ČAS JAKO SUBJEKTIVNÍ PODMÍNKA LIDSKÉ EXISTENCE

„Svět je má představa – toto jest pravda, jež platí pro každou živou a poznávající bytost, ačkoliv jedině člověk si ji může uvědomit reflektovaně a abstraktně: A učiní-li tak skutečně, pak dosáhl filozofické rozvahy. Pak si uvědomuje zřetelně a určitě, že nezná země ani slunce, nýbrž vždy toliko oko, jež vidí slunce, a ruku, jež hmatá zemi, že svět, který jej obklopuje, je tu jen jako představa, totiž úplně jen ve vztahu k něčemu jinému, k představujícímu, a tím je on sám“. – Arthur Schopenhauer

Na čase je nejpozoruhodnější to, že plyne vpřed. Jaká je tedy jeho podstata? Je to nevratnost. K času běžně přistupujeme jako k plynoucímu, jeho běh nemůžeme zastavit, víme, že se nemůžeme vrátit do minulosti a změnit svá rozhodnutí. Takto jej ale vnímáme pouze jako osobní makroskopickou zkušenost. Čas je tedy značně antropocentrická představa. Používáme jej, abychom vyjádřili naše prožívání toho, co se děje ve světě kolem nás a abychom se v těchto dějích mohli lépe orientovat. Je to společenská konvence, díky které se můžeme lépe dorozumívat, např. vzájemně si domlouvat schůzky na určitou smluvenou dobu. Není ale správné, když se snažíme tuto naši konvenci vnucovat přírodním dějům, které jsou od naší zkušenosti tolik vzdálené. Takže hledání nějakého „objektivního“ potvrzení ve fyzikálních procesech je velmi umělé. Problém času jsme si do značné míry vytvořili sami…

Aristotelovo pojetí času: Čas je počítaný pohyb vzhledem k „před“ a „po“

Aristoteles tvrdí, že čas je pohyb dřívějšího a pozdějšího. Aby mohl existovat pohyb, musí existovat také něco, co je schopno pohybu. Označme pro jednoduchost toto „něco“ jako těleso. Jak víme, těleso je schopno existovat pouze v prostoru a v něm se také může pohybovat. Čas se tedy neváže jen na pohyb, ale i na prostor a objekty, jimiž je prostor vyplněn. Aristoteles to dokonale vystihl, když označil čas jako pohyb sféry nebes, protože podle tohoto pohybu se měří ostatní pohyby. Aristoteles vychází z toho, že pozorováním hvězdné oblohy si člověk vytvořil pojmy jako jsou den, noc, hodina atd.

Čas a pohyb jsou často dávány do souvislosti s dilatací času, tedy schopností času roztahovat se. Byla experimentálně prokázána vazba času na rychlost pohybovaného tělesa, a to v následujícím smyslu: Čím větší rychlostí se těleso pohybuje vůči jinému tělesu, tím delší časovou existenci bude vykazovat a sice v očích třetího pozorovatele.

Na zemskou atmosféru neustále dopadají tzv. kosmické paprsky, které jsou ve vyšším množství pro organismus nebezpečné. Atmosféra většinu z nich zachytí, nepatrná část však putuje dále směrem k zemskému povrchu. Cílem pozorování se staly tzv. Miony, jež se dosti podobají elektronům a vytvářejí strukturu letících kosmických paprsků. Miony jsou ve své podstatě nestabilní, a proto se všechny během několika miliontin vteřiny po průniku atmosférou rozpadají na elektrony. Jejich nejvyšší rychlost je blízká rychlosti světla, přesto nemají šanci po proniknutí atmosférou urazit více jak několik km. Jelikož padají z výšky asi 20 km, neměly by se dostat dále jak do poloviny trasy k zemskému povrchu. Skutečnost je ovšem jiná, všechny dopadají na zemský povrch, pronikají dokonce hluboko pod něj. Jak to lze vysvětlit? Řešením je ona dilatace času. Letící mion díky dilataci roztáhne svůj čas asi tisíckrát, a to vůči pozemské časově souřadnicové soustavě. Přestože z pohledu letícího mionu trvá let „normální“ dobu, jeví se nám jeho existence v našich časových poměrech asi 1000krát delší. A to je důvod, proč může dopadnout na zemský povrch, ačkoliv by se měl již dávno rozpadnout na elektrony.

