Archanděl Michael – Ohnivý princ světla a bojovný zastánce lidstva

„Jsem s vámi a dodávám vám odvahu učinit zásadní změny ve vašem životě tak, abyste se mohli více věnovat svému božskému životnímu poslání.“

Jeho jméno znamená „Kdo je jako Bůh“. Nazýván je knížetem (archón) nebeského vojska a je považován za reprezentanta nebeské říše, což symbolizují i jeho atributy v rukách: žezlo a sféra, do jeho péče je svěřen celý Boží lid. V raně křesťanském prostředí bývá zobrazován jako Boží posel oblečený do tuniky a v chlamys, v ruce s holí. Ve středověku je to již známá podoba ve zbroji s mečem či kopím probodávajícím ďábla. Součástí jeho zbroje bývá i štít, do kterého je vepsán význam jeho jména: „QUIS UT DEUS?“ Podle Koránu je Michael krásného zjevu, ze slz, které uronil nad hříchy lidí, se zrodili Cherubové. Je považován za anděla strážného Izraele. Pobil během jediné noci na 185 000 mužů z vojska asyrského krále Sinacheriba. Archanděl Michael je také spojován s příběhy Mojžíšovými. Zjevil se mu uprostřed hořícího keře a při jeho smrti vybojoval vítězný zápas o jeho duši se Satanem. Podle Janova Zjevení sestoupí Michael z nebes, bude držet v ruce klíč od propasti a veliký řetěz a podstoupí boj se Satanem. Podobně jako v Egyptě vážil lidská srdce Anubis, tak také Michael vystupuje jako vážič lidských duší. Archanděl je většinou zobrazen s váhami v ruce, kdy miska s vykoupenou duší je těžší, díky váze dobrých skutků než miska s duší hříšníka.

Moc Archanděla Michaela je hluboká, silná, vše-mocná, odvážná a nekončící!

Archanděl Michael je odedávna mocným ochráncem a přítelem, který pomáhá každému, kdo se na něho obrátí. Jako léčitel, bojovník a anděl strážný přináší Michael mír a vítězí nad temnotou. Zázraky archanděla Michaela vám pomohou cítit se milovaní, v bezpečí a pod ochranou. Michaelovy vynalézavé metody neznají hranic, stejně jako jeho schopnost být se spoustou lidí zároveň. Díky tomu, že jej nic neomezuje, Michael může – a chce – pomáhat vám i všem ostatním v každé situaci, aby nastolil pokoj a mír. Jinými slovy, Michael přináší čisté poselství lásky, moudrosti a moci přímo od Stvořitele. Hlavní Michaelovou rolí je likvidovat nízké energie strachu. Když pocítíte obavy nebo úzkost, požádejte Michaela, aby vás uklidnil. Můžete jej rovněž poprosit, aby očistil váš domov, kancelář, vůz od toxických energií. Poté, co Michaela zavoláte, vás možná zaplaví pocit tepla. Je to proto, že má ohnivého a bojového ducha. Michaelova aura má barvu královské modři s nádechem purpurové. Kamenem spojovaným s Michaelovou energií je Sugilit. Když budete nosit sugilitový přívěsek, zjistíte možná, že z vašich úst plynou hluboká a láskyplná Michaelova poselství.

Archanděl Michael

Archanděl Michael – mistr v přesekávání pout – Jsme-li připoutáni k nějakému člověku či předmětu na základě strachu, vytváříme spirituální vodící šňůry, které této osobě či předmětu brání odejít z našeho života nebo se změnit…Nejdelší vlákna nás poutají k rodině, potomkům a dalším dlouholetým, intenzivním vztahům. Tato pouta jsou jako duté trubice, jimiž energie proudí tam a zpět mezi dvěma připoutanými osobami. Jsou to na strachu založená pouta, která jsou vždycky nezdravá, jelikož vycházejí z dysfunkce. Nemají nic společného s láskou nebo zdravou součástí vztahu. Přetnutí pout neznamená opuštění nějakého člověka, ani rozvod. Jde jen o uvolnění nezdravé části vztahu. Řekněme, že máte vlákno, jímž jste připoutáni k partnerovi nebo příbuznému, který trpí depresí nebo jinak strádá. Tento člověk z vás bude čerpat energii, podobně jako násoska na pohonné hmoty u benzínové pumpy. Budete se cítit unaveni, aniž budete vědět proč. Žádné množství kávy, cvičení ani spánku nedokáže regenerovat vaši energii, je-li zdroj odčerpáván skrze éterické trubice. Jakmile se osoba, k níž jste étericky připoutáni rozzlobí, její vztek se bude řítit éterickými vlákny rovnou do vašeho těla a čaker.

