HISTORICKÝ VÝVOJ PENĚZ

Dříve než vznikly první peníze používaly se jako prostředek směny různé předměty, u nichž bylo možné stanovit nějaké měřítko stejné hodnoty. Jednalo se o předměty, které měly konstantní hodnotu nejen v rámci jednoho malého regionu. Tato definice vlastně z dnešního pohledu odpovídá komoditám. Zatímco některé z tehdejších komodit zůstaly komoditami dodnes (drahé kovy, obilí atd.), jiné (například takový pazourek, což byla v pravěku zřejmě komodita číslo jedna) mají dnes už pouze hodnotu historickou. Prvními prostředky směny se staly předměty, které měly široce a obecně uznávanou hodnotu. Byly to předměty živočišné – kůže, dobytek, mušle, předměty rostlinné – tabák, obilí, čaj, i nerosty – sůl, olovo a zejména vzácné kovy. Postupně začala převažovat jako prostředek obchodování platidla, která byla spolehlivější svou trvalou hodnotou. Tak vznikly peníze.

Zlatý Solidus: Mince, která ovlivnila středověký měnový systém Evropy

První mince byly raženy z přírodní slitiny zlata a stříbra vyrýžovaného z maloasijské řeky Paktolos v Lydii již na počátku 7. století před Kristem. Za nejstarší mince na evropském území jsou pak považovány stříbrné ražby z řeckého ostrova Aigina z 6. st.př.Kr. V období 5. – 3. století před Kristem bylo centrem mincovnictví Řecko, kde vývoj prošel značným technickým a uměleckým pokrokem. Se vznikem Římské říše vstoupily nejdříve na historickou mincovní scénu odlité velké kusy surové mědi, které však byly pro používání nepraktické, i když byly doplněny i řadou menších dílů. Z těchto důvodů se okolo roku 211 před Kristem přešlo na stříbrné ražby. Tyto stříbrné mince se začaly nazývat denarius, podle poměru, který měly k původním římským měděným ražbám a to asi 1:10 (denna=deset).

Asi do poloviny posledního století před Kristem se začaly v Římě razit i zlaté mince – aureus (1/60 zlaté římské libry, 5,46 g) a od roku 309 za Constantina I. – solidus (1/72 zlaté římské libry, 4,55 g). Ražba římských denárů byla ukončena asi na konci první čtvrtiny 4. století, avšak posléze se objevuje opět ražený v karolinské Evropě 8. a 9. století.

Kdy a jak vznikaly papírové peníze?

První bankovky vznikly v Číně už v 11. století, v Evropě se objevily až v roce 1661, kdy je z nedostatku stříbrných mincí začala vydávat Stockholmská banka. Anglická banka (Bank of England) dostala monopol na jejich vydávání roku 1694, v USA je vydávaly tisíce bank, často jen s místní působností, až do roku 1913.

První faktický státní bankrot následoval po zavedení státních bankovek ve Francii anglickým dobrodruhem J. Lawem roku 1720 a jeho následky přispěly ke vzniku Francouzské revoluce. V Rakousku a dalších evropských zemích byly papírové peníze, a povinnost je přijímat, uzákoněny až ke krytí dluhů státu po Napoleonských válkách a lidé se jim velmi dlouho bránili. Teprve ve 20. století se bankovky úplně oddělily od drahých kovů, takže si je jejich držitelé už nemohli vyměnit za drahý kov v pevně stanoveném poměru. Dnes jsou drahé kovy předmětem obchodu, takže se jejich cena mění, kdežto emitentem (vydavatelem) bankovek je státní banka a ručitelem měny pouze stát.

Během 16. až 17. století vznikla bankovka tím způsobem, že kdokoliv mohl jít do banky uložit si své zlato. Banka mu za uložené zlato dala potvrzení (bankovku) jako protihodnotu. Tato „bankovka“ se pak dala použít jako platidlo za jakékoliv zboží či služby. Tyto bankovky byly tištěny komerčními bankami s plným krytím, ovšem pouze do doby, než si banky uvědomily výhodnost tohoto tisku „vlastních peněz“ což začalo vyvolávat nedůvěru klientů v tento typ peněz a první krachy bank (např. v průběhu hospodářských krizí v 17. či 18. století).

Historické měny

ANTICKÉ ŘECKO – Drachma – athénská stříbrná měna byla stanovena tak, že z talentu stříbra (21, 196 kg) se vyrazilo 6000 drachem. Jako u jiných stříbrných měn, se mince razily v násobcích (didrachma, tetradrachma).

FRANSKÁ ŘÍŠE – Říše užívala zlaté mince triens i stříbrnou měnu, kde 12 pfennigů=šilink, 20 šilinků=římská libra= 327, 45 g. V 11. století se rozšířila ražba velmi tenkých stříbrných brakteátů, což jsou i nejstarší české mince. Od 13. století se zavádějí silnější a dvoustranné stříbrné groše (z latiny gossus – tlustý).

ARÁBIE – Arabské zlaté mince byly zprvu napodobeniny byzantských solidů, později vznikly arabské dináry.