Čas je tedy nepochybně vázán na pohyb, především pak na jeho rychlost. Například planeta Země obíhá kolem slunce rychlostí 30 km za vteřinu a Slunce obíhá kolem jádra Galaxie rychlostí 220 km za vteřinu. Jsou to právě tyto rychlosti, které vymezují délku jednoho dne nebo jednoho roku.

Objektivní čas jako čas vázaný na pohyb vesmírných těles

Objektivní čas lze posuzovat jako čistě pozemský a měřený na základě pohybu planet ve vesmíru. Například pohyb planety Země kolem své osy se odráží v podobě trvání dne a noci. Podobně tak oběhnutím planety Země okolo Slunce dojde ke změně ročních období. Podstatu objektivního času nejsnáze pochopíme na příkladu slunečních hodin, jsou totiž symbolickým opisem pohybu planety Země kolem své osy. Jak jistě víme, Zemi trvá toto otočení 24 hodin, což je jeden den. Během této doby lze pozorovat pohyb Slunce po obloze, přesněji sluneční pohyb od východu do jeho západu. Sluneční hodiny fungují na principu vytvoření stínu, který vznikne pouhým zaražením tyče do země. Jak se Slunce během dne pohybuje, pohybuje se souběžně s ním i stín.

Objektivní čas lze tedy odvodit z přesných pohybů planet, ale lze mu přisoudit platnou existenci? Čas se v tomto smyslu totiž jeví jako výsledek pozorování člověka, nikoli jako něco skutečně existujícího. Ačkoli je pojem čas podroben rozsáhlému bádání, věda zatím odpovědět neumí. Jsme přibližně ve stejné situaci jako Augustin, který pokládal čas za něco jemu důvěrně známé, nedokázal však sdělit, co čas je.

TEORIE RELATIVITY: KONEC ABSOLUTNÍHO ČASU, PROSTOROČAS

Teorie relativity je dílem jednoho z největších vědců vůbec, Alberta Einsteina. Zcela změnila náš pohled na prostor, čas a povahu vesmíru vůbec. Teorie relativity poukázala na nadbytečnost myšlenky éteru, která se ve fyzice udržela více jak 2000 let. Skoncovala také s myšlenkou absolutního času a odhalila zcela nový pohled na pojem současnosti. Dále čas nově vykládá jako čtvrtou souřadnici čtyřrozměrného prostoročasu. Změn v pohledu na povahu okolního světa i vesmíru přinesla opravdu hodně.

Speciální teorie relativity byla Einsteinem zformulována v roce 1905. Zajímavé je, že ke stejným závěrům došel zhruba ve stejné době také matematik Henri Poincaré. Jenže Poincaré se relativitou zabýval z pohledu matematiky a více se proslavila fyzikálně (a tedy i praktičtěji) orientovaná Einsteinova verze. Neměli bychom ale zapomínat, že i Poincaré má na rozvoji této teorie značné zásluhy. Název teorie relativity pak prosadil o rok později německý fyzik Max Planck. Po formální stránce speciální teorii relativity dokončila její geometrická interpretace, kterou předložil matematik Hermann Minkowski v roce 1908. Prostor a čas spojil ve shodě s Einsteinovými výsledky v čtyřrozměrný prostoročas s takzvanou „pseudoeuklidovskou geometrií“.

