Ivana Valová: Kněží, Velekněží a Mágové

Každý chrám měl jinou funkci. Bylo to místo zasvěcení a zdokonalování moudrosti či dovednosti. Každé zasvěcení bylo uspůsobené stupni vědomí a zralosti adepta. Uvnitř chrámů bylo možné zvyšovat frekvence a naplnit je požadovaným cílem. Chrámy umožňovaly spojení s univerzální moudrostí a jinými frekvenčními sférami bytí.

Tak lidé neustále čerpali poznatky z vyšších úrovní a integrovali je do svého vědomí. Jemné a individuální vibrace chrámů prostoupily celou bytost a vytvořily spojení s jejím bytím. Každá duše měla možnost nahlédnout do svého individuálního životního plánu.

Vstoupí-li bytost do komor uvnitř pyramidy a zůstane-li tam ve tmě, začnou frekvence působit na jeho duši. Tato místa fungují jako zesilovače emocí. Proto je před vstupem do nich nutné nejdříve vyrovnat či vyléčit vnitřní disharmonie, neboť zde se manifestují v umocněné formě. Cílem této zkoušky bylo překonat pozemský strach a spojit se v naprostém tichu, klidu a tmě s jádrem duše.

První stupeň zasvěcení byl vždy nejtěžší. Adeptem pronikl silný vnitřní nepokoj a odvedl jej od vytouženého cíle. Bylo třeba ztišit rozum a vysvobodit ducha. Poté, co adept ztratil pojem o čase a poddal se tichu a temnotě, začala vlastní zkouška. Byl zasvěcen do umění dokonalého ovládání síly ducha. Vnesl světlo do tmy, a odstranil tak své pozemské obavy. Délka zkoušky byla individuální, nic se nedělo pod tlakem. Podstatné bylo pouze to, zdali adept obstál a byl do konkrétní sféry zasvěcen.

Šlo o to, aby se naplnil hlubokou důvěrou a vyléčil emoce, které plodí strach. Mezi zkouškami se adepti uchylovali do síní uvolnění a zábavy, kde si odpočinuli a vyladili se. Poslední zkouškou bylo Velké zasvěcení. Člověk byl zaveden do Velké síně, uprostřed níž se nacházel sarkofág, do něhož si měl lehnout. Tělo v sarkofágu bylo zcela čisté a naplněné láskyplnými frekvencemi a adept byl propojen se svou duší a vesmírnými frekvencemi.

Proudila zde vysokofrekvenční energie. Pochopil, co je dokonalost, a našel v sobě hluboký mír. Byl tu tři dny. Poté byl odveden do síně klidu. Po dlouhém období zasvěcování a intenzivního zkoušení mohl vnímat hluboké spojení s vesmírem. Pak se z něj stal kněz, který bude předávat své znalosti jiným.

Jsou vám tyto řádky povědomé? Mně ano :)

Kněží byli spirituálně velmi vyspělí jedinci, kteří díky svým pokročilým schopnostem asistovali společnosti v jejím rozvoji, byli prostředníky vysokofrekvenční energie a asistovali lidem při rituálech. Atlanťané si při rituálech pomocí energie získané z kamenů a rytmických vibrací ze zpěvu, bubnování nebo hraním na jiné nástroje rozšiřovali mysl. Tímto způsobem se každý člověk mohl otevřít přítomné léčivé síle.

Kněží se naučili jak zpomalovat mozkové vlny, užívat teleportaci, telekinezi, levitaci, telepatii, dále měli schopnost snímání a precitipitace (srážení). Zasvěcování v atlantské pyramidě se soustřeďovalo na koncept smrti a znovuzrození a jejím cílem bylo, aby tělo, mysl a duch pracovali společně a poskytovali jedinci sílu a moc. Ti, kteří prošli, se stali Zasvěcenci Chrámu Poseidona. Kněží - vědci měli neomezené prostředky a tisíce let na to, aby rozvinuli technologii, vycvičili mysl a otevřeli srdeční čakru.

