Miroslav Zelenka: Sebevědomí a pokora, zablokování srdeční čakry a láska jako stav duše

Snahou autora je předložit myšlenky, které by se staly námětem k přemýšlení pro čtenáře a ne, aby jako dogmata byla tesána do kamene. Stejně se musí každý sám dobrat k vlastní pravdě.

V některých článcích jsem více přesvědčen o pravděpodobnosti pravdivosti svých názorů, protože se víceméně shodují s názory „velikánů“ v dané oblasti a pouze se v nich snažím sdělit staré věci za použití nových prostředků, které třeba za doby působení velikánů ani nebyly k dispozici. Například v článku „Virtuální realita a tuner jako mozek“ se jednalo o ten případ, kdy byly použity nové výrazové prostředky.

V případě tohoto článku nemá autor „načteno“, ale pokouší se o vlastní závěry bez shody s dalšími autory, a proto jeho přesvědčení o pravděpodobnosti pravdivosti je nižší. Jsem si vědom, že téměř každý autor si myslí, že jeho subjektivní názor je objektivní, ale neexistuje absolutně objektivní názor, ale pouze subjektivní. Subjekt svým „pozorováním“, svým vnímáním problému problém ovlivňuje. Je to obdobné, jako když se kvantovým fyzikům podařilo dokázat, že pozorovatel ovlivňuje svým pozorováním výsledek experimentu.

Sebevědomí a pokora

Vztah sebevědomí a pokory je pojímán většinou nepřesně jako vztah nepřímé úměrnosti. To plyne už ze samotného faktu, že oba pojmy, jak sebedůvěra, tak i pokora jsou často používány s pejorativním zabarvením.

Dle mého názoru sebevědomí a pokora nejsou ve stavu nepřímé úměrnosti. Se vzrůstající pokorou může vzrůstat i sebevědomí a se vzrůstajícím sebevědomím může vzrůstat i pokora.

Pokora je stav duše a ne pokora před něčím nebo před někým. Zajímavé, že o pýše, o které se dá říct, že je opakem pokory, nikdo nepřemýšlí tak, že by nebyla stavem duše. Nikoho nenapadne, že pýcha by byl vztah k někomu (možná snad s výjimkou vztahu k sobě) nebo něčemu.

Rovněž tak i sebevědomí je stav duše.

Sebevědomí je možno definovat i jako víru ve vlastní síly.  Opakem je nevíra ve vlastní síly. Nesebevědomý je tak nevěřící.

Jsou lidé, kteří jsou dostatečně sebevědomí i pokorní ve své víře.

Sebevědomí lze trochu z jiného zorného úhlu definovat jako vědomí sebe. Sebevědomí je tak víra ve vlastní vědomí. Je to víra nebo přesněji vědění o síle vlastního vědomí.

Pokora je vědomí toho, že jsem součástí daleko většího celku, který mě nekonečně přesahuje a tato víra posiluje i mé sebevědomí - víru v sebe.

Proto věřím ve vlastní síly, protože jsou takto stvořeny světovou myslí, protože moje mysl je součástí světové mysli a jako taková se podílí na procesu stváření světa.

Posílením pokory, víry v to, že jsem součástí boha, posiluji i své sebevědomí, protože věřím, že konám v souladu s bohem, posiluji boha v sobě. Je nesprávné zaměňovat pokoru s oddaností nebo poddaností, a to ani ve vztahu k bohu. Bůh nepotřebuje a ani nevyžaduje žádné poddané či oddané, protože bůh nepotřebuje vůbec nic.

Rozhodně nelze za pokoru považovat strach z potencionálního utrpení (trestu) jako následku svých nesprávných skutků, ať už je tento následek v rukou božích či světské spravedlnosti.      

Sebevědomí je vědomí sebe, tedy vědomí toho, kdo jsem, jaké jsou moje síly a vědomí toho, čeho jsem opravdu schopen. Sebevědomí není slepá víra ve schopnosti, které nemám.

