Radka Fleischmannová: Transformace mezi Letním a Zimním slunovratem 2020

Období od letního slunovratu až po zimní slunovrat se jeví jako velmi proměnlivé, energeticky velmi významné období pro lidstvo a planetu Zemi.

Každý den zaznamenáváme zvyšující se vibrace planety Země, které působí velmi rozmanitě v každodenním životě. Jednotlivci, skupiny dokonce i společenské struktury procházejí hlubokou očistou a polarizace se prohlubuje na všech úrovních. I přes náročnost těchto jemnohmotných očistných procesů, vnímám pozitivně vše, co se odehrává od počátku roku 2020.

Již v první minutě „2020“ bylo cítit jak nás zaplavuje silná pulzující energie budoucnosti s různými aspekty projevů ve hmotě.

Vibrační pole planety Země naráželo na nízko vibrační frekvence, a to se začalo projevovat na lidech, jejich chování a proměnách. Silné pozitivní vibrační „šípy“ prolamovaly nízkovibrační bloky a cílily přesně na nezpracované emoce, které je třeba rozpouštět a odpouštět. Energie doslova šťourala a obnažovala lidem silná emoční témata a nezpracovaná traumata. Lidé upadali do zoufalých stavů a prožitků „co se to děje“ a to přijde ještě podzimní náročnější období transformace. Jistá shovívavost a pomalost transformačních procesů u některých jedinců dosáhne bodu zlomu, kdy dojde vylití všech jejich traumat a nezpracovaných emočních bloků na všech úrovních existence bytí. Zahltí se jim myšlenkové pochody a objeví se psychická onemocnění, tzv. transformační ne-moc, projevující se jako úzkosti, deprese, schizofrenie, maniodepresivní stavy atd., což může vést i ke zvýšenému počtu sebevražd a stoupající agresivitě ve společnosti

Otevřené jemnohmotné systémy se u některých jedinců neukotví a nepropojí s fyzickým tělem a duše mohou strádat a dočasně opouštět tělo do vyšších vibračních rovin. Zmatek a nevědomost určité úrovně poznání, může prohloubit emoční trápení a bezradnost.

Transformaci už nelze zastavit ani viditelně zpomalit. Události jara 2020 nastartovaly zvyšující se vibrační úroveň planety Země a lidstva samotného. Nelze se už zastavovat a otálet, ale přidat plyn je samozřejmostí.

Každá duše touží po vzestupu, po očistění a osvobození z otroctví emocí, závislostí a strachu. Brzdou transformačního procesu se staly apokalyptické energie, proudící z kolektivního vědomí. Kataklyzmatická energie působí nejen na lidstvo, ale především na samotnou planetu. Kolektivní vědomí je nádobou veškerých zkušeností lidstva na různých stupních vývoje. Bohužel nejvíce nás ovlivňují negativní zkušenosti z nejrůznější katastrof v dějinách lidstva. Strach a křivdy prosakují z kolektivního vědomí a propojují se s jednotlivci právě skrze různé podoby strachu. V „jarní krizi“ to bylo evidentní, jak strach okupoval jedince tím, jak tyto negativní energie proudily z kolektivního vědomí. Apokalyptická energie je velmi silná a hluboce zakořeněná na úrovni duší a jejich prožitků z minulosti.

Apokalyptická energie je tříštivá a smrtonosně alarmující. Vyhlášení nouzového stavu spustilo působení apokalyptické energie do hloubky lidstva a celé planety. Každý našel spojení se strachem v jiné úrovni, intenzitě a hloubce. Všichni jsme procházeli hlubokou očistnou zkušeností s apokalyptickou energií, která proudila do osobního morfogenetického pole právě skrze zkušenosti z minulosti. Vynořovaly se strachy o život, o živobytí, o nedostatek jídla, o rodinu a děti, o práci, o budoucnost a také strachy z nesvobody a zotročování a smrti. Zároveň se strachy vznikal i určitý stupeň agresivity, u některých jedinců i bezmocnost a dezorientace v tom, co se to děje. Nepřekonatelné a neovladatelné strachy okupovaly lidstvo. Mnoho lidí onemocnělo právě díky hluboko zakořeněným strachům, které se valily ven a volaly po zpracování. Ne-moc tu intenzitu strachu zpracovat zahlcovalo energetický systém a ve fyzickém těle propukla z beznaděje skutečná ne-moc. Další průběh šíření strachu a ne-moci pochopit transformační proces jako hlubokou očistu duší, končil v mnoha případech smrtí. Jak z toho ven? Co si uvědomit? Jakou zkušenost pozitivně přijmout? Všechno, co jsme prožívali, bylo v souladu s tím, co jsme očekávali. Složitý a hluboký transformační proces nastal.

