Margot Anthea Gabrielle: O SPOLEČENKÉ SITUACI A PŘERODU DO NOVÉ ÚROVNĚ BYTÍ

AKTUÁLNÍ INFORMACE
O SPOLEČENKÉ SITUACI A PŘERODU DO NOVÉ ÚROVNĚ BYTÍ 

Drazí, často píšu vhledy pro Vás v proudu napojení na Vyšší vědomí, ve stavu odosobnění. Dnes vám chci informace předat ,,osobně", neboť vnímám, že mnoho lidí věří víc Světelným bytostem, než sobě samým. A to je špatně.

V současné době se v kolektivním (ne)vědomí nejvíce přenastavuje téma PRAVDY, a s ním související ROZPOUŠTĚNÍ ILUZÍ, které postupně směřuje k celistvosti – k velkému SJEDNOCENÍ.

I prožitek, že jsme napojeni na Zdroj neustále - i když mluvíme sami za sebe, je stav vědomí totálního Sjednocení. Ze zkušenosti vím, že je to přirozený stav každého, kdo vstupuje do své celistvosti, a tak vám jej chci předat.

Čím víc se odhalují nitky celosvětové manipulace, za které tahají elity, tím víc mají lidé tendenci drolit se do menších a menších skupin - což přesně jisté síly chtějí. Například se oddělují na skupiny:

- Ti, kteří soudí ,,nosiče roušek"
- Ti, kteří soudí ,,nenosiče roušek"
- Ti, kteří chtějí jít k volbám
- Ti, kteří nechtějí jít k volbám
- Ti, kteří tvoří Novou Zemi jemněhmotně
- Ti, kteří tvoří Novou Zemi tím, že se zapojují do veřejného dění
- (a tento seznam může pokračovat dál a dál..)

Pro ty, co váhají, jak se postavit k současné společenské situaci:
Nikdy není správně jenom a) nebo b). Je možné být ve svém středu, tvořit si svůj malý ráj na Zemi, a zároveň konat ve jménu Univerzální Pravdy.

Není potřeba se rozhodnout jen pro jedno, nebo pro druhé. To přesně elity chtějí: rozdrolit naši pozornost na oddělené frakce a skupiny s jednoznačnými, proti sobě jdoucími postoji.

DOSTÁVÁME SE DO BODU, KDY SE MISKY VAH PŘEKLÁPÍ. OSOBNÍ PRAVDA, DĚLÍCÍ LIDSTVO NA FRAKCE, SE POMALU SJEDNOCUJE V JEDEN CELEK, SPOJENÝ PRAVDOU UNIVERZÁLNÍ - NADČASOVOU SILOU, KTERÁ JE NAROZDÍL OD OSOBNÍ PRAVDY STÁLÁ A VĚČNÁ.

Každým dnem se rodí smysluplné projekty, které tvoří pro svobodu lidských práv a ochranu života. Jediné, co zbývá, je propojit tyto projekty v jeden celek. Uvědomit si, že dokud jsou větve odděleny, nemají takovou moc, jako když se spojí v jeden strom.

Ať už děláme cokoli, pamatujme na to, že ZEMĚ JE PROSTOR PARALELNÍCH REALIT, kde se na jednom místě setkávají různorodé dimenze a rasy (v překladu, různé kultury, státy, náboženství, rozdílné klimatické podmínky,..).

Je dobré vědět, že tyto reality se do určité míry prolínají a týkají se každého jednoho z nás. Avšak zároveň, od určité úrovně si každá realita žije svým vlastním životem, a je to tak v pořádku.

Proto je tak škodlivé stresovat se, cítit bezmoc, hněv a žal proto, že se neprobudí celé lidstvo, nebo proto, že nedochází k reformě společnosti celoplošně. Nedochází a nedojde, protože to není reálné, ani žádoucí.

V TÉTO FÁZI TRANSFORMACE NEJDE O TO PROBUDIT CELÝ SVĚT, ALE JEN A POUZE SEBE SAMA: OČISTIT SVOU DNA A STÁT SE SVOBODNÝMI V REAKCÍCH NA PODNĚTY ZVENČÍ.

JSME VEDENI PROBUDIT SVÉ INSTINKTY A ROZLIŠOVAT, KDY VYSTOUPIT VEŘEJNĚ, A KDY JE SPOLEČENSKÉ DĚNÍ JEN VÝZVOU K PONORU DO SVÉHO NITRA. MŮŽE SE TO STŘÍDAT VE VLNÁCH, A U KAŽDÉHO V JINÉM ČASE.