Aby pozvedli svou mysl, posílili schopnost intuice a uvedli obojí do rovnováhy, k čemuž bylo třeba alespoň 20 let intenzivního studia a cvičení. Během této doby kněží - vědci studovali přírodní vědy, rozšiřovali vědomí a zlepšovali své psychické dovednosti. Naučili se užívat intuici, rozvinuli své logické myšlení a uvedli tyto složky do souladu. Kněží nosili hábity různých barev. Novicové nosili světle zelený, Adepti světle modrý, Zasvěcení bílý, Mágové červenooranžový, vládcové tmavě modrý.

Učili se sebedisciplíně, soucítění a empatii ke všem bytostem, žili v přítomnosti a v tichosti, učili se vnitřnímu klidu, zpívali, meditovali, vizualizovali, zažívali jednotu, učili se o energetickém poli a procvičovali léčebné techniky, kontrolu mysli a slaďování čaker. Poté se učili, jak si udržet svůj klid mezi lidmi; pokud se setkali se svou slabou stránkou, naučili se ji proměnit v silnou stránku; učili se pokročilejší léčebné techniky, práce s krystaly a kontrole mysli, například jak nasměrovat energii, aby se ruce staly teplými, jak snížit svou teplotu nebo jak pomocí teleportace přemístit sklenici vody.

Učili se síle vděčnosti, teleportaci, telekinezi a levitaci a jak být bytostí, kterou protékají vysokofrekvenční energie. Každý si vybral dovednost, kterou rozvíjel, někteří se stali spirituálními učiteli, poradci nebo pracovníky v chrámu, jiní se učili práce s krystaly nebo spirituálnímu léčení. Spirituální poradci se zabývali nerovnováhou ve vztazích nebo pomáhali členům rodiny, jak nakládat s emocemi. Spirituální léčitelé pomáhali lidem srovnávat energetické pole. Pracovníci v chrámu vedli pohřební obřady nebo obřady spojené s narozením a křestem a také pomáhali cvičit Novice.

Aby se Adept mohl stát Zasvěceným, tedy kněžím nebo kněžkou, musel splnit úkol, aby ukázal své schopnosti - mít schopnost pokročilé levitace, ovládat své tělo – tep srdce, hladinu cukru a teplotu, ovládat se, kontrolovat mysl, stát se neviditelným, umět odvést duši zemřelého, pracovat s energií pyramidy a pomáhat udržovat čistou a vysokofrekvenční vibraci Atlantidy.

Kněžím a kněžkou se stala osoba, která dosáhla v chrámu zasvěcení. Oblékla si dlouhý bílý šat a stala se kněžím nebo kněžkou v nejnižším stupni kněžství. Záleželo na ní, zda postupně dosáhne vyšších stupňů a zda bude hodna užívat další, silnější zdroje energie. Žili v lásce a jednotě. Kněží byli cvičeni zvyšovat sexuální energii a užívat ji pro službu božství. Kněží byli poctěni touto možností. Pouze těm, kteří byli připraveni užívat sexuální energii k tomuto účelu, bylo dovoleno se dostat na tuto úroveň. Kněží a kněžky měli různé úkoly, odpovídající jejich schopnostem.

Vedli skupiny lidí, kteří chtěli být zasvěceni. Dávali jim cvičení ke koncentraci. Trávili část času v chrámu a část času venku mezi lidmi. V chrámu pak přijímali lidi, kteří potřebovali radu v nějaké záležitosti. Nezapomínali, že každý člověk má právo na své sebeurčení, a to nesměli porušit. Často by bylo lehké pomoci člověku z těžkého problému, kdyby ho naplnili svou vůlí. S tímto by museli vzít na sebe i odpovědnost a vyřešení problému by nebyla jeho zásluha, ale zásluha kněze. Vzal by mu příležitost obstát ve zkoušce.