Samozřejmě temné síly bránily tomu, aby se lidé vymanili z oprátky strachu a křivdy. To jsou ty nejsilnější a nejnebezpečnější emoce zahlcující lidskou mysl a vedoucí k oslabení na všech úrovních bytí. Toto se odehrávalo v tzv. smyšlené pandemii. Lidé se nedokázali skrze strachy otevřít transformační pozvedající se energii. Otevřenost srdeční čakry sehrála velikou roli v době pandemického strachu. Láska rozpouští strach a rozmělňuje ho do krystalické mřížky lásky. Všichni procházíme tímto procesem a všichni máme svoji jedinečnou šanci k přerodu, abychom jako motýl s transformovanými křídly mohli vzlétnout. S obdobím letního slunovratu se opět zvyšují energie, které tlačí na jemnohmotné úrovně bytostí. Kdo se popral se strachem má již průchod pro další energie volný. Kdo se ještě neotevřel transformačnímu procesu bude trpět bolestmi a strádáním.

V letních měsících nabere transformace rychlost a hloubku a bude nás učit láskyplnosti a soucitu, tzv. vyšším principům lásky. Bude nás nutit osvobozovat se ze starých nefunkčních modelů, ať už vztahových, společenských nebo individuálních. Osvobození je důležité pro další vlnu transformace, která přijde s podzimní rovnodenností a vyvrcholí s blížícím se zimním slunovratem. Podzim plný barev bude velmi pestrý i energeticky, a to vzestupně i sestupně. Vnímám podzimní období jako velmi energeticky silné a transformačně náročné. Přijde další vlna zbytkových strachů z kolektivního vědomí a udeří na lidstvo ještě do hlubších sfér jeho existence. Velkou očistou projdou připravení jedinci, jejichž duše čekají na skokový přesun do 5D, do vyššího frekvenčního pásma, kam už strach a závislosti nepatří, a tudíž tam nemohou existovat. Od roku 2012 se skokem rozjela transformace lidstva. Temné síly se snaží neustále oddalovat završení transformace a přesun do 5D. Díky nástrojům jako je strach a závislosti lidí na hmotném majetku se jim to daří zpomalovat, nikoliv však zastavit. Rozjetý transformační vlak už nejde zastavit. Temná strana už pouze manipuluje a zastavuje v některých stanicích, ve kterých se nezastavuje. Vlak už nevykolejí a ani na slepou kolej nemůže být přesunut. Obrovská rychlost a frekvenční pásmo to nedovolí. Temné síly oslabují, ale pořád se nevzdávají.

12. 12. 2020 nastane zlomový bod pro lidstvo a přijde to, co mělo proběhnout v roce 2012, akorát bez účasti temných sil. Kolektivní vědomí lidstva se čistí od všech destruktivních programů záhuby lidstva a 12. 12. nastane impuls pro energetický reset, který skokem postupně přenese stávající realitu do jiného vibračního frekvenčního pásma, což povede k vzestupu lidstva. Vyrušením destruktivního programu z kolektivního vědomí lidstva se připravení jedinci postupně odpojí z matrixové reality a dojde k samovolnému přesouvání do vyššího frekvenčního pásma.