Ano, ozvat se veřejně má smysl. Ale nemá smysl cítit bezmoc a frustraci z toho, že demonstrace nemusí mít takový dopad, jaký byste si přáli, protože určitá míra destruktivních sil je potřebná k tomu, aby se z chaosu postupně začaly rodit nové základy.

Klíč ke štěstí v této přelomové době leží, jak jinak, než v ROVNOVÁZE:

Tvořme z radosti své vlastní ostrůvky svobodného života a spojujme je navzájem. Neutíkejme od dění ve společnosti, spojme síly a postavme se za lidská práva a svobodu. Nelpěme však příliš na výsledcích. Proč se trápit proto, že jsme očekávali větší sklizeň, když je úroda oproti loňskému roku i tak bohatá?

Ano, má to smysl. Každá demonstrace, petice, rozhovor osvícených lidí, má hluboký význam a smysl, i přesto, že výsledkem tohoto konání nebude okamžitý převrat celosvětového probuzení a restrukturalizace vlády. Proč?

Protože probuzené svědomí každého jednoho člověka má obrovský vliv na obrodu Života. A i kdybyste svým veřejným konáním neovlivnili chod společnosti, vězte, že jste udělali pro sebe i pro společnost to nelepší.

MOŽNÁ TAKÉ SLÝCHÁTE, ŽE JE POTŘEBA ,,NEŠÍŘIT NEGATIVNÍ MYŠLENKY A NEZAMĚŘOVAT SE NA TO, CO NECHCETE, PROTOŽE JE POTŘEBA TVOŘIT NOVÝ SVĚT POZITIVNÍMI MYŠLENKAMI." ANO, SÍLA SLOVA A MYŠLENKY MÁ VELKOU MOC. ALE NIC NENÍ ČERNOBÍLÉ.

S úžasem pozoruji, jak obrovské energetické změny se dějí v každém, kdo si dovolí vyjádřit svůj nesouhlas vůči jednání, které zásadně překračuje lidská práva. Do lidí se doslova vlévá síla, která byla po mnohá staletí uzamčena na místech, kde ji kdysi zanechali.

Zdravým ohněm vyjádřený nesouhlas odemyká uzamčenou sílu v těle a tím se uzavírají staré cykly, kdy pravda byla umlčena, pošlapána, a jinak zneuctěna.

Jinými slovy: to, pro co si lidé tolik let chodili na semináře a terapie, se v nich nyní může aktivovat během několika hodin jen tím, že si dovolí projevit veřejně nahlas to, co skutečně cítí. Tak obrovská terapie a aktivace to je.

Takže i kdyby demonstrace a petice neměly žádný vliv na restrukturalizaci vlády, jedno je jisté: tolik jedinců se díky nim probudí do své síly a zdravého sebe-vědomí, že budeme připraveni na tvorbu nové společnosti mimo hlavní proud.

OPAKOVANĚ SE MI UKAZUJE, ŽE JE VYŠŠÍMI SILAMI, NAŠÍ RODINOU SVĚTLA (KTERÝMI JSME NA VYŠŠÍ ÚROVNI MY SAMI), ŘÍZENO, ABY URČITÁ MÍRA DESTRUKCE A TÍM I MALÉHO VLIVU VEŘEJNOSTI NA CHOD DĚNÍ, PROBĚHLA.

Ať už to vypadá jakkoli, tzv. zlo, které vidíte kolem sebe, je cíleně Světlem pouštěno na povrch, aby jeho zviditelnění probudilo i ty více spící jedince k životu.

PTÁTE SE, CO JE SPRÁVNÉ A CO NENÍ, A KDE JE VLASTNĚ PRAVDA.

Každý z nás v sobě nese paprsek Boží Pravdy. Když se Nadosobní Pravda vědomě omezí na úroveň Osobní Pravdy - vtělí se do člověka, stane se ztělesněním specifických kvalit.

Každý člověk – nositel konkrétního paprsku Pravdy – se v něčem liší od druhých, disponuje speciálním talentem, a v něčem jej postrádá.

My se nyní učíme rozlišovat úrovně pravdy, které podporují zdravý život, a zbavujeme se těch, které jsou myšlenkovými konstrukty minulosti.

OSOBNÍ PRAVDA 
Osobní pravda je ovlivněna našimi pocity a emocemi – tedy akášickými záznamy minulosti , do nichž spadají rodové vzorce a socio-kulturní podmínky, v nichž jsme vyrůstali.