Sebevědomí a pokora jsou vědomí si sebe jako části celku, přičemž sebevědomí klade důraz na to, že jsem část a pokora na to, že celku. Sebevědomí není o tom, co umím a čeho jsem schopen, ale o vztahu k tomu, co umím a jsem schopen. Jsou lidé, kteří toho umí daleko více a mají daleko větší schopnosti, a přesto jsou nesebevědomí a naopak lidé, kteří toho umí málo a jsou sebevědomí.

Sebevědomí a pokora je vztah jako jin a jang a jejich harmonie a zvládnutí se projevují v základních vztazích k ostatním bytostem.
 
Z pohledu vztahů k ostatním bytostem má psychika lidské bytosti dvě protikladné ale vzájemně se doplňující složky

1 - složka vládnutí, ovládání - mužská složka (jang)

2 - složka sloužení - ženská složka (jin9)
 
Jejich vzájemná kombinace vytváří 4 varianty

Ovládám, abych ovládal – nedostatek sebevědomí a pokory s důrazem na pokoru
Ovládám, abych sloužil – dostatek sebevědomí i pokory s důrazem na sebevědomí
Sloužím, abych ovládal – nedostatek sebevědomí a pokory s důrazem na sebevědomí
Sloužím, abych sloužil – dostatek sebevědomí i pokory s důrazem na pokoru
 
Ovládat a sloužit se dá i činností i nečinností.

K harmonickému životu my měly být obě složky dostatečně silné a vyvážené.

Ovládám, abych sloužil – musím být sebevědomý, abych mohl ovládat, a musím být pokorný, abych přitom dokázal sloužit. Typický příkladem je výchova, kde v zájmu bezpečí a zdraví (dětí či zvířat) musím ovládat, abych mohl kvalitně sloužit. Pro výchovu však je i typický příklad mnoha rodičů a zejména matek, kdy slouží, aby mohly ovládat (nedoporučuji jim to sdělit, je reálný předpoklad, že se smrtelně urazí).
 
Sloužit se dá i předáváním poznání (Kristus, Buddha apod.) a je k tomu zapotřebí hodně sebevědomí a pokory.

Ovládat se dá i předáváním poznání (příklad mnoha rodičů a učitelů), kdy sebevědomí a pokora zcela nebo zčásti chybí.

Předávání toho správného „poznání“ je jeden ze základních pilířů systému ovládání společnosti.

Zablokování srdeční čakry a láska jako stav duše

Mnoho lidí se do této epochy inkarnovalo a stále se inkarnuje se zablokovanou srdeční čakrou, protože nyní přicházející energie usnadňují odblokování srdeční čakry. A naopak tito lidé po odblokování srdeční čakry napomáhají transformaci.

Pokud se používá termínu zablokování srdeční čakry, ve velké většině případů se nejedná o úplné zablokování energie srdeční čakry, ale spíše o její přivření, zeslabení toku energie srdeční čakry.

Převládající příčiny zablokování srdeční čakry jsou rozdílné u žen a mužů. Nedostatek pokory - pýcha je častým důvodem u žen k zablokování srdeční čakry. U mužů je tím převládajícím důvodem nedostatek sebevědomí.

Zablokování srdeční čakry z důvodů zamilování se do bytosti subjektivně nebo objektivně nižší úrovně (duchovní, společenské, intelektuální) je mnohem typičtější pro ženy. To je dáno tím, že mužům obecně zdaleka tolik nevadí partnerka nižší úrovně, zatímco ženy, které mají zakódovány požadavky na výběr silného dominantního partnera jako ochránce rodu a nositele „silných“ genů mají požadavky na partnery minimálně stejné úrovně. Hlavním důvodem zablokování srdeční čakry je pýcha a lékem je pokora. Zde se opravdu hodí použít rčení, že pýcha předchází pád.

Láska není vztah k něčemu nebo někomu. Láska je stav duše, a proto, když se chci učit milovat, tak to neznamená učit se milovat něco nebo někoho, ale prostě učit se milovat. Lásku si lze představit jako energii zářící všemi směry. Proto není možno úspěšně zablokovat proudění energie pouze jedním směrem např. k určitému subjektu, ale lze pouze zablokovat proudění této energie jako takové, případně zmírnit celkové vyzařování této energie.