Michael nosí s sebou meč, který přetíná jakoukoliv připoutanost k negativitě. Jednoduše se upněte na myšlenku: „Obracím se teď na Tebe, archanděli Michaeli. Prosím Tě, přesekni pouta strachu, která mě připravují o moji sílu a vitalitu. Zatímco Michael přetíná vlákna, tiše vyčkávejte. Skrze přeseknutá vlákna pošle vám, i tomu druhému člověku léčivou energii. V okamžiku, kdy Michael přesekne vlákna, pocítí senzitivní lidé změny v těle a v tlaku vzduchu, po nichž následuje nárůst energie a zmírnění nebo vymizení bolesti.

PŘETÍNÁNÍ POUT K HMOTNÝM PŘEDMĚTŮM – Neklamným znamením toho, že jste étericky připoutáni k nějakému hmotnému předmětu, je to, že se nedá za žádnou cenu prodat. Mnozí lidé jsou vlákny připoutáni ke svým domům a autům, protože jedna jejich část tuto věc nechce prodat. Následkem toho nezabírá ani masivní reklama, ani snižování ceny. Vlákna vůči předmětům obvykle vyrůstají z chodidel a jsou spojena s tou částí předmětu / nebo místnosti domu/k níž je člověk nejvíce poután. Pokud opravdu chcete danou věc prodat, požádejte archanděla Michaela, aby od chodidel vašich nohou ta vlákna odsekl. Dělejte to s vědomím, že vaše „oproštění se“ od této věci přinese prospěch jejímu budoucímu majiteli.

Trojí zjevení sv. archanděla Michaela na hoře Gargano v Itálii

Kromě zázraku v Chónách ve Frýgii na počátku křesťanských dějin, se udála celá řada více či méně známých zjevení, kterými archanděl Michael projevoval ve světě Boží vůli a obracel zraky věřících i nevěřících k pravé úctě k Bohu. Podobně tomu bylo i na hoře Gargano v dnešní Itálii. Jistý bohatý šlechtic ze Siponta (dnes Manfredonia) jménem Gargano, muž zbožný a milosrdný k chudým, měl na svém panství horu, na níž se pásl jeho dobytek. Jednou se ze stáda ztratil zdivočelý býk. Hledali dlouho, až jej našli v hluboké, stěží dostupné jeskyni. Protože jej nedokázali chytit živého, rozhodli se ho zabít. Gargano na něj vystřelil z luku, šíp se však stočil na střelce a zranil jej. Gargano a jeho společníci v tom poznali zásah shůry a obrátili se na sipontského biskupa, aby jim vysvětlil smysl tohoto jevu. Biskup Lorenzo Maloriano (svatý Laurentios), původem Řek, občan konstantinopolský a příbuzný císaře Zenona, se tedy modlil k Bohu a nařídil svým věřícím třídenní půst, jen aby se mu dostalo světla poznání. Po třech dnech se mu tehdy (8. května 490) zjevil archanděl Michael a oznámil, že jeskyně je pod jeho ochranou a že sám Bůh si přál, aby byla zasvěcena jeho jménu, k úctě všech andělů. Naplněn radostí, vypravil biskup k jeskyni procesí kněží a věřících, přičemž bylo zjištěno, že jeskyně má tvar chrámu. Biskup začal v jeskyni sloužit služby Boží. Událost se stala brzy známou v Itálii i v celé Evropě, k hoře Gargano směřovaly své kroky patriarchové, králové i císařové, biskupové a nesčetní poutníci.

