázračném hvězdném prachu mých předků. Děkuji.“

☀️NAPOJUJETE NA ZDROJ PAPRSEK SEBE-DŮVĚRY
,,Věřím v sebe, věřím v Tebe. Věřím v Boží Lásku, jež nás vede. I ve chvílích, kdy je těžké uvolnit se, já odevzdávám svou kontrolu a potřebu vědět vše. Plynu po proudu Božské Důvěry v sebe. Vím, že je o postaráno o mě, o tebe, i když se zdá, že se naše cesty dělí. Cítím to v kostech, cítím to v srdci, cítím to celým svým tělem i duší. Věřím, vnitřně vím, cítím, zřím, ani na okamžik se ve tmě zapomnění již neztratím. Jsem plynutím po proudu Božské Důvěry. Děkuji.“

☀️NAPOJUJETE NA ZDROJ PAPRSEK SEBE-HODNOTY
,,Jsem Boží Dítě, a ty též. Je naší dohodou duší, že na to zapomeneme a budeme se k sobě chovat i jako ne-přátelé. Až se to stane, prosím, pamatuj, že vše se děje z Lásky. Vše je řízeno Světlem, kterým jsme, a to bez nadsázky. Dokud neuzříš, jakou máš hodnotu, budu se Ti v mnohých podobách vracet do života. Naučím Tě mít rád sebe, ať už nikdy nezapomeneš na to, že jsi Láska, jedinečná Boho-lidská krása. Jsem vědomím Zdroje své energie, a neustupuji z nich více, než je zdravé. Přizpůsobuji se tam, kde je vzájemnost a výměna, a tam, kde bych dával/a příliš, nezdráhám se říci ,,ne“ a s vděčností odejít. Jsem vědomím sebe-hodnoty mého živlového paprsku Ohně Zdroje. Děkuji.“

S láskou,

Akášičtí Mistři a Anthea Réa


Předala
Margot Anthea Gabrielle
www.anthea.cz


Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2285
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1417
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3124
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2362
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1493
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1278
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1826
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2686
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1346
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1431
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2062
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5809
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1793491
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512752
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444130
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352703
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285432
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274609
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269428
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251755
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239424
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238391
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 235064
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234111
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212500
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202518
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184711
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182558
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181522
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174327
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164138
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161653
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159446
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140835
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126566
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122965
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...