Zkáza Pompejí – Jedna z největších katastrof a záhad starověkého světa

„Z Vesuvu nejprve vyšlehly vysoké plameny a později se objevil obrovský černý mrak tvaru borovice, který zcela zastínil slunce přesně v pravé poledne a den se změnil v noc“.

Pompeje jsou rozsáhlá archeologická lokalita na místě bývalého bohatého antického města asi 30 km jihovýchodně od Neapole. Pompeje (italsky Pompei, latinsky Pompeii) se staly jedním ze starořímských měst v Neapolském zálivu v císařské provincii Italia (dnes region Kampánie), která byla roku 79 našeho letopočtu zničena výbuchem sopky Vesuv. V roce 1997 byly Pompeje zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. Nedaleko trosek starověkých Pompejí se nachází současné město Pompei. Tak jako v jiných městech stejné doby se i o Pompejích traduje, že byly místem neřesti, a právě proto byly postiženy trestem Božím pro výstrahu všem ostatním smilníkům. Otázkou je, zda se Pompeje v tomto směru nějak výrazně odlišovaly od dalších měst své doby…

První větší katastrofa Pompeje postihla v roce 62 našeho letopočtu – tehdy bylo město zasaženo a částečně poničeno zemětřesením. Šlo zřejmě o předzvěst pozdějšího sopečného výbuchu, ale obyvatelé Pompejí toto varování podcenili. Připusťme, že tato událost, tak tragická pro Pompeje, znamená pro dnešní návštěvníky velmi zajímavou dochovanou ukázku života z této doby. Je fascinujícím zážitkem kráčet po prastaré dlažbě a navštěvovat interiéry starořímských domů. Můžeme zde obdivovat divadlo, lázně, sochy a mnohá další umělecká díla. Když stojíte na hlavním pompejském náměstí a podíváte se na majestátní Vesuv, který je opravdu coby kamenem dohodil, téměř si „sáhnete“ na atmosféru doby, kdy došlo k výbuchu. Pompeje jsou unikátním místem, kde si na své přijdou zájemci o historii a archeologii, ale i všichni ti, kdo dokážou obdivovat a ocenit umění našich předků.

zkaza pompeji

Pompeje bývaly významným městem pod správou Říma do doby, než je pohřbila sopka Vesuv

Město Pompeje bylo společně s Herculaneem založeno v 7. století př.n.l. italickým kmenem Osků. Jméno Pompeje vychází z oského slova „pompe“ což znamená „pět“ nebo z italického slova „pump“, což znamenalo „celek“ a také bylo odvozeno z výrazu pro číslovku pět. Do města postupně přicházeli Řekové a Etruskové. Řekové město opevnili hradbami a Pompeje se staly námořní základnou a centrem obchodu.

Do města se vcházelo osmi branami (Porta Ercolaneo, Porta Vesuvio, Porta di Capua, Porta di Nola, Porta di Sarno, Porta di Nocera, Porta di Stabia a Porta di Marina). Srdcem Pompejí bylo fórum nazývané italsky Foro Civile, zde se soustředila městská správa, konala se zde zasedání městské rady a volby. O svátcích se zde scházeli obyvatelé celého města a konal se zde obětní obřad. Fórum bylo zároveň obchodním centrem, uzavíraly se zde smlouvy a řešily soudní spory. Kromě tržnice se zde nacházela řada sakrálních budov (Jovův chrám, Apollonův chrám a Bazilika), také veřejné záchody a městská pokladna. Na fóru se také konala různá představení, atletické závody a zápasy. Druhým významným pompejským centrem bylo Foro Trian Golare (Trojúhelné náměstí). Toto náměstí obklopovala kolonáda z dórských sloupů. Nacházela se zde palestra, velké divadlo, gladiátorská škola a dórský chrám.