ITÁLIE – Mezi významné měny v Itálii patřily od roku 1251 florentské florény (3,5 g zlata) a od roku 1284 benátské dukáty (od názvu vévodství Ducatus), ražené z byzantského, později i uherského zlata.

FRANCIE – Francouzský frank zavedl v roce 1360 Jan II. Frank jako původně francouzská mince z roku 1360, název podle textu FRANCORUM REX („Jan, z milosti Boží král Francie“).

ANGLIE – Guinea se razila v letech 1663 až 1816 a původně měla 20, od 17. století 21 shillingů.

RUSKO – Imperial vznikl roku 1755 a rovnal se deseti rublům.

Historická platidla na českém území

Český název peníze vznikl z latinského pecunia. Český výraz „platit“ je odvozen od slova plátno, které bylo kdysi běžným prostředkem směny. První české peníze jako výraz suverénní vládní moci se začaly razit již za vlády knížete Boleslava I. v 70. letech desátého století. Byly to stříbrné denáry, nazvané podle latinského označení běžných mincí v Evropě. Byly raženy v mincovnách v Praze, na Vyšehradě, v Mělníku, v Malíně, Plzni a na Libici. Tak vznikla první měna. Od začátku 11. století docházelo ke snižování obsahu stříbra v mincích. „Zlehčování“ denáru bylo běžnou inflační metodou, kterou si panovníci pomáhali na úkor místních obyvatel i cizinců, kteří museli měnit cizí mince za mince místní.

O nápravu peněžních poměrů se pokusily dvě mincovní reformy – knížete Břetislava I. (okolo roku 1050) a krále Přemysla Otakara I. (1210). Břetislavova reforma zavedla novou hmotnostní jednotku zvanou hřivna (asi 210 g). Byla rovněž formálně uznána devalvace denáru, ale jeho znehodnocování pokračovalo i nadále. Přemysl Otakar I. zavedl podle míšeňského vzoru jednostranné mince brakteáty, lidově zvané plecháče. Ani tato změna peněžní úpadek nezastavila, hmotnost brakteátů se také postupně snižovala, stejně jako jejich velikost.

Pražský groš „věčná mince“

Zásadní reforma krále Václava II. v roce 1300 zrušila denárovou měnu a zavedla měnu grošovou. Jejím základem se staly proslulé stříbrné groše. Přechod k těmto novým mincím byl umožněn nálezem bohatých ložisek stříbra u Kutné Hory. V Kutné Hoře Václav II. zřídil mincovnu „Vlašský dvůr“. Ostatní mincovny byly zrušeny. Legislativně byla peněžní reforma podrobně upravena královským výnosem „IUS REGALE MONTANORUM“ (královské horní právo), jenž byl v historii české měny první normou, která upravovala pravidla měnové politiky. Byla dílem vynikajících znalců římského a českého práva. Zdůraznila výlučné postavení krále na těžbu stříbra a řízení peněžního oběhu v zemi. Kutná Hora se postavila mezi nejpřednější města království. S Prahou byla spojena obchodní smlouvou a společným měšťanským právem.

V roce 1325 zavedl Jan Lucemburský ražbu zlatých dukátů nazývaných původně podle svého florentského vzoru florény. Byly raženy v Praze a měly standartní, v té době obecně vžité parametry, respektované evropskými panovníky. Tím se Čechy zapojily do evropské, mezinárodní měny, která ovládala v té době evropský obchod. Zlaté mince se staly základem, podle kterého se přepočítávala hodnota jiných peněz.

Označení ducat bylo převzato z latinského „ducatus“ a z textu na benátských zlatých mincích: „Sit tibi Christe datus, quem tu regis, iste ducatus“ (Budiž Ti Kriste, dáno vévodství, jemuž vládneš“)

Na zemském sněmu v dubnu 1619 byl zaveden nový mincovní řád, jehož základem se stal krejcar. Porážka českého stavovského povstání na Bílé Hoře a počátek třicetileté války byly provázeny vyhlášením „mincovní kalady“ – státního bankrotu v prosinci 1623. Rozsáhlá devalvace měla těžké dopady na obyvatelstvo, řemesla i živnosti. Celá první polovina 18. století byla poznamenána častými úpravami obsahu stříbra v mincích a snižováním jejich jakosti.

Takzvaným měnovým zákonem z 10. dubna 1919 byla zavedena koruna československá a stanoveno, že jedna koruna československá se počítá za jednu korunu rakousko-uherskou. Prvním penízem nového státu se stala stokorunová státovka s datem 15. dubna 1919. První mince byly dvacetihaléře a padesátihaléře vydané v roce 1922. První korunová mince byla uvedena do oběhu též v roce 1922. První bankovkou byla dvacetikoruna s datem 1. října 1926, která šla do oběhu až v roce 1927.

 


Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 1857
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1238
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3051
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2129
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1455
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1233
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1719
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2589
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1308
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1404
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2026
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5744
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1787916
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512687
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444016
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352614
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285320
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274489
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269389
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251574
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239358
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238217
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234575
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 233948
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212448
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202410
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184665
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182516
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181366
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174260
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164093
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161598
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159397
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140790
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126515
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122926
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...