Věděli, že každý člověk musí své problémy řešit sám, a tak rozvíjet sílu vůle a rozšiřovat obzor svého vědomí. Pomáhali duším, které i po smrti bloudily stále v pozemské atmosféře na jejich cestě dál. Kněžky prostoupily tyto duše silou lásky, což těmto duším umožňuje se spojit se svým vědomím a najít cestu dál. Některé kněžky vyučovaly chrámové tanečnice. Jiné kněžky na duchovní úrovni kultivovaly sexuální energii mladých mužů, aby byli zdravější a hezčími. Učily muže užívat pud silou ducha a snažit se o vyšší duchovní spojení.  Dále kněží a kněžky prozkoumávali aury dětí, aby rozpoznali jejich talenty, které byly ceněny a rozvíjeny. Poté vybrali Novice a pomohli jim rozvíjet jejich vlohy.

Všichni zasvěcení se shromažďovali večer při západu slunce. Seděli v kruhu. Nejprve očistili své duševní tělo. Poté se všichni podali ruce a vytvořili proudový kruh, kde hlavní velekněz a jeho zástupce přivedli proud nejvyššího božského stupně do jejich těla. To jim všem pomohlo prožít stav nejvyššího vědomí božské jednoty. Tímto způsobem se rozvíjela odolnost nervů kněží mnohem rychleji, než kdyby byli závislí jen na vlastní energii. V současné době se lidé shromažďují, aby se chytli za ruce a vytvářeli kruhy světla.

Mágové dosáhli vyšší úrovně vnímání a pronikli tajemstvími přírody, života, smrti, nekonečna a věčnosti. Dosáhli vysokého stupně intelektuálního zasvěcení. Byli zdatní v astrálním cestování a často opouštěli svá fyzická těla. Předpovídali budoucnost. Měli schopnost přesného pozorování okolního světa. Mágové byli vysoce trénovaní vědci, alchymisti, astrologové, astronomové, věštci a numerologové. Byli šamani a ovládali živly Země a magii.

Byli v kontaktu s mrtvými a odváděli duše mrtvých, prorokovali a věštili. Viděli do budoucnosti a varovali druhé při nějaké hrozbě. Když byl úkol Mága na Zemi vykonán, šel do speciálně upravené křišťálové komnaty, kde jeho duše opustila tělo, a nikdy se už nevrátil. Vrátili se na svou domovskou planetu. Mágové se během praktikování svých schopností stali velmi silnými. 

Velekněží a Velekněžky dosáhli sedmého stupně zasvěcení. Asistovali při léčení a pomocí své síly a znalostem, hůlky nebo laserového krystalu přiváděli do nemocných těl novou životní sílu. Tito lidé se uzdravovali během několika vteřin. Jako se svářejí kovové kusy do jednoho zahřáním, tak se zase spojují hůlkou života zlomené kosti a hluboké rány ve svalech, šlachách, žilách, nervech a kůže znovu srůstají. Velekněží a Velekněžky udržovali energetickou ochranu nad Atlantidou. Každý Velekněz a Velekněžka byli odpovědni za určitou oblast a řídili ji podle jejich individuální energie, aby dostali šanci uskutečnit tento experiment do požadovaných výsledků. Neměli partnery.

Alta bylo seskupení vysoce vyvinutých duší – Veleknězích a Velekněžek. Tyto bytosti žili v těle, které vibrovalo mezi frekvencí 5D a 6D. Těla Veleknězů a Velekněžek svítilo světlem. Jejich domovem byl Chrám Poseidona. Velekněží a Velekněžky prošli několika testy, kde byli zkoušeni, jestli si mohou udržet za každé okolnosti vysoké vibrace a být těmi, kteří určují směr. Jejich důležitým úkolem bylo jednat na základě integrity a cti. Byli to mistři ve tvoření, kteří udělali spoustu praktických rozhodnutí na Zemi. 

Měli schopnosti, které si ani nedovedeme představit, např. přes silové pole chanelovali magnetickou sílu, aby kolem planety vytvořili energetickou síť. Pomocí vytvořených linií bylo jednodušší nad nimi cestovat. Alta přijímala vedení informace a energii od Intergalaktické rady.  Bylo to jako se naladit na rádiový signál. Vedení, které dostávali, bylo hlasité a jasné. Celá energie Alty jejich byla zaměřena na to být prostředníkem mezi Intergalaktickou radou a lidmi.

