AUTOMATICKÁ KRESBA JAKO FORMA POZNÁVÁNÍ SEBE SAMA

„Nehodnoť svůj výtvor, intuitivní automatická kresba není nikdy ošklivá ani hezká, je prostě diagnostická nebo terapeutická. Toto tvoření nemá vůbec nic společného s tvořením krásných, líbivých obrázků. Jde zde o něco víc, o něco mnohem víc…“

Vznikla na základě toho, umět pomoci sobě i lidem kolem nás. Jedná se o grafické vyjádření určitých typů informací. Samovolný pohyb tužky (často) jedním tahem, kdy ruka malíře není vedena myšlenkami. Tužka je považována za diagnostickou metodu k určení zdravotního stavu, ale i možností odpovědět na mnoho otázek, i vykreslit se z vnitřních pocitů či problémů. Důležitým prvkem při nácviku kresby je uvolňování ruky a udržování mysli úplně prázdné. Váš mozek musí pracovat ve zpomaleném rytmu alfa písma. Následný impuls pohybu ruky vychází z mozku, je veden přes kosterní svaly a poté přenášen pro člověka do viditelné formy. Tužka se pohybuje po podložce jakoby sama od sebe. Zastaví se jen v případě přerušení mimosmyslového impulsu, nebo pokud je pohyb vědomě přerušen. Ruka, která drží tužku, je lehká a neopírá se o podložku. Dejte mentální pokyn k jejímu pohybu. Sledujte pouze její pohyb a své pocity. Kreslete tak dlouho, až se tahy tužky zpomalí a poté úplně zastaví. Celý tento proces by vám měl připadat nenáročný a příjemný.

Naše mysl, jako prostředek

Bdělý stav, ve kterém se běžně člověk nachází, se nazývá stav beta. V tomto stavu používáme logické myšlení, a vše, co s ním souvisí. Jestliže náš mozek zpomalí činnost, dostáváme se do alfa pásma. Tento stav se projevuje sněním, začátkem usínání nebo chvilkovým zahleděním do prázdna. Zde často přicházejí intuitivní myšlenky a nacházíme také řešení vlastních problémů. Ještě pomalejší mozkovou frekvenci nazýváme théta, která je také jednou z fází spánku. Často si ani neuvědomujeme, že se do pásma alfa dostáváme běžně během dne. Pravidelným cvičením můžeme tento stav prodloužit a využít k intuitivním kresbám. Délka nácviku stavu alfa trvá přibližně měsíc. Zpočátku se stává, že při jeho nácviku usínáte. Po určitém čase se ale naučíte zůstat déle v bdělém stavu, což je cílem tohoto cvičení. Pomocí těchto cvičení se také procvičuje používání pravé mozkové hemisféry. Lidé často zapomínají tuto polovinu mozku využívat a soustředí se spíše na věci logické než intuitivní.

Cílem tohoto cvičení je odpoutat se od všech myšlenek i pocitů a uvolnit svalové napětí celého těla. Zklidní se dech, normalizuje se krevní tlak, vyrovnávají se metabolické pochody a vytvářejí se ideální podmínky k harmonickému fungování těla. Každým dalším opakováním si zlepšíte své výsledky. Časem se dá technika zdokonalit a získáte z ní větší užitek. Automatickou kresbu můžete používat i jen jako metodu, tzv. se „vykreslit“ ze svých nepříjemných pocitů či bolesti anebo právě naopak, to krásné, co prožíváte zachytit na papír.

Druhy automatické kresby

• KRESBA AURICKÁ – Jedná se o graficky schématické znázornění aury nebo autogramu. Aura je speciální biopole s velice složitou strukturou. Podléhá neustálým změnám a skládá se z barevných vrstev, které jsou různě vzdálené od daného člověka či objektu. Aura je nejen ochranný obal, ale má také důležitou komunikační vrstvu. Barva a charakter aury mají přímý vztah k vibracím, které člověk vytváří svou tělesnou i duševní činností. Je také odrazem jeho zdraví či nemoci. Bohužel barvu či velikost aury nejsme schopni vnímat žádným našim smyslem. Vidění aury je tedy jakýmsi projevem mimosmyslového vnímání, které nám za určitých podmínek umožní auru graficky znázornit. Vytváříme ji pomocí kruhů nebo elipsy, obvykle je barevně rozlišená. Podle jednotlivých barev poznáváme určité vlastnosti jedince. Z aury se dá vyčíst jak zdravotní stav, tak také duchovní či materiální zaměření člověka a některé další prvky vymezující charakteristiku daného jedince. Pomocí aurické kresby se dají také řešit mezilidské či partnerské vztahy.

