Archanděl Rafael – Zářící anděl léčení, vládce Merkuru a patron léčitelů

„Pomáhám vám uzdravit fyzické potíže vás i druhých. Jste léčitelé stejně jako já“.

Rafael je nejvyšším léčitelem v celé andělské říši. V hebrejštině jeho jméno znamená „Bůh léčí“ nebo „Ten, který léčí“. Mnozí ho považují za odvozené z hebrejského slova „rofe“ – „lékař“. Rafael stojí na východě a vládne vzdušnému živlu. Jeho dnem je středa a je úzce spjat s planetou Merkur, kdysi ztělesňovanou antickým bohem Merkurem. Bývá zobrazován jako bezvousý mladík s andělskými křídly nebo jako poutník s opánky, holí a s širokým kloboukem. Pojí se s ním symbol mušle, ryba, cestovní čutora a mošna. Archanděl Rafael léčí všechny fyzické neduhy a vede ruce všem, kteří se snaží pomoci těm, kteří trpí zdravotními potížemi jakéhokoli druhu. Nezasahuje pouze tehdy, když nás trápí tělo. Říkává se, že uzdraví vše, co uzdravené má být, včetně emocionální, duševní či dokonce finanční stránky života. Probudí ve vás vnitřního léčitele, a pokud to má být vaším posláním, naučí vás druhé léčit podobně, jako to dělá on sám.

Legendy vyprávějí, že doprovázel Tobiáše na jeho pouti, že léčil Abraháma a Jákoba, Noema obdaroval lékařskou knihou a Šalamounovi asistoval při stavbě velkého chrámu. Řekové jej znali pod jménem Hermes, Římané mu říkali Merkur, Babylóňané Nabu, Egypťané Thovt. V mýtech po celém světě na něj zůstala vzpomínka jako na opeřeného nebo duhového hada – dárce civilizace, intelektuálních vědomostí, posla bohů, vynálezce řemesel a věd, písma a lékařství. Podle babylónského hieratického kalendáře měla duchovní inteligence Merkura inspirovat dvě velké (354leté) epochy: 1663-1309 př.Kr. a 817-1171 po Kr. A dále menší (72leté) epochy: 387-315 př.Kr., 117-189, 621-693, 1125-1197 a 1701-1773 (protože ovládá 25°, 18°, 11° a 4° Berana a 26° Ryb). Do těchto období skutečně spadá zlatý věk křesťanského poutnictví do Santiago de Compostela, nejslavnější čínští poutníci (Süan-Cang), a také pouť do Mekky se tehdy stala povinností každého muslima. V čase Rafaela bylo vybudováno vskutku největší množství chrámů a stavitelská horečka se vystupňovala až k samým mezím lidských možností. Šlechtici a měšťané v Evropě, Japonsku či Indii se předbíhali ve štědrých darech věnovaných na stavbu katedrál.

Velcí lékaři se objevují právě v rafaelských obdobích!

Kdyby lékařská tvořivost nebyla ničím více než jen pouhým výsledkem lidské pilnosti a činnosti mozkové kůry badatelů, géniové medicíny by se objevovali kdykoliv a zcela náhodně. Opak je však pravdou. V dějinách medicíny existuje statisticky významný rafaelský rytmus: od patriarchů medicíny, Hippokrata, Galéna, Avicenny až po Hahnemanna. Platí to jak pro evropské, tak i arabské, indické nebo čínské lékaře. Také nejslavnější egyptské lékařské papyry pocházejí z rafaelského období. Lékaři v různých zemích světa nezávisle na sobě zachytili současně Rafaelovu inspiraci a přetavili ji do původních objevů v medicíně (tyto objevy se obsahově liší, takže je nemohli převzít jeden od druhého).

Uvědomme si, že babylónští kněží předpověděli tyto rozkvěty medicíny předem již dávno, ještě před Hippokratem, dříve, než všichni tito slavní lékaři žili. Jejich moudrost patřila k chrámovým mystériím boha Nabu, jemuž byla zasvěcena lékařská škola v Borsippě. Stejnému rytmu podléhají i světově proslulí botanici (počínaje otcem botaniky Theofrastem až po zakladatele moderní botaniky Linného).