Velekněží a Velekněžky léčili na vysoké úrovni - věděli, že celý vesmír odpovídá na určité souzvuky a kombinace tónů, a že specifické rytmy mohou vyléčit člověka. Udržovali kontakt s jinými galaxiemi, rozhodovali o budoucnosti, udržovali čistotu a ochranu portálu Velkého krystalu. Veleknězi a Velekněžky spolupracovali, aby udržovali krystalickou ochranu nad Atlantidou a pravidelně stahovali potřebné informace do Velkého krystalu, ze kterého si dané učení stahovali ostatní lidé.

Alta při speciálních obřadech posílala lidem vysokofrekvenční světlo, aby lidé Atlantidy žili v čisté energii. Vedli důležité obřady, jako povýšení různých úrovní kněžství, nebo přivítání ročního období. Někteří z nich chanelovali spirituální zákony Atlantidy.

Alta a Mágové měli také telepatické spojení s vladaři jiných planet, aby si vyměňovali informace a vědění, a těžili z jejich moudrosti. Poté, co Atlantida začala upadat do chaosu, začali být s tímto spojením problémy. Veleknězi a Velekněžky potřebovali zavést častou obousměrnou komunikaci s Intergalaktickou radou a užívali telepatii.

Jak se frekvence planety začala snižovat, tento způsob komunikace se zdál čím dál únavnější a obtížnější. Před pádem Atlantidy se členové Alty setkali, aby znásobili svou energii, aby od Intergalaktické rady dostávali přesné telepatické vedení.

Některé osoby k zasvěcení nikdy nedozrály. Mohly pak  zůstat celý život ve službách chrámu. Kněží, Velekněží a Mágové nám ze spirituálního světa pomáhají si vybrat naše budoucí životy a učí nás mezi inkarnacemi. Jsou to vyšší spirituální bytosti a Mistři. Jejich schopnosti a dary, které užívali v Atlantidě, nám nyní pomáhají. Někteří z nich jsou v současné době inkarnovaní.

Zdroj: Discover Atlantis - Diana Cooper, Atlantida ztracená civilizace - Shirley Andrews, 2012 a dál - Aladin

Ivana Valová, Steve Rother - Spiritual psychology

www.atlantskaskola.czNapsala: Ivana Valová - Atlantská škola - Praha  ♥ www.atlantskaskola.cz

Atlantská škola logoJmenuji se Mgr. Ivana Valová, narodila jsem se ve Zlíně a žiji v Praze. Vystudovala jsem Pedagogickou Fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (biologii těla, psychologii a sociologii). Vedu kurzy Atlantské školy a učím angličtinu soukromě a ve firmách.

Na individuálních sezeních nabízím služby v oblasti léčení nemocí, pochopení základní životní lekce, začlenění spirituálních zážitků do svého života, poradenství v oblasti psychospirituální krize, poznání svého poslání, rozvoje jasnozřivých schopností a intuice, rodinné terapie, regresní terapie a spojení s moudrostí starodávných civilizací. Jsem k dispozici lidem, kteří potřebují nasměrovat.

Individuální sezení s krystaloterapií - rozložení krystalů na tělo a kolem těla člověka, podle jeho individuálních potřeb a záměru.

Tento článek není dovoleno kopírovat na jiné weby ani kopírovat části textu. Pokud chcete článek publikovat, získejte si osobní souhlas autorky. Budeme však velmi rádi, když jej budete sdílet na sociálních sítích. Ke snadnému sdílení na facebooku využijte tlačítko sdílet v horní části článku. Děkujeme, že dodržujete naše autorská práva. :-))

Nejnovější články na našem portálu

červenec 08, 2024 4861
„Je nutné zvyšovat svůj duchovní, psychický a energetický potenciál, který bude sloužit...
červen 25, 2024 330
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 619
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 516
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7611
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 9008
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 724
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 544
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 608
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 599
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 753
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 682
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2072558
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516107
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458460
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294495
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283829
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273571
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260695
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253718
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 252025
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243542
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241816
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215744
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207356
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189629
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186877
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184594
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177071
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167239
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163733
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161461
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143306
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128472
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 125014
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122998
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...