Utrpení plynoucí ze zablokované srdeční čakry není následek karmických příčin, ale utrpení je následek nepochopení karmických příčin. Utrpení není pouze následkem toho, že jsem se v minulém životě nesprávně choval, ale zejména následkem toho, že jsem nepochopil, že jsem se nesprávně choval.  

Základem nepochopení principu lásky a z toho plynoucí zablokování srdeční čakry je nepochopení toho, že láska je stav duše a ne vztah k někomu nebo něčemu.

Nedá se říct snad o nikom, že by měl úplně zablokovanou srdeční čakru. Záleží pak na stupni uzavření. Je důležité odblokovat srdeční čakru, aby energie mohla proudit.

Pro plné pochopení považuji za vhodné uvést dva modelové případy procesu zablokování srdeční čakry pro tyto účely ve zkrácené a zjednodušené podobě. Jeden je příběh ženy a jeden muže s tím, že jsou to oba případy poměrně charakteristické a běžné

Příběh ženy

V prvním svém životě, který je součástí tohoto příběhu, se žena inkarnovala do rodiny společensky dobře postavené a její otec byl duchovně založený člověk na vyšším stupni vývoje. I žena si přinesla z předchozích životů vyšší stupeň. Otec se snažil pokračovat v duchovním rozvoji své dcery a díky tomu a předchozím životům získala dcera v poměru k prostředí, ve kterém žila, relativně vysoké duchovní a intelektuální schopnosti. Součástí výchovy však nebyl dostatečný důraz na pokoru a tak u ženy přerostlo její částečně oprávněné sebevědomí v pýchu a určitý odpor k další otcově výchově.

Jako již dospělá žena se pak zamilovala do muže, který byl (nejen dle jejího názoru) pod její společenskou, duchovní i intelektuální úroveň. Protože jí pýcha nedovolila se „ponížit“ láskou k onomu muži, lásku v sobě potlačila a „přivřela“ si tak srdeční čakru s „rozumovým“ zdůvodněním, že by jí to překáželo v jejím dalším duchovním rozvoji, což by otec těžce nesl. Když vše sdělila otci, tak k jejímu překvapení nebyla pochválena, ale místo toho uslyšela přednášku na téma láska, pokora a pýcha. Zanevřela proto na svého otce a dokonce si připustila myšlenku, že by jí nevadilo, kdyby už umřel.

V dalším životě se opět inkarnovala jako dcera k témuž otci (opět na vyšší společenské a duchovní úrovni) a jejich vztah byl až do jejích čtyř let velmi dobrý a svého otce velmi milovala. Pak však otec zemřel (z jejího pohledu zcela zbytečně) jako karmický následek jejího „přání“ z předchozího života. Svůj život prožila poměrně klidně, i když stále s určitým pocitem nadřazenosti (plynoucí z její vyšší duchovní a intelektuální úrovně a z pocitu, že je dcerou známé a uznávané osobnosti) a s částečně zablokovanou srdeční čakrou. Celý život však svému otci neodpustila, že jí tak brzo a dle jejího názoru zbytečně opustil a došla k závěru, že by byl lepší alespoň nějaký otec bez ohledu na kvalitu než žádný.

V současném životě se jí opět vyplnilo „přání“ a otec je opravdu nekvalitní. Životní partneři jsou výukově tu o úroveň tu o dvě níže, ale protože dochází k vzrůstu pokory, pýcha se již neprojevuje. Stále však nedošlo k pochopení principu a důvodu zablokování srdeční čakry, takže zůstává srdeční čakra i přes usilovnou snahu a duchovní práci stále částečně přivřená. Proto také není schopna svým srdcem zcela odpustit svému otci z prvních dvou životů, který se i v tomto životě ji snaží pomoci, což je přijímáno sice kladně, ale tu s vědomým, tu s podvědomým vzdorem.         

Příběh muže

V rámci tohoto příběhu se muž inkarnoval do zámožné, v hierarchii místní společnosti vysoce postavené rodiny. Otec mu relativně brzy umřel a on zůstal sám se svojí matkou, s kterou měl silné karmické vazby z předchozích životů. Z tohoto důvodů byl na ní poměrně závislý a ona

se snažila ze všech sil tuto závislost udržet a odmítala se o něj dělit s jakoukoliv ženou, což mu však nikdy takto přímo neřekla.

