Psychospirituální krize: Šílenství nebo skrytý potenciál vědomí?

Lidé se již v dávné historii snažili přiblížit se věcem, které nás přesahují prostřednictvím různých náboženství, technik, ale například v indiánské kultuře nejde ani tak o náboženství, jako spíše o soužití s přírodou a propojování se s tzv. duchy přírody. Celá oblast se úzce dotýká potřeby člověka naplnit svůj život, existenciálně se k němu vztáhnout, ukotvit svůj smysl a život k něčemu vyššímu, něčemu, co nás přesahuje. Ukazuje to, že člověk je tvor bio-psycho-socio-spirituální a touha po duchovní orientaci a růstu je aktuální u každého z nás (ať již rozpoznaná či nikoliv). Soudobě společenské nastavení individualistické, materialistické a na výkon zaměřené západní kultury podstatně opomíjí spirituální složku člověka. I ve vědách o duši člověka převažuje v současné době lineární, příčinně kauzální vysvětlení řady duševních potíží a značný biomedicínský důraz. To vede k tomu, že řada fenoménů a symptomů je patologizována a označována jako nemoc.

Psychospirituální krize vzniká v době, ve které se duchovní a osobnostní růst člověka může vymknout kontrole a stává se chaotickým procesem. Pokud je tento proces podporován a správně dokončen, může být pro člověka velmi očistný a pomoci mu s emočními, somatickými a duševními problémy. Může poté dále duchovně růst a být zdravější, než předtím a zažít mimořádné stavy vědomí, které pak nemusí pro člověka znamenat něco natolik nevyzpytatelného. „Jde o epizody neobvyklých zkušeností, které zahrnují změny vědomí a změny percepčních, emocionálních, kognitivních a psychosomatických funkcí. V těchto epizodách je patrný přesah obvyklých hranic definice a prožívání vlastního Já, tj. posun k transpersonálním zážitkům“.

Jaké jsou spouštěče psychospirituální krize?

Psychospirituální krize je přirozenou a potenciálně vždy přítomnou formou duševního či duchovního rozvoje a sebeléčivých procesů, která zahrnuje zkušenosti neobvyklých prožitků a mimořádných stavů vědomí i psychosomatických fenoménů, které přesahují dosavadní sebepojetí člověka a narušují tak ohraničující funkce ega…Jedná se tedy o krize různé intenzity spojené s matoucími a stresujícími zkušenostmi, kdy se nám začínají dít „nenormální věci“. Pomyslná nádoba našeho ega již nemůže pobrat a zachytit sílu či psychosomatický rozsah některých zkušeností a změněných stavů vědomí, a to může být zdrojem velké úzkosti a strachu, který v důsledku celý transformační proces komplikuje a činí ho náročnějším a velmi stresujícím („zbláznil jsem se“ apod.). Jako by se organismus pokoušel růst za hranice programů, jež ho udržují v mezích obecně přijímané koncepce zdraví.

Krize může být doprovázena silnými emocemi, tělesnými bolestmi, vizemi a často děsivými psychickými zážitky. Přesto je to očistný proces, který po dokončení zanechává jedince psychicky i duchovně zdravějšího, než byl kdy před tím. Zážitky, které provázejí duchovní krize, zcela určitě nejsou produkty nenormálních patologických procesů v mozku, ale jsou projevy psyché jako takové. Mnohé stavy, které tradiční psychiatrie považuje za bizarní a nesrozumitelné, jsou přirozenými projevy hlubinných sil lidské psyché. Jejich vynořování do vědomí, tradičně považované za příznak duševní nemoci, může být ve skutečnosti radikální snahou organismu osvobodit se od vlivu různých traumat, zjednodušit svoji funkci a vyléčit se svými vlastními prostředky – „Tvá slabost se může stát tvou největší šancí“.

Prožitky psychospirituální krize umožňují nastoupit změny v životě člověka a jeho potenciální růst. Nejedná se o navrácení se ke starým vzorcům, ale v hlubokou osobní proměnu člověka. Krize nám přišla, aby přinesla obohacení a změnu. Když jsou ale přítomny silné bariéry ega, které je přísné a nepropustné, nebo okolí na naši proměnu nereaguje pozitivně, můžou být naše zážitky ohrožující.