Tento proces změny frekvenčního pásma a postupný přesun do jiné reality proběhne v roce 2021 a dokončen bude zřejmě na jaře roku 2022, pokud nezahltí transformační proces sebedestrukce. Dojde k oddělení obou realit, obou frekvenčních pásem na viditelné úrovni. Rozdělení lidstva do dvou frekvenčních pásem povede k tomu, že se nebudou potkávat nízkovibrační bytosti s bytostmi kmitajícími na vyšších frekvencích. Překmitnutím do vyššího frekvenčního pásma nastane pro duše tvořivá energetická práce na dosažení trvalého vibračního vzestupu. Projevy strachu z této 3D reality se vymění za různé podoby nelásky, které budou narušovat toto vyšší frekvenční pásmo. Bude třeba udržovat sebe v čistotě, lásce, vrátit se k přírodě a láskyplně vnímat všechny bytosti. Už to nebude nízkovibrační pásmo, ale i v těchto vibračních rovinách se budeme muset ukotvit a zakořenit a pochopit principy fungování života bez matrixu. Jakým způsobem budeme v nové realitě tvořit, takový bude nový svět. Myšlenkové pochody se zastaví a bude třeba více pozorovat na co myslíme a co děláme.

12. 12. 2020 začne bod zlomu odklánět realitu 3D z dosahu vyšších frekvenčních pásem. Planeta Země bude připravena prolomit realitu 5D, protože již vibruje v její těsné blízkosti. Skok planety Země přesune bytosti vibrující ve frekvenčním pásmu lásky blíže k realitě 5D. Tento proces se začne stabilizovat zimním slunovratem 21. 12. 2020. Významným datumem je také 11. 11. 2020, které je branou k otevření energetického portálu, skrze který bude proudit vrcholící transformační energie z výšších frekvenčních pásem. Portál je spojen s vysokofrekvenční světelnou energií mimozemských civilizací, která střeží frekvenční pásmo pro přesun lidstva. Od 21. 9. až do 21. 12. 2020 bude tedy docházet k hlubokým očistám na všech úrovních, tzn. ekonomické a politické sféře i v rovině lidských bytostí a jejich každodenních činností. Destruktivní energie se začne postupně rozpouštět a transformovat. Vlna transformační energie se zvedne jako tsunami a všechno vibrující na nízkých vibracích doslova spláchne a vyplaví se zbytková traumata ke zpracování.

Podzim 2020 se stane náročným a důležitým obdobím transformace.

Každý si musí uklidit v sobě, otevřít srdeční čakru a vnímat vzdalující se matrixový energetický systém (MES). Prolnutí dvou realit, které postupně nastane, bude matoucí a bytosti nacházející se v nízké úrovni poznání, mohou tápat a psychicky strádat. Bude viditelné hromadné odpojování od MES, rozpouštění destruktivních celoplanetárních programů na straně jedné a zoufající stavy nevědomých bytostí na straně druhé. Dvě reality najednou v čase a viditelně vnímatelné lidskými bytostmi. Nízkovibrační jedinci to hlavou nepoberou a onemocní depresemi a různými schizofrenními stavy. Ne-moc pochopit co se děje, povede až k šílenství. Rozpouštět se budou všechny nízkovibrační aktivity a projevy na úrovni společnosti. Přechodné období bude složité a náročné na pochopení. Obnažené společenské systémy se budou z posledních sil snažit zachránit. Lidstvo se přesunem do vyšších frekvencí 5D vysvobodí z MES a přeladí se do vyššího frekvenčního pásma, kde se velmi rychle adaptuje. Část lidstva uvízne v destruktivním rozpadajícím se MES, který je pohltí a zničí. Tyto bytosti se nebudou již nikdy inkarnovat na planetu zemi a možná jejich duše uvíznou v nižších vibračních realitách. Přechodné období překrývání obou realit bude jakýmsi obdobím temna, z něhož povstanou světelné bytosti pozemské a prolomí závoj do 5D reality, na jejíž frekvenční pásmo jsme připravováni dopadajícími transformačními energiemi, zkouškami a duchovními lekcemi.

Od jara 2020 zpracováváme strachy proudící z kolektivního vědomí, které nás ovlivnily na různých frekvenčních úrovních. Je na každém jednotlivci jak se strachem a případnými závislostmi naloží. Jak zpracuje obnažená traumata, emoční bloky, a především závislosti na hmotném majetku v různých podobách. Bez zbavení se strachů, křivd a závislostí se nelze přesunout do vyššího frekvenčního pásma 5D.