anděl

Druhý zázrak se udál 20. září 492, kdy na sipontský lid chtěli zaútočit Gótové. Svatý biskup Laurentios – podoben Mojžíšovi – vystoupil na horu Gargano a prosil o vítězství nebeského ochránce (svatého Archanděla). Na úsvitu 29. září, když se biskup modlil v chrámu Přesvaté Bohorodice, se mu zjevil archanděl Michael a přislíbil vítězství. Svatý archanděl Michael, vrhaje z hory Gargano ohnivé šípy, byl jasně viděn jako vojevůdce, pod jehož velením bojují všechny čtyři živly. Blesky zasahovaly barbary, aniž se dotýkaly obyvatel Siponta. Biskup se s obyvateli města odebral na Gargano, aby vzdal díky nebeskému zachránci. Při vchodu do jeskyně nalezli stopy nohou muže vyryté do kamene, zvěstující přítomnost sv. archanděla Michaela.

Třetí zjevení (r. 493) se událo tehdy, když se sipontský biskup vydal se svým lidem ke Garganu, aby pro potřeby církve místo vysvětil. Když se nakonec svatému biskupovi Laurentiovi zjevil opakovaně archanděl Michael, pravil mu: „Laurentie, nemusíš mou jeskyni již zasvěcovat, vybral jsem si ji za svůj úděl a již jsem ji zasvětil se svými anděly. Uvidíš jasná znamení tohoto zasvěcení. Umístil jsem v jeskyni svůj obraz, můj plášť a kříž, oltář postavili andělé. Této noci vejděte do mé jeskyně jen vy, biskupové, a za mé přítomnosti se modlete. Až zítra služte svatou Liturgii a podejte lidu svaté Přijímání. Uvidíte, jakým požehnáním jsem zahrnul tuto svatyni!“ Na Garganu stojí jediná bazilika na světě, jež byla zasvěcena samotným archandělem Michaelem a anděly. Toto andělské zasvěcení slaví Církev každoročně 29. září.

„Přišel jsem za vámi, protože jste prosili Boha o bezpečí a ochranu a tázali se po smyslu svého života. Když máte pocit, že byste doma nebo v práci měli něco změnit, je to možná následkem mého působení, jímž vás pobízím, abyste své životní poslání upřednostnili přede vším ostatním. Mohu přetvořit váš rozvrh a podpořit vás všemi možnými způsoby, aby vaše cesta byla hladká a harmonická. Jednoduše mne požádejte, a stane se. Pomohu vám také, abyste měli v době životních změn pocit bezpečí a bylo vám dobře“.


Nejnovější články na našem portálu

listopad 26, 2022 659
„Moje energie je hravá, a přesto se soustředí na to podstatné. Vede k pravdě. Jste-li opravdoví ve...
listopad 21, 2022 645
Bytosti ohně jsou mimo jiné známy pro svoji dvojakost. Byly dobré, ale i zlé. Zejména ve starší...
listopad 21, 2022 2424
Aromaterapie je přírodní terapeutická metoda léčení, která využívá léčivé účinky esenciálních...
listopad 20, 2022 2391
22. 11. 2022 v 9:21 vchází Slunce do znamení Střelce , ve kterém máme zúročit ponor, k němuž jsme...
listopad 18, 2022 327
„Kometa byla tak děsná, tak strašlivá a způsobila takovou hrůzu mezi lidmi, že někteří zemřeli...
listopad 16, 2022 1619
Vstupujeme nyní do skutečně nádherného energetického období Po několika intenzivních týdnech...
listopad 13, 2022 746
„Pravý Slovan sa nepustí do ničoho bez toho, aby neprosil Boha a každé dielo završí tým, že Bohu...
listopad 09, 2022 1096
„Uvolňuji cestu hojnému, radostnému a šťastnému životu na Zemi ve veškerých jeho rovinách“. Jméno...
listopad 08, 2022 517
„Na den sv. biskupa Martina, milý hospodář a jeho družina, husy jedí, víno k tomu pijíce, štědrého...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1614694
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 510575
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 439654
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 349892
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 279899
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 270686
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 267910
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 245623
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 237710
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 229801
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
30 květen 2022 229195
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
13 duben 2020 218732
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
29 srpen 2021 210123
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 199112
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 183511
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 181434
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 175767
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 172963
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 161311
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 160394
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 158353
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 139440
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 125187
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122144
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...