On se přesto zamiloval a přes veškerou snahu své matky včetně určitých magických rituálů se odmítal své lásky vzdát. Předmětem jeho lásky byla vdova, která byla starší než on a měla již dvanáctiletou dceru. Byla na nižší společenské úrovni, i když její duchovní úroveň byla vysoká. Vzhledem k předchozím karmickým vazbám bylo jejich vzájemné pouto velmi silné a muž byl rozhodnut se s touto ženou oženit.

To se dozvěděla matka a potají, tak aby se to syn nedozvěděl, za ženou zašla a začala jí vyhrožovat, že pokud se s jejím synem okamžitě nerozejde, tak využije všech prostředků a svého postavení a ji i její dceru zničí. Zároveň jí řekla, že se její syn nikdy nesmí dozvědět pravé důvody jejich rozchodu, jinak uskuteční své výhružky. Žena, zejména z důvodů obav o další život své dcery se s mužem rozešla. Jako důvod uvedla rozdíl věku a společenského postavení a to, že on by svého rozhodnutí si ji vzít později litoval.

Muž to považoval za zradu a nikdy se s tím za celý svůj život nevyrovnal a nikdy ženě neodpustil. Ve svém utrpení, které prožíval, však nikdy nepátral po pravé příčině, i když uvedeným důvodům nevěřil. Protože utrpení z „lásky“ pro něj bylo silné, usoudil, že příčinou utrpení je skutečnost, že příliš miloval a aby se to již neopakovalo, bránil se jakékoliv další lásce a přivřel si tak srdeční čakru.

V několika dalších životech mu zablokovaná srdeční čakra bránila navázat plnohodnotný vztah a on často trpěl.

V dnešním životě má stále problémy s navazováním vztahů s lidmi a stejně jako v předešlém příběhu stále nedošlo k pochopení principu a důvodu zablokování srdeční čakry, a tak zůstává srdeční čakra i přes snahu a duchovní práci stále částečně přivřená. Osudová žena z jeho předchozího života je nyní jeho otcem a přes silné karmické vazby a prosbu z jeho strany mu nedokázal odpustit a uchovává si stále pocit nedůvěry plynoucí z tehdejší zdánlivé zrady. Nedostatek sebevědomí a pokory a přivřená srdeční čakra mu tak brání v harmonickém tvůrčím životě.
 
Místo toho, aby se lidé zbavili své závislosti na milované bytosti tím, že rozšíří svou lásku k ostatním lidem tak, aby je milovali obdobně jako milovanou bytost a otevřeli tím naplno svoji srdeční čakru, ji „přivřou“ ze strachu z utrpení, protože si myslí, že příčinou jejich utrpení je to, že milují příliš. Nechápou, že příčinou jejich utrpení není přemíra lásky, ale její nedostatek, protože v jejich případě se nejedná o lásku, ale o závislost. Závislost na protihodnotě, kterou očekávají, že dostanou za svoji předávanou energii „lásky“. Ty emoce, které pak u nich vznikají na základě neuspokojení tohoto očekávání, mají za utrpení, které je následkem jejich přílišné lásky. Nechápou, že láska je stav duše a ne vztah k nějaké bytosti a příčinou jejich utrpení je egoismus a nedostatek lásky.
 
Lidé, kteří jsou schopni lásky jako stavu duše, jsou také opouštěni, ale většinou nepřestávají opouštějícího milovat a dokonce ani nepřestávají být milováni, i když už součástí této lásky  není sexuální přitažlivost.
 
Při pozorném rozhlédnutí se po svém okolí a podrobnějším průzkumu bytostí ve vašem okolí z pohledu výše uvedeného, si uvědomíte, jak velké procento lidí má zablokovanou srdeční čakru, nedostatečné sebevědomí a nedostatečnou pokoru. Pak možná pochopíte příčinu problémů mnoha lidí v jejich osobním životě.
 