Klasicky určujeme polohu v prostoru pomocí tří prostorových souřadnic, jejichž výběr je zcela na nás, ale často je vhodná např. zeměpisná šířka, zeměpisná délka a nadmořská výška. V rámci prostoročasu již nemluvíme pouze o poloze v prostoru, je třeba k ní přidat také konkrétní časový okamžik. Čtyři čísla určující událost chápeme jako souřadnice čtyřrozměrného prostoročasu. Lidské tělo si ve čtyřech rozměrech můžeme představit jako protáhlého „červa“ pohybujícího se časoprostorovou krajinou, kde trojrozměrný řez představuje tělo v určitém časovém okamžiku. Je velmi obtížné představit si svět se čtyřmi dimenzemi, jelikož nejčastěji okolní svět zachycujeme do dvou rozměrů (mapa zemského povrchu), maximálně jsou nám blízké trojrozměrné modely. Opět se tu teorie relativity rozchází s naší běžnou zkušeností. Pod vlivem speciální teorie relativity musíme také zaujmout nový přístup k pojmu současnost. To, že je rychlost světla konečná, znamená, že i rychlost šíření signálu je konečná.

Díky teorii relativity jsme však zjistili, že to, co ve skutečnosti pozorujeme, když pozorujeme Vesmír, je jeho minulost. Pokud by například Slunce najednou přestalo svítit, pozorovali bychom na Zemi, že se Sluncem se něco děje, až po osmi minutách. To je totiž doba, kterou světlo potřebuje pro překonání vzdálenosti mezi Sluncem a Zemí. Tento poznatek má zásadní dopad na naše vnímání světa, jelikož představa absolutní současnosti je v nás hluboce zakořeněna.

Rozpínající se Vesmír: Čas má počátek!

Díky obecné teorii relativity víme, že prostor a čas jsou dynamické veličiny. Mají vliv na povahu Vesmíru. Hmotnost objektů nebo působící síly mají vliv na zakřivení prostoročasu a struktura prostoročasu pak ovlivňuje pohyb dalších těles a působení sil. Z obecné teorie relativity tedy plyne povaha vesmíru: Vesmír je dynamický, nikoliv statický. Ale tradice statistického vesmíru byla tak silná a víra v něj tak hluboká, že dokonce Einstein upravil obecnou teorii relativity tak, aby z ní plynul obraz statického vesmíru. Do svých rovnic přidal v roce 1917 kosmologický člen, který působí proti gravitaci takovým způsobem, aby výsledkem byl statický vesmír.

Jako první s myšlenkou dynamického vesmíru přišel v roce 1922 sovětský fyzik Alexandr Fridman. Předpokládal, že vesmír vypadá stejně, ať se podíváme jakýmkoliv směrem a že nezáleží ani na tom, z jakého místa ve vesmíru jej pozorujeme. Z těchto úvah vyvodil, že vesmír je dynamický. Fridman také předpověděl výsledky práce amerického astronoma Edwina Hubblea, který v roce 1922 potvrdil existenci jiných galaxií. Pro výpočet jejich vzdáleností Hubble použil svítivost hvězd. Takto se mu podařilo odhalit vzdálenosti devíti různých galaxií.

Kdysi dávno v minulosti musela být tedy vzdálenost mezi galaxiemi nulová, hustota vesmíru nekonečná, a proto i zakřivení v prostoročasu nekonečné. Takový bod, ve kterém přestávají platit fyzikální zákony, je označován jako singularita. Počáteční singularitu vesmíru označujeme jako Velký třesk. Události, které se odehrály před Velkým třeskem, nás nemohly nijak ovlivnit. Před Velkým třeskem neexistovalo nic, žádný prostor, žádná hmota, žádný čas. Čas začal až při Velkém třesku. Nabízí se zde srovnání s Aureliem Augustinem, který ve svých Vyznáních připouští, že neví, co Bůh dělal před stvořením světa a také, že čas začal až v okamžiku stvoření. I když je Augustinův výklad prosycen náboženskými myšlenkami, po mnoha staletích se ukazuje, že v těchto úvahách měl nejspíš pravdu.


Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 1856
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1237
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3051
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2128
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1455
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1233
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1719
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2589
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1308
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1404
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2026
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5744
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1787913
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512687
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444015
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352614
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285320
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274489
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269388
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251573
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239357
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238215
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234575
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 233946
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212447
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202410
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184665
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182516
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181365
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174259
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164093
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161597
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159397
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140790
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126515
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122926
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...