DUCHOVNÍ DŮSLEDKY KONZUMACE ALKOHOLU

Alkoholické nápoje jsou masově vyráběné, masově propagované, jejich prodej je legální a konzumují je miliony lidí po celém světě. Většina lidí se však nikdy nezamyslela nebo vůbec nerozumí tomu, jaké duchovní a duševní důsledky má pití alkoholu.

Co vlastně znamená slovo alkohol

Začněme nejprve tím, že se podíváme na etymologii slova „alkohol“. Etymologie znamená základ slova, z čehož je dané slovo odvozené.
Slovo „alkohol“ pochází z arabského „al-Kuhl“, což v překladu znamená „duch, který pohlcuje tělo“. „Al-Kuhl“ je tedy původní základ pro anglické slovo „ghoul“.
V lidové kultuře Středního východu slovo „ghoul“ označuje zlého démona, který údajně pojídá lidská těla, krade mrtvoly a unáší děti.
Slova „alembic“ a „alcohol“ jsou metaforické názvy pro „vodu života“ neboli „ducha“. „Alembic“ a „alcohol“ zároveň nejčastěji poukazují na destilovanou tekutinu, která má původ v magických pokusech a experimentech alchymie Středního východu.

Spisovatel a nadšenec zdravého životního stylu Jason Christoff říká:
„V alchymii se alkohol používá k extrahování duševní podstaty nějaké entity. Z toho důvodu se používá při extrahování vůní, které se pak používají při výrobě esenciálních olejů, a rovněž se proto používá ke sterilizaci zdravotnických prostředků.

Konzumace alkoholu má na naše tělo ten účinek, že alkohol extrahuje samotnou esenci, základ duše, čímž se naše tělo stává více přístupné okolním entitám.

Většina entit v našem okolí má však nízkou frekvenci (proč asi nazýváme některé alkoholické nápoje „spiritus“?). Právě proto lidé, kteří zkonzumují nadměrné množství alkoholu, často dostanou „okno“ a nic si nepamatují.

To se stane, když dobrá duše (všichni jsme byli na tento svět seslání jako dobré duše) nás chvíli opouští, protože životní podmínky jsou příliš zamořené a příliš traumatizující na to, aby je dokázala vystát.
Dobrá duše se vzdálí od těla, ale zůstává s ním spojená. V tom okamžiku se temná entita zmocní těla, osedlá si ho pro svou divokou jízdu, pro své hedonistické a samoúčelné nerozumné řádění.
Duchové používají naše těla jako vozidlo. Když jeden duch vystoupí, na jeho místo může hned nastoupit další.Když pijeme alkohol a upadáme do temnoty, to, co se v podstatě děje je, že se znečišťujeme na mnoha úrovních a našeho těla se často zmocní nějaká jiná entita.“

Co se stává s duší, pokud je v těle mnoho alkoholu

Sama jsem si uvědomila existenci tohoto jevu, když jsem před několika lety dostala duchovní vizi. V této vizi jsem se stala pozorovatelem, vznášela jsem se nad barem v nočním klubu plném lidí.
Vznášela jsem se nad místem, kde se shromáždilo mnoho entit podobných jako „ghoul“. U baru lidé popíjeli alkohol, socializovali se, tančili a podobně.

Viděla jsem, jak to v ten večer někteří jednotlivci s alkoholem přehnali a velmi se opili. Viděla jsem, že jejich duše opustili svá těla, ale zůstaly s nimi spojené tenkou nití.
Tehdy jsem pochopila, že duše tělo opouští, protože se cítí velmi nepohodlně v těle, které je silně pod vlivem alkoholu.

Když duše opustila tělo, jiné, nedobré entity vstoupily nebo se usadily v prázdném těle, které po duši zůstalo.

A když se tyto entity už jednou těla zmocnily, použily ho k provedení všech možných temných skutků, jako jsou násilnosti, přízemní sexuální praktiky, destruktivní chování, znásilnění a mnohé jiné.
Když jsem o několik let později četla knihu Mans Eternal Quest (Člověk a jeho věčné hledání), její autor, duchovní učitel Paramahansa Yogananda, jasně vysvětluje přesně totéž, co jsem viděla ve své vizi.
Začala jsem si vzpomínat ve svém životě na situace, když jsem viděla temné duchy vyčkávat v blízkosti velmi opilých lidí.

Dovolte mi rozvinout trochu podrobněji, co mám na mysli, když řeknu, že jsem viděla ty entity…

Co jsem opravdu viděla během chvil jasnovidectví

Měla jsem schopnost jasnovidectví (schopnost vnímat věci, které nelze vnímat našimi tělesnými smysly… mezi ně může patřit: mimosmyslové vnímání, šestý smysl, nadpřirozené síly, druhý zrak, telepatie a jiné) a nadpřirozený sluch (schopnost slyšet zvuky a slova pocházející z vnějších zdrojů ve světě duchů).

Od dětství jsem pociťovala, že mám duchovní intuici a silnou empatii. Mám schopnost vidět energie a duchovní jevy, které většina lidí nedokáže vnímat.
Když se ve svém životě ohlédnu zpět, pamatuji si mnoho případů, kdy se špatní duchové zdržovali v blízkosti osob pod silným vlivem alkoholu.

Také jsem zažila pohled do očí několika lidí, kteří byli zcela určitě „posedlí“ temnými energiemi a které nepocházely z nich samých.
Před několika lety jsem také absolvovala kurz psychologie. V jedné části tohoto kurzu jsme studovali reklamu a propagaci a jejich účinky na lidi.
Bližší jsme se také podívali na propagování a reklamu alkoholu. Náš učitel, který měl v této oblasti hluboké znalosti, nám ozřejmil fakt, že většina reklam na alkohol v sobě obsahuje skryté odkazy a obrazy.
Tyto skryté odkazy a obrazy jsou na první pohled téměř nepozorovatelné, ale naše podvědomí je vnímá.

Chytré společnosti, které prodávají alkohol (jakož i tabák a jiné výrobky) si uvědomují, jakou sílu má naše podvědomí a jak nás silně ovlivňuje při rozhodování, při pocitech, reakcích