Andělé chtějí uzdravit váš život, přejí si však, abyste se naučili říkat si o pomoc

Andělé nás obklopují stále a na každém kroku a naše Vyšší Já je s nimi i s Bohem v nekonečné jednotě. Pro případ fyzických potíží, jako jsou nemoci a bolesti, není v andělské říši nad Archanděla Rafaela. Rafael vyzařuje nádhernou smaragdově zelenou léčivou energii a do tohoto léčivého světla často halí naše bolavá místa. Světlo působí jako uklidňující balzám a také spouštěcí mechanismus pro rychlé a úplné uzdravení. Rafael, stejně jako všechny bytosti z duchovního světa, může být současně u všech, kdo jej zavolají. Nevztahují se na něj omezení daná zákony času a prostoru. Nikdy se proto nestrachujte, že byste snad svým voláním o pomoc rušili Rafaela od jiné práce. Archanděl Rafael vás přijde léčit v témž okamžiku, kdy o jeho pomoc požádáte.

Rafael je mocným léčitelem, který v roli duchovního chirurga odstraňuje z našich těl a myslí strach a temnotu. Někdy se ovšem stane, že zavoláme Rafaela na pomoc a pak mu sami bráníme v léčení. To třeba když ho nepustíme k našim tajnostem či špatnému svědomí a on nás pak nemůže zbavit pocitu viny. Nebo se mu snažíme pomoci tím, že mu radíme, co má dělat. I když to myslíme dobře, svými „neohrabanými“ lidskými pokusy jen rušíme archandělskou práci. Proto je nejlepší poté, co Rafaela zavoláte, ponechat mu plnou moc nad vaším tělem, myslí i srdcem. Pak teprve může naplnit své poslání dané Bohem a všechno dokonale vyléčit.

A co když si přejete, aby andělé uplatnili své léčitelské schopnosti na někom jiném? Chtěli byste například, aby pomohli vašemu blízkému, který se ocitl v nouzi, nebo třeba lidem, jejichž osud vás dojal. Požádat Boha o vyslání andělů na pomoc někomu jinému je vždy láskyplné. Nejedná se o narušování svobodné vůle jiné osoby, vždyť každý si může vybrat, zda bude vzkazům od andělů naslouchat. Proto je dobré žádat anděly, aby se věnovali ostatním. Obzvláště rychle přitom Bůh vyhovuje rodičům, kteří prosí o andělské „opatrovníky“ pro své děti. Andělé se nikdy nebudou protivit Boží vůli. Takže pokud nastal pro vašeho milovaného „čas odchodu“, andělé mu v jeho posledních dnech na Zemi přinesou útěchu a radost. V těchto těžkých chvílích si ve svém srdci noste nádhernou modlitbu „Staň se vůle Tvá“. Ušetříte si tím zbytečné trápení a nabudete klidu při vědomí, že Bůh se o vše dokonale stará.

Energie Archanděla Rafaela září smaragdově zelenou barvou

Barvou archanděla Rafaela i paprsku, kterým působí zde na Zemi je zelená, mystická barva spojení nebe a země, posvátná barva mnoha starověkých národů a etnik. Je považována za symbol ráje, veselí, růstu, přírody, vílího světa a nesmrtelnosti. Egypťané při slavení svátku slunečního boha RA mávali zelenými palmovými listy, Římané zdobili o zimním slunovratu svá bydliště zelenými větvemi. Stejně jako červená přitahuje také zelená hojnost a finanční zajištění. Zelená je barvou nových začátků. Čeká-li vás v životě změna, jako např. nástup do nového zaměstnání, stěhování do nového bytu, pokud čekáte v rodině nového člena, potřebujete zelenou barvu. Pomáhá najít novou cestu, nový prostor, nové perspektivy a postavit se na vlastní nohy. Užitečná je pro ty, kteří procházejí zásadními změnami v životě a potřebují do života dostat rovnováhu. Máte-li problém s nerozhodností a jste pod vnějším tlakem, vsaďte na zelenou! Je nápomocná také při klaustrofobii, přináší pocit bezpečí. Pokud se někdo vzpamatovává z rozpadlého vztahu, měl by se více obklopovat právě zelenou.

V myšlenkách si představte zelené světlo, přivolejte svého archanděla a dovolte zelené zářit, aby léčila, co je třeba. S každým svým nádechem si představte, že zelené světlo září na bolavá místa ve vašem těle i auře a s každým výdechem je bolesti méně a vše se hojí. Můžete opakovat několikrát denně. V místě bolesti si můžete také představit malou zelenou světelnou kuličku, jako by to byla hojivá pilulka. Archanděla Rafaela požádejte o harmonii vaší duše i těla. Můžete si také svým vnitřním zrakem představit – vizualizovat – smaragdově zelené světlo kolem osoby nebo části těla, která potřebuje uzdravit, a tím přivolat Rafaela a jeho léčivou energii.