U lidí, u kterých vidíme, že až nepřiměřeně milují své děti, rodiče nebo partnery a nemají již zdaleka tak dobrý vztah k dalším lidem ze svého okolí, je předpoklad, že se nejedná o lidi, jejichž stavem duše je láska. Je obtížné vysvětlit lidem, kteří takto velice milují pouze své blízké, že mají zablokovanou srdeční čakru.

Ego je role, kterou jsme si přišli zahrát v rámci kosmické hry a egoismus je naše závislost na této roli a tak i altruizmus může být egoismem. Z toho, jak lidé hrají různé role lze vyvodit, že existují i různé druhy egoismu. Egoismus altruisty je samozřejmě mnohem sympatičtější než egoismus sobce.

Ostatní se k tobě chovají tak, jako ty se chováš sám k sobě, jak jsi sebevědomý a pokorný.

Cesta k získání sebevědomí a pokory je cesta poznání a lásky. Poznání sebe sama do hloubi své „duše“. Poznání zbavené jakýchkoliv manipulujících ideologií a ismů (což je v prostředí běžné společnosti velmi těžké), které je silně ovlivněno napojením na vyšší duchovní sféry. V této době je takovéto poznání značně potřebné, protože současná situace bude vyžadovat lidi velmi sebevědomé a pokorné.Miroslav Zelenka - alternativní publicistaAutor: Miroslav Zelenka Zdroj: http://www.miroslav-zelenka.cz

Jsem normální člověk, kterého baví tenis, jízda na kole, plavání, lyžování a hudba. Velmi rád vařím i jím. Skládám si písničky či muziku k meditacím. K mým oblíbeným činnostem patří i konstruování (nástroje, stroje, ale dělal jsem si i konstrukci nábytku do celého bytu).

Zjednodušeně řečeno zajímají mě činnosti, které obsahují tvůrčí prvek. Čím jsem starší, tím se zintenzivňuje můj vztah k přírodě a jsem rád, když mohu být každý den alespoň hodinu v lese. Miluji moře a hory, i když energie moře má na mne blahodárnější účinky. 


Nejnovější články na našem portálu

září 21, 2021 634
22. 9. 2021 ve 21:21 přechází Slunce do znamení Vah, které symbolizuje vztahování, kdy na miskách...
září 21, 2021 231
V každém vztahu existují témata, která jsou zdrojem vzájemného učení, růstu a poznávání hlubinných...
září 21, 2021 3211
Tento úplněk nám posvítí na otevírající se bránu podzimu a bude poukazovat na závěrečný očistný...
září 19, 2021 1985
Muž dospěje ve skutečného muže tehdy, když si uvědomí, že k životu nepotřebuje nejhezčí a...
září 18, 2021 8770
Úplněk v Rybách v září bude nejzasněnější Úplněk v roce. Jakmile bude čarovat, můžeme se cítit...
září 17, 2021 2386
Nastává podzimní rovnodennost. Vše se vyrovnává, narovnává, harmonizuje. Sklízíme plody naší...
září 16, 2021 1903
22/23 září 2021 nastane rovnodennost. Rovnodennost je v astronomii okamžik, kdy je Slunce v rovině...
září 15, 2021 3728
Mnoho lidí zažívá upgrade DNA. Skutečné období pro celosvětový posun ve spiritualitě a vzestupu....
září 13, 2021 1327
„Nehodnoť svůj výtvor, intuitivní automatická kresba není nikdy ošklivá ani hezká, je prostě...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1178189
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 504166
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 422496
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 339767
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 264317
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
27 říjen 2018 261628
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
2 prosinec 2019 250893
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
17 červenec 2020 231811
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 231053
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
15 červenec 2021 211249
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
3 srpen 2019 209544
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
29 srpen 2021 202545
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 180564
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 179147
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 177209
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
13 duben 2020 169450
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
6 prosinec 2018 167986
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
30 září 2019 164430
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
25 listopad 2020 155578
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
11 červenec 2019 155245
Slovní spojení "jako v bavlnce" může mít různé odstíny... Víte, jaké látky obsahují vaše...
23 září 2019 154126
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
6 leden 2021 141096
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 136166
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
21 květen 2020 118999
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...