To, co popisuji, je přechodové období, po němž bychom se měli postupně přesunou do 5D, a až do roku 2022 bude probíhat stabilizace a ukotvení lidstva ve vyšším frekvenčním pásmu, kde začneme tvořit nový svět bez MES. Proto je důležité začít se propojovat s přírodou a navrátit k vytváření komunit a různých uskupení tvořivých bytostí. Jak budeme tvořit, takový svět budeme mít. To není utopie. Realita 5D je tady, už ji máme za pootevřenými dveřmi a volá nás, abychom se spojili na láskyplných principech a již teď pozitivně vytvářeli ve vizích nový svět. Tvoříme pozitivní budoucnost, svět pro naše děti. Filmy Nádherná zelená nebo Pán Velryb nám ukazují cestu svobody a lásky bez MES. Už žádné otroctví v MES, žádné hierarchie a podobné systémy utlačující a zotročující duše. Naciťte se na přírodu, která si vydechla při „strachové pandemii“. Zregenerovala a očistila se, aby nás v dalším období transformačním procesu podpořila. Milujte přírodu, vracejte se do ní, propojujte se s vyšším frekvenčním pásmem a Bohem v sobě, a staňte sesoučástí té nekonečné lásky. Najděte a uchopte svoji vnitřní sílu, odpoutejte se od všech destruktivních programů a ovládacích nástrojů, jen takto svobodní a čistí můžeme projít transformačním procesem a radovat se z nového světa.

Pozorujte přírodu, která nám ukazuje nádhernou pospolitost, jednotnost, lásku a svobodu, která uvnitř existuje. Je to tak jednoduché a přirozené spojit se s přírodou a nechat se vést, skrze její lásku, soucit a pochopení do vyššího frekvenčního pásma. Události posledních měsíců vyzývají k osvobození se z manipulace. Pozorujte přírodu a převezměte tu harmonii a lásku do sebe, a šiřte dále přírodní principy pospolitého života. Rozvíjejte principy, které jsou samozřejmostí ve vyšších frekvenčních realitách.

Nádherná transformační energie dopadá v podobě duhy, různých spekter vibrací, pronikajících do jemněhmotných systémů. Každý přijímá jinou intenzitu frekvencí – barevnost světla. A příroda nás dokáže vyladit do těch vibračních rovin, kde je naše duše spokojená. Příroda ví, co potřebujeme. Otevřete se tomuto procesu a buďte v souladu s přírodními principy.

Probíhá velmi náročné a složité transformační období, dochází k hluboké polarizaci, k odhalování MES a jeho paralizaci. Není jednoduché se zorientovat v odcházejících destruktivních programech, které zanechávají energetické stopy v různých úrovních společnosti a matou lidi. Manipulace je na denním pořádku, avšak je tak viditelná, že ji lze ignorovat silou vědomí a stupněm poznání. Otevírají se pozitivní energetické brány, kterých můžeme využít k duchovnímu růstu, prohloubení poznání a navýšení vibrací. Musíme přijmout zodpovědnost za svůj další osud. Skrze duchovní lekce a zkoušky procházíme transformačním procesem a každý z nás přispívá pozitivním přístupem do kolektivního vědomí zkušenostmi a završením svého transformačního cyklu. Je důležité a opravdu podstatné najít svůj vlastní cíl a vydat se tímto směrem, abychom nemuseli být usměrňováni tvrdě transformační energií. Načerpejme a uchovejme v sobě dostatek psychické síly na celý následující rok 2021, který se jeví jako důležitý z hlediska „zhmotňování“ pozitivních změn a osvobozujících procesů.

Už jsme blízko, stará paradigmata se hroutí a odchází, s nově formujícími se pozitivními myšlenkami budoucnosti.


Autorka článku: Radka Fleischmannová „Transformační poradna“ : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Nejnovější články na našem portálu

duben 21, 2024 143
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 337
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 381
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 308
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2064
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 334
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 407
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1698
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 770
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 769
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 3043
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 993
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2020856
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515392
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456820
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292840
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282359
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272762
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259302
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250923
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249435
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242795
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240601
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215116
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206555
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188126
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186464
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184258
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176609
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166679
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163310
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161059
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142711
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128146
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124504
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122459
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...