• KRESBA DIAGNOSTICKÁ – Tento druh kresby se může místy prolínat s kresbou aurickou. U tohoto grafického znázornění jde především o to, vyhledat příčinu nějakého problému a pokusit se ji odstranit. Přesnost tohoto typu kresby záleží především na anatomických znalostech kreslíře či případně na znalosti činností jednotlivých orgánů.
Nejčastěji se setkáváme s kresbou obrysu lidské postavy. Do některé části se zakreslí problémové partie pomocí zhuštěného množství čar. Používat se mohou ale také předkreslené či předtištěné nákresy postav, do kterých vkreslujeme nemocný orgán postupným vyhledáváním problému. Aurické i diagnostické kresby je možné provádět v přímém kontaktu s „pacientem“ nebo mimo něj. Ve druhém případě se na pozorovaného jedince lze napojit prostřednictvím jeho hlasu v telefonu, fotografie, písma atd. Výsledky při práci na dálku mohou být ovšem dosti rozdílné. Záleží jak na schopnostech diagnostika, tak na jeho duševním a fyzickém rozpoložení.

• KRESBA TOPOGRAFICKÁ – Tento druh grafického záznamu umožňuje značnou různorodost v obrazovém znázornění. Využívá se k zjišťování přítomnosti vodních zdrojů, zemních dutin, k hledání různých předmětů, potrubí apod. Při hledání je možné zaměřit se přímo na jednotlivé místnosti, staveniště či byty. Jedná se o takzvané geopatogenní zóny, v nichž se lidem z nevysvětlitelných důvodů nedaří, jsou stále nemocní, bez energie, nebo se zde opakují častá úmrtí. Na těchto místech dle historických pramenů docházelo k tragickým událostem mnohem častěji než jinde. Mohou to být přímo bojiště, popraviště, místa soubojů a podobně. Tato místa nazýváme prokletá – dochází zde k nevysvětlitelným jevům z důvodu nahromadění negativních energií. Ty potom mají tendence špatně působit na citlivé či náchylné jedince.

Typografický druh kresby je takový, ve kterém kreslíř zaznamená do mapy, plánku či půdorysu tyto negativní vlny. Vyžaduje to uvedení se do zvláštního duševního stavu, ve kterém je autor maximálně soustředěný, tento stav je nazýván hladinou alfa a je nutný u všech typů těchto kreseb.

• VYKRESLOVACÍ (ČISTÍCÍ) KRESBA – Jednoduchá technika, zvládne ji každý. Tento druh kresby vyčistí z naší psychiky negativní emoce, negativní energie, leckdy dokonce i z fyzické úrovně.

„Zamést cestu“. Vykreslit se ze všeho, co nám vadí, co nám překáží. Udělat energetický úklid v duši. Zkrátka přenést všechno naše vnitřní „harampádí“ na papír a ten pak spálit. Tím se otevře volná cesta k dalším obrázkům.

• AUTOMATICKÉ PÍSMO – Je způsob, kdy prostřednictvím psaného písma dostáváme na své otázky odpovědi. Otázky mohou být jakékoli povahy, ale doporučuje se, aby byly co nejpřesněji formulované. Jasnost a přesnost otázek podporují jasnost a přesnost odpovědí. Při tom je důležité sledovat, jak jsou při odpovědi slova vyslovena. Jsou-li laskavá, soucitná, nemanipulující, pak je zpráva ze světelného zdroje. Jsou-li však direktivní, manipulující a tvrdá, pak je kanál zřejmě něčím narušen, někdy to může být i manifestace ega toho, kdo píše. A někdy se stane, že odpověď vůbec nedostaneme. Bývá to často z toho důvodu, že nejsme připraveni odpověď přijmout.