Pro Pompeje bylo díky Vesuvu obtížné zásobování vodou, především proto, že v oblasti Kampánie docházelo k častým otřesům půdy, které poškozovaly akvadukt. Pompejané využívali vodu dešťovou, studniční a vodovodní. Za císaře Augusta se začala přivádět pitná voda z akvaduktu Aqua Augusta. Tento 96,5 km dlouhý akvadukt přiváděl pramenitou vodu z Avellina severním obchvatem Vesuvu do Neapole a Misena. A Pompeje se na něho napojovaly svým 12 kilometrů dlouhým vodovodem. V Pompejích se nacházela řada lázní (Stabijské lázně, Lázně u fóra, Ústřední lázně a Lázně u amfiteátru), někteří občané měli dokonce lázně soukromé.

Sopka Vesuv, která pohřbila Pompeje sice spí, ale…

Hora Vesuv (italsky Monte Vesuvio, 1277 m) je činná sopka v jihoitalském regionu Kampánie tyčící se nad Neapolským zálivem. Leží pouhých 9 km od města Neapol, ve kterém žijí více než 3 milióny lidí. Vesuv se řadí do tzv. Kampánského sopečného oblouku, k němuž patří i další sopky v okolí, např. Monte Epomeo na ostrově Ischia. Vesuv je jediná sopka na Evropské pevnině, která byla aktivní během posledních 100 let. Zároveň bývá považována za nejnebezpečnější sopku evropské pevniny, vzhledem k tomu, že oblast Neapolského zálivu je nejhustěji obydleným regionem pod činnou sopkou. V roce 1995 byla oblast kolem Vesuvu prohlášena za národní park.

Od katastrofického výbuchu v roce 79 Vesuv vybuchoval v průběhu staletí nesčetněkrát. K dalším výrazným explozím došlo v letech 1631, 1794 a 1944, v tomto roce došlo prozatím k poslednímu výbuchu, který si vyžádal 26 obětí. V současnosti vulkán vykazuje jen slabou sopečnou činnost, ale nikdo neví, kdy se sopka opět probudí a dojde k explozi. Podle italských a francouzských vědců k další silné erupci zcela jistě dojde, ale nikdo neví, kdy to bude. Podle vědeckých odhadů by se žhavá sopečná vlna valila z vrcholu rychlostí větší než 100 km/h a během pěti minut by zničila vše v rozsahu sedmi kilometrů.

DEN ZKÁZY POMPEJÍ 24. SRPEN 79 N.L. – Čtyři dny před výbuchem bylo možné pozorovat znamení, která naznačovala, že se Vesuv probouzí. Otřesy půdy byly výrazně silnější než jindy, v Pompejích přestala téct voda a na Vesuvu bylo možné pozorovat proudy horké vody a plynů, které vystupovaly z prasklin v zemi. Někteří obyvatelé žijící v okolí Vesuvu tehdy opustili své domovy nebo se k tomu teprve chystali. Pak se ale vulkán na dva dny utišil, což zřejmě u většiny obyvatelstva zahnalo veškeré obavy. Opravdové drama začalo až 24.srpna. Vesuv v několika fázích vychrlil ohromné množství horkých plynů a hustého sopečného materiálu. První fáze zasáhla hlavně Pompeje. Kráter nejprve vyvrhoval každou vteřinu okolo 10 000 tun popela a pemzy. Chvíli po erupci nad kráter vystoupal sloup sopečného materiálu. Tento sloup byl podle vědců viditelný na vzdálenost třiceti kilometrů. Následujícího rána z Vesuvu stékala žhavá rudá masa o rychlosti 100 km/h směrem k Herculaneu. Lavina dosahovala teploty přes 815°C. Během čtyř minut příval zničil celé město a usmrtil veškeré obyvatelstvo. O několik minut později byla první vlna následována dalším přívalem ještě těžšího materiálu. Tato pyroklastická vlna pohřbila Herculaneum 25 metrů pod zem a zasáhla i další města, Terzigno a Oplontis. Současně docházelo k silným otřesům a spadu hustého popela také ve Stabiích.

Původně se mělo za to, že většina Pompejanů zahynula buď pod padající tefrou, nebo vdechnutím toxických plynů. Dnes je však z dochovaných nálezů zřejmé, že většinu obětí usmrtila pyroklastická vlna, jejíž příchod byl tak náhlý a nečekaný, že si Pompejané stačili pouze zakrýt obličej nebo ústa oděvem či kusem látky. Vlna je srazila na zem, usmrtila a zasypala jemným popelem dříve, než se jejich těla stala bezvládnými.