Z osobní pravdy se rodí naše názory a přesvědčení, což jsou ve své podstatě mentálně-emoční vzorce, kterým říkáme ,,pravda“.

Je to ten typ pravdy, který není odrazem Univerzální pravdy, ačkoli jako lidé míváme tendenci svou osobní pravdu zveličovat a stavět ji nad pravdu druhých.

Osobní pravda je souhrn našich zkušeností a na základě nich vytvořených vzorců, které nás definují: jak v tom, co nás omezuje a na čem lpíme, tak v tom, co nás dělá výjimečnými.

ZATÍMCO UNIVERZÁLNÍ PRAVDA JE STÁLÁ A JE PŘÍTOMNA NAPŘÍČ PROMĚNAMI VĚKŮ, OSOBNÍ PRAVDA JE VELMI POHYBLIVÁ. POSOUVÁ SE ÚMĚRNĚ TOMU, JAK SE POSOUVÁME MY SAMI.

CO JE TZV. UNIVERZÁLNÍ, BOŽÍ PRAVDA?

Je to síla, která nás přesahuje, sjednocuje, a je platná v jakékoli době, napříč věčností. Projevuje se jako hlas Svědomí, jenž představuje souhrn všeho, co znamená skutečná Láska: mír, soucit, moudrost, laskavost, důvěra, spravedlnost, odvaha, síla, jasnost, harmonie, stabilita..

Je to řeč Boha uvnitř nás. Je to síla ctností, které v sobě nosí každý z nás. Tato síla nám připomíná, že ačkoli máme na jednu věc různé pohledy (osobní pravda), všechny nás spojuje jediné: touha po Lásce s velkým L. Té, která v sobě obsahuje pestrou škálu ctností (univerzální Pravda).

PROČ JSME SE JAKO BOŽSTVÍ VĚDOMĚ ,,OMEZILI“ DO ODDĚLENÝCH SKUPIN OSOBNÍ PRAVDY? CHTĚLI JSME UDĚLAT NĚCO SMYSLUPLNÉHO PRO NÁS I PRO CELEK. TÍM SMYSLEM JE:

SEBEPOZNÁNÍ - Poznat sebe sama, své ,,ano“ a své ,,ne“ - uvědomit si díky tomu, co nás definuje ve své integritě

SCHOPNOST ROZLIŠOVAT A BÝT SVOBODNÍ - Uvolnit ze svých těl záznamy viny, ohrožení, bezpráví a bezmoci, které se v nás spouštějí na základě interakce s těmi, kteří mají jinou osobní pravdu, než my sami

OČISTIT DNA A STÁT SE TVŮRCI – učíme se přestat lpět na osobní pravdě a ponechat si z ní pouze ty kvality, které nás posouvají k Univerzální Pravdě a konají v její prospěch. Učíme se oddělit od sebe staré omezující vzorce - sebedestruktivní přesvědčení, že ,,toto jsem já, takto to potřebuju mít“ od kvalit, které nás skutečně definují na úrovni duše-vědomí-osobností jakožto nositele paprsku Božské Pravdy.

SJEDNOTIT BOŽSKÉ VĚDOMÍ S LIDSKÝM - Poznat sílu Univerzální Pravdy, která má moc nás sjednotit, jakmile kolektivně dosáhneme určité úrovně sebepoznání

V SOUČASNOSTI PROCHÁZÍME KOLEKTIVNĚ REKALIBRACÍ, KTERÁ NÁS PŘIPRAVUJE NA PŘECHOD Z EGOISTICKÉ MYSLI A SRDCE NA HLUBŠÍ ÚROVEŇ VNÍMÁNÍ.

TZV. POVRCHOVÁ ÚROVEŇ MYSLI VNÍMÁ SVĚT VELMI OMEZENĚ A DUÁLNĚ: ,,BUĎ, ANEBO.". TO SAMÉ DĚLÁME NA POVRCHNÍ ÚROVNI SRDCE, KDE SE TVOŘÍ DOMNĚNKY SKRZE POCITY A EMOCE: ,,JÁ CÍTÍM TOTO, JE TO PRAVDA, PROTOŽE TO TAK CÍTÍM“.

JENŽE EMOCE A POCITY JSOU Z 90 PROENT AKÁŠICKÉ ZÁZNAMY – TEDY ZKUŠENOSTI MINULOSTI, NA ZÁKLADĚ NICHŽ JSME SI ROZTŘÍDILI DO ŠKATULEK, CO SE NÁM LÍBÍ, A CO SE NÁM NELÍBÍ.