Obvykle se uvádí 10 forem psychospirituální krize. Každá forma má své obecné fyzikální, mentální nebo emoční komponenty, které jsou pro ni charakteristické. Jedná se o probuzení hadí síly Kundaliní, šamanskou krizi, aktivaci centrálního archetypu jako cesta k probuzení – návrat do středu, psychické otevření, otevření mimosmyslového vnímání, karmické vzorce nebo vzpomínky na minulé životy, posedlost, channeling, zážitky jednoty s něčím, co nás přesahuje, vrcholné zážitky, zážitky blízkosti smrti, zážitky setkání s mimozemskými bytostmi a UFO. Další techniky, které mohou vyvolávat jiné stavy vědomí můžou být jogínská a tantrická meditační praxe.

Tři hlavní kategorie prožitků

Biografické zážitky – Člověk prožívá zážitky, které se týkají jeho celého života. Nejvíce jsou prožívány zážitky z raného dětství, veškeré nejvíce emocionálně napjaté situace: ztráta blízké osoby, tonutí, operace apod. Tyto zážitky byly a mohou totiž být pořád pro duši traumatické. Ve chvilkové regresi si vybavuje vjemy, příslušné emoce a tělesné pocity z nevědomí.

Transpersonální zážitky – Mohou se objevit obrazy, motivy, které nemusí souviset s životem člověka. Můžou se rozpouštět hranice sama sebe, člověk může vnímat démony, duchovní průvodce, historické situace a jiné mystické, paranormální zážitky. Může se identifikovat se stromem či zvířetem.

Perinatální zážitky – Souvisí s porodem, traumatem v období před porodem a během porodu, opět se může jednat o stavy, při kterých se jedinec identifikuje s mytologickými postavami, pocity z jiných kultur, týká se zážitků smrti a znovuzrození. Tyto zážitky jako průběh porodními cestami nás mohou traumatizovat, protože pocity jsou v nás ukotvené, ale jsou vytěsněné.

Dalšími symptomy mohou být tyto: somatické prožitky podobající se životu ohrožujícím stavům, např. infarktu, předtuchy, zážitky parapsychologické a mystické povahy, slyšení nebo vidění toho, co ostatní lidé nevnímají (barvy, světla, zvuky, tvary), vjemy napojení na mytologické a archetypální postavy, fyzické bolesti, energetické prožitky v těle se velmi různí. Platí, že co je pro někoho zajímavá duchovní zkušenost a transformace, může u druhého ústit v duchovní krizi.

Psychospirituální krize co do symptomů velmi připomíná duchovní transformační procesy u náboženských osobností různých kultur – např. známých křesťanských mystiků (Sv. Tereza, Sv. František, Sv. Jan). Literatura z východních kultur obdobně popisuje transformaci jogínů, lámů a jiných duchovních osobností. Stejně tak antropologická literatura popisuje transformaci šamanů ve všech přírodních kulturách lidstva. Často tyto symptomy připomínají bipolární afektivní poruchu, a to zvláště pro časté výkyvy nálad, které jsou pro psychospirituální transformace nebo krize typické.

Šamanské duchovní cesty v procesu uzdravování a proměn

Šamanismus nás učí, že jsme součástí přírody a tvoříme jednotu se vším živým. Ve světě šamanů se všechno, co existuje, považuje za živé. A všechno má duši. Duchovní aspekty všeho živého jsou vzájemně propojeny jemnou sítí – pavučinou života. Protože jsme součástí přírody, stává se ona sama naším pomocným duchem, který nám může mnohé napovědět – například jak můžeme znovu uvést svůj život do rovnováhy a harmonie.