Během automatického psaní můžete mít pocit, jako by vaše pero nebo tužku ovládal někdo jiný. Neznepokojujte se tím, neboť vás strach by mohl tuto komunikaci zablokovat. Pamatujte si, že jste v bezpečí a pod ochranou světelných bytostí. Je možné, že vaše ruka začne kreslit malé kroužky, což je způsob, jakým vás bytosti z duchovního světa zdraví a říkají: „Jsme velmi šťastní, že jsme se s tebou spojili“.

PŘÍKLAD MODLITBY ÚČINNÉ ŽÁDOSTI O POMOC: „Moji duchovní průvodci a andělé. Žádám Vás, abyste dohlédli na toto automatické psaní a postarali se o to, aby se mnou jeho prostřednictvím komunikovali jen pozitivní a milující bytosti. Prosím, zvyšte mou schopnost jasně slyšet, vidět, vnímat a cítit Vaši Božskou komunikaci. Prosím pomozte mi správně chápat tyto vzkazy a přivolávat sdělení, která přinesou požehnání mně i všem, kteří si je přečtou. Děkuji“.

Významy několika prvků a tvarů automatické kresby

SPIRÁLA – Spirála, která se hýbe, vlní, posouvá.   Spirála je variantou kruhu. Spirálu v kresbě vysvětlujeme jako propojení se středem nebo směřování ke středu, směřování do vyšší úrovně. Mimo to znamená také nezadržitelný vývoj k lepšímu, do nové úrovně.

KRUH – Kruh v symbolice znamená spojení, hladkost, celistvost, jednotu, nekonečno, rovnost, klid.

ČTVEREC – Symbolizuje rovnováhu a stabilitu.

VÍR – Spirála, která se hýbe, vlní, posouvá. Vír má v sobě velkou schopnost čištění. Uvolňuje a zároveň odnáší vše staré, symbolizuje očistu, detoxikaci.

KŘÍŽ – Svislý tah vyjadřuje spojení mezi nebem a zemí, vodorovný se zase vztahuje k zemi, k životu, který běží právě nyní. Kříž tedy označuje propojení duchovního s hmotou. Jinak řečeno propojuje nahoře a dole, světlo a temnotu. Zároveň je kříž symbolem stability a rovnováhy. Kříž nebo křížky v kresbě mohou zobrazovat překážky v životě, zavřenou cestu.

STROM – Symbol stromu je označován jako symbol života. Znamená růst vzhůru.

TROJÚHELNÍK – Je úzce spojen s číslem tři, které je považováno za magické číslo a má přinášet štěstí. Trojúhelník stojící na jednom svém vrcholu zobrazuje stabilitu, ale zároveň její vratkost, nese v sobě informaci o ženské energii. Trojúhelník ležící na základně ukazuje na spojení s božstvím a zároveň v sobě nese mužskou energii.

OSMIČKA – Svislá osmička je symbol, který obsahuje spojení mezi nebem a zemí, propojení naší duchovní a hmotné úrovně. Zároveň může znamenat napojení na Zdroj, k Univerzální Moudrosti apod. Ležatá osmička se váže k pozemským energiím, k fyzickým tématům, k propojení dvou prvků (dvou osob, minulosti a budoucnosti, dvou různých témat…). Osmička nebo ležatá osmička je zároveň symbolem pro nejvyšší pozitivní energie.

OKO – Ukazuje nám schopnost vnímat, vidět, používat intuici nebo naopak nám říká, abychom se lépe dívali.

„Automatická kresba je způsob, jak získat neočekávané, netradiční informace. Tato technika je velmi osvobozující, protože neexistuje žádný špatný způsob kreslení“. – Sarah BushNejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 1857
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1238
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3051
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2130
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1455
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1233
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1719
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2589
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1308
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1404
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2026
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5744
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1787917
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512687
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444016
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352614
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285322
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274489
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269389
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251574
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239358
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238219
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234576
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 233948
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212448
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202410
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184665
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182516
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181366
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174260
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164093
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161598
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159397
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140792
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126515
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122926
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...