Modlitby pro různé části těla, emoce i životní okolnosti, které mohou potřebovat léčení

ENERGIEMilý archanděli Rafaeli, prosím uvolni a nech v plné síle působit energii, kterou mám od Boha. Dej mi prosím svěžest a novou vitalitu, ať si mohu užívat každý okamžik svého života. Děkuji“.

MENTÁLNÍ ZDRAVÍ – „Milý archanděli Rafaeli, prosím, pomoz mi jasně myslet a nacházet ve svém životě krásu a řád. Pomoz mi oprostit se od bolesti pocházející z mé minulosti a od starostí o budoucnost a dokonale si užívat přítomný okamžik. Veď mě prosím k tomu, ať se dokážu zaměřit na to, za co jsem vděčný/á, a jakmile se objeví jakékoli bolestné myšlenky, ať je odevzdám Bohu. Děkuji“.

SMUTEK – „Milý archanděli Rafaeli, vezmi mě prosím do náručí a ukonejši mé zarmoucené srdce. Pomoz mi postoupit kupředu a začít nově utvářet můj život. Dej mi prosím naději a klid. Děkuji“.

SRDCE – Milý archanděli Rafaeli, zcela teď opouštím a uvolňuji všechny emoce, které svíraly mé srdce. Svobodně a plně předávám Tobě i Bohu veškeré bolestné pocity. Prosím, obklop mě smaragdově zeleným světlem, ať ho mohu vdechovat každou buňkou svého srdce a celé oběhové soustavy. Děkuji, že udržuješ mé srdce zdravé po všech stránkách“.

ÚZKOST – „Milý archanděli Rafaeli, uklidni prosím mou mysl i nervy svým smaragdově zeleným světlem. Pomoz mi uvolnit se a důvěřovat v to, že mí blízcí i Já jsme v bezpečí a pod ochranou. Děkuji“.

ŽALUDEK – „Milý archanděli Rafaeli, předávám nyní všechno, co mě rozčiluje, Tobě a Bohu k transformaci a uzdravení. Vím, že si mohu dovolit přijímat události svého života s klidem a odevzdáním, protože mír dokáže zázračně léčit. Děkuji Vám, že naplňujete můj žaludek svou léčivou energií a obnovujete dokonalou rovnováhu v mém trávicím systému“.

ZVÍŘÁTKA – Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že dohlížíš na mé zvířecí přátele, léčíš je a ochraňuješ. Prosím, pomoz/jméno zvířete/, ať se zcela uzdraví. Prosím, veď mě tak, ať mohu dobře pečovat o jeho zdraví.

„Jsem s vámi, protože jsem archanděl uzdravování. Pomáhám vám uzdravit vaše tělo i fyzická těla druhých. Nemocné části těla obklopuji svou uzdravující energií smaragdově zeleného světla a tato energie se vstřebává všude tam, kde je potřeba. Mluvím k léčitelům prostřednictvím jejich myšlenek a pocitů. Takto vám také pomohu rozeznat, zda je vaším životním posláním být léčitelem. Pomohu vám rozpoznat, jaké oblasti léčitelství máte studovat, a potom vám budu pomáhat se všemi aspekty vaší léčitelské činnosti. Zavolejte mne, kdykoli budete takovou pomoc potřebovat, a vězte, že v mžiku budu u vás“.


Nejnovější články na našem portálu

červenec 22, 2024 12
22. 7. 2024 v 9:45 vstoupilo Slunce do Lva za podpory milujícího Neptuna v Rybách, který se nás...
červenec 08, 2024 4862
„Je nutné zvyšovat svůj duchovní, psychický a energetický potenciál, který bude sloužit...
červen 25, 2024 333
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 621
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 519
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7611
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 9008
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 724
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 545
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 608
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 599
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 753
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2072614
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516109
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458460
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294496
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283830
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273571
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260695
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253719
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 252025
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243542
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241816
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215744
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207357
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189629
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186878
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184596
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177072
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167239
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163733
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161461
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143306
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128472
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 125014
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122998
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...