Šamanské krize, které se dají srovnat svým průběhem s psychospirituální krizí často probíhají jako skutečné, někdy život ohrožující nemoci, nebo jako reakce na traumatizaci. Zdůrazněno bývá fyzické utrpení a setkání se smrtí následované znovuzrozením. Elementy sestupu do podzemí se střídají se stoupáním do vyšších pater světa a setkání s duchovními průvodci. Často je popisován kontakt s totemovými zvířaty neboli zvířaty reprezentujícími osobní sílu jedince, a konfrontace s démony nebo zlými duchy. Tyto zkušenosti dávají šamanům schopnost vstoupit do mimořádných stavů vědomí a využít je pro nalezení léčivé kapacity a zprostředkování nových informací, které pomáhají při léčení.

Šamanova cesta začíná obvykle spontánním duchovním setkáním, zpravidla ve snu, při těžké nemoci apod. V té chvíli člověk dosáhne tzv. první realizace, prvního doteku se svým nitrem. Jakmile se člověk poprvé dotkne své vnitřní spirituality, obvykle tuto zkušenost neguje, postaví se do opozice a sám před sebou vše popírá. Je to zcela přirozená reakce, kterou si musí projít každý sám. Jakmile se Vyšší Já ozve znovu, dochází k tzv. duchovní smrti – umírá křečovité ego a vlády se ujímá Nadjá. Smrt ega je však relativně bolestivým procesem, který podle šamanismu může trvat i několik životů, je zakončen probuzením Nadjá. Od chvíle, kdy v duši vládne Vyšší Já, dochází k různým transpersonálním setkáním. To, co šaman při těchto setkáních zažívá, by konvenční psychiatrie klasifikovala jako psychózu, neboť komunikuje s různými duchy, s dobrotivými i zákeřnými božstvy, s Universem atd. S vyspělostí šamana se rozvíjejí i jeho astrální schopnosti – nejen, že může komunikovat se světy, které jsou nám naprosto neznámé, ale časem v nich může i delší dobu pobývat. Hovoříme o tzv. astrálním cestování, kdy šaman může opustit své tělo i na několik dní. Jsou doložené případy jogínů i šamanů, jejichž těla i po několik týdnů nejevila žádné známky života, a přesto, po návratu z astrálního světa, ožila...

„Široké spektrum spouštěcích mechanismů duchovní krize zcela jasně poukazuje na skutečnost, že připravenost jedince na vnitřní proměnu sehrává mnohem důležitější roli než vnější podněty“. – S. Grof


Nejnovější články na našem portálu

říjen 01, 2022 1293
Říjen přinese kupodivu nový start… V září se toho událo celkem dost, uzavíralo se, bořily se...
září 28, 2022 654
„Staletá moudrost tvá všechno ví, proniklas přírody tajemství, za nocí hlubokých o lidech sníš,...
září 27, 2022 270
„Nevesely, truchlivy jsou ty kraje vodní, v poloutmě a v polousvětle mine tu den po dni. Dvůr...
září 25, 2022 1038
„Máte důležité životní poslání, které souvisí s komunikací a uměním. Nedovolte, prosím, aby vás v...
září 23, 2022 1027
Dne 23.9.2022 v 3:04 h nastává letošní podzimní rovnodennost. Její zvláštností bude, že se Slunce...
září 23, 2022 1095
Jedním z druhů manipulací, o které se až tak moc nemluví, je manipulace sexuální energií. Je to...
září 12, 2022 3289
„Jsem s vámi a dodávám vám odvahu učinit zásadní změny ve vašem životě tak, abyste se mohli více...
září 06, 2022 6845
Dne 10.9.2022 v 11:58 nastane na 17.stupni vodního znamení Ryb úplněk. Bude tvořit osu páteře...
srpen 25, 2022 4999
Dne 27.8.2022 v 10:16 h nastane na 4. stupni zemského znamení Panny novoluní. V čase události...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1549572
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 509953
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 437989
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 348953
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 277652
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 268868
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 267325
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 243714
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 237074
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 227902
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
3 srpen 2019 226376
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
29 srpen 2021 209486
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
13 duben 2020 209217
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
7 leden 2018 196878
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 183104
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 181012
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 174362
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 172467
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 160114
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 159865
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 157931
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 139021
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 124772
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 121887
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...