Co byste při návštěvě Pompejí neměli minout?

VILA MYSTÉRIÍ – (Villa dei Misteri) byla postavena ve 2.století př.n.l. a obsahuje jedny z nejlepších dochovaných starověkých nástěnných maleb. Nejpozoruhodnější z nich je vlys dlouhý 17 metrů ve velkém trikliniu. Postavy jsou téměř v životní velikosti. Předpokládá se, že vila byla přeměněna na Dionysianské kultovní místo setkávání a scény na těchto obrazech ukazují tajemství zasvěcení. Konkrétně se jedná o zasvěcovací rituály mladých žen do mystérií boha Dionýsa, což byl v době císařství zakázaný kult.

PORTA MARINA – Je impozantní starobylá brána, kterou se vstupuje do Pompejí. Příkrá dlážděná cesta vede ke dvěma obloukům brány: levý, menší byl určen pro pěší, pravý tažným zvířatům a lehkým vozům, které přivážely od moře sůl a ryby. Procházíme bránou a ihned napravo vidíme zbytky Venušina chrámu, zničeného zemětřesením. Venuše byla bohyní – ochránkyní a Pompejané si chtěli zajistit její přízeň postavením tohoto chrámu.

BAZILIKA – Byla postavena v letech 120-78 př.Kr. a původně vykonávala funkce zastřešeného trhu, později zde byly vynášeny občanskoprávní a obchodní rozsudky. Postranní zdi Baziliky byly ve dvou řadách, v průčelí se nacházel dosud zřetelně patrný dvoupatrový tribunál a nezakrytá hlavní loď chrámu skýtala pohled na věčně modrou oblohu. Na zdech se dochovala řada nápisů, mimo jiné i věta: „Divím se, stěno, že ses pod vahou tolika spisovatelů nezřítila“. Nápisy a kresby jsou dodnes patrné na stěnách mnoha domů v Pompejích.

ULICE HROBEK – Za zdmi Pompejí je předměstská čtvrť, jejíž hlavní ulice byla vyhloubena. Tato ulice hrobek je lemována impozantními pohřebními památkami, které se vedle Via Appia v Římě řadí k nejpůsobivějším dochovaným příkladům této římské praxe stavby hrobek podél veřejných komunikací.

AMFITEÁTR – Lidé ve starověkém Římě byli nadšení do všech druhů zábavy, a proto stavěli malé i velké arény a divadla sloužící k nespočtu různých událostí. Pompeje byly sídlem prvního kamenného divadla v celé Římské říši. Divadlo bylo postaveno po roce 70 n.l. a zřejmě soukromě financováno, takže byl tento amfiteátr s 20 tisíci míst možná první světového druhu. Se svým elipsovitým tvarem a terasovitým uspořádáním hlediště se stalo vzorem, podle kterého se staví podobné stavby dodnes. Dnešní návštěvníci se po této kamenné stavbě mohou volně pohybovat, dokonce vyšplhat na starobylé terasy a posadit se na stejných místech, jako diváci před tisíciletími.

Pompeje jsou i skoro dvě milénia po svém zničení synonymem apokalyptické zkázy. Římské přímořské letovisko bylo vyhlazeno tak dokonale, že 1500 let lidé ani nevěděli, kde přesně se sídlo nacházelo. Poloha města byla objevena v roce 1599. Asi za 150 let byl zahájen archeologický výzkum. Současné vykopávky antických Pompejí jsou nejvelkolepějším svědectvím života římského města a tehdejší kultury. Smutný osud Pompejí láká každoročně velké množství návštěvníků, kteří se přijíždějí podívat na vykopávky a nálezy. Přes okolnosti svého vzniku je to velmi poučný pohled do historie, který nás jako stroj času přenese do Římské říše v 1. století našeho letopočtu.


Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2162
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1353
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3092
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2253
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1477
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1260
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1781
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2658
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1334
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1791340
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512730
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444085
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352670
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285401
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274553
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269415
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251697
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239393
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238310
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234868
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234035
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212485
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202471
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184691
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182537
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181466
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174301
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164122
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161629
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159433
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140822
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126550
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122954
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...