Ne vždy, když člověk řekne: ,,cítím, že se s ním nemám sejít“, to je hlas intuice – někdy je to jednoduše pocit nelibosti a antipatie, kterou vůči někomu chová, protože mezi nimi visí energie sporu a neuzavření míru z minulosti. V takovém případě je to ego převlečené za vyšší pravdu, které se snaží utéct.

Jak tedy poznáme vyšší mysl a vyšší cit? Tak, že je to hlas mnohem, mnohem jemnější, než hlas na povrchu mysli a srdce. Je to hlas, který nerozděluje jedny proti druhým, ale sjednocuje.

A pokud je potřeba se proti něčemu postavit a odmítnout, pak ne ve jménu svých osobních antipatií, ale ve jménu hlasu Svědomí, který je kanálem pro projev Univerzální Pravdy.

V současnosti se kolektivně čistí a přenastavují veškeré formy komunikace a tím i uvědomění, co je má osobní pravda, kterou už potřebuji pustit, a co je ta pravda, za kterou si mám stát a za kterou mám jít, abych nezradil/a sama sebe – a tím i Univerzální Pravdu.

CO MÁM DĚLAT, ABYCH VYSLYŠEL/A MŮJ HLAS SVĚDOMÍ, JENŽ JE BOŽÍM HLASEM V LIDSKÉM TĚLE? TO JE TA OTÁZKA, KTERÁ POSKYTUJE ODPOVĚĎ KAŽDÉMU JEDNOMU Z NÁS.

Odpovědi vždy byly a budou jenom uvnitř vás. Taková je Univerzální, Boží Pravda. Všímejte si v sobě těch míst, která váhají a tápou.

Odkud pramení tvůj zmatek a chaos? Je to tím, že tvé konání je v rozporu s hlasem svědomí?

Anebo procházíš obdobím vnitřního přerodu a potřebuješ si dát prostor, aby se tvé hodnoty poskládaly nanovo a usadily se na správné místo?

Opět, odpověď, zda je to první, druhá, nebo jiná varianta, víš jenom ty sám / sama.

Přeji nám všem, ať dokážeme rozlišit (sebe)destruktivní osobní pravdy od té, která jde ruku v ruce s Univerzální Pravdou.

S láskou,
Anthea Réa a Rodina Světla


Předala
Margot Anthea Gabrielle
www.anthea.cz


Nejnovější články na našem portálu

září 20, 2023 446877
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
září 19, 2023 36861
Je mnoho způsobů vyjádření pro partnera, se kterým prý máte zažít neuvěřitelně romantickou lásku,...
září 17, 2023 84753
Bolest kdekoliv na páteři může duchovně znamenat, že jdete v životě špatným směrem či děláte něco,...
září 16, 2023 1107
23. 9. v 8:50 vstoupí Slunce do znamení Vah, které je prvním znamením v řadě, jež nás otevírá...
září 07, 2023 16414
Před 30 lety objevila známá americká lékařka Dr. Hulda Clarková něco, co významně změnilo směr...
srpen 23, 2023 1139
23.08.2023 v 11:02 vstoupí Slunce do znamení Panny, kdy sklidíme plody toho, co jsme nejen na...
srpen 20, 2023 11334
Jak často jsme si řekli, že bychom potřebovali trochu ubrat? Naše tělo je unavené nedostatečnou...
srpen 17, 2023 10623
V poslední době se objevil nový termín, Chanelling. Tento pojem se prezentuje jako výjimečná...
srpen 12, 2023 22365
KOŘEN A POČÁTEK. Kořen je myšlen v tomto světě, ve fyzické podobě – ZROZENÍ. Tak bych vyjádřila...
srpen 09, 2023 14329
Požehnání je velice harmonická vibrační energie, která dokáže zažehnat negativní energii, která se...
červenec 19, 2023 3999
23.07. 2023 ve 3:51 vstoupí Slunce do ohnivého znamení Lva, které nás prohřívá a naplňuje energií,...
červenec 14, 2023 1343
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1884147
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 513740
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 446877
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 354084
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 287724
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 276337
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 270208
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 254505
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
3 srpen 2019 242450
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 241654
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
12 prosinec 2020 240543
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 236828
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 213502
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 204181
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185511
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 184372
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183129
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175379
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165165
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162391
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159988
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141520
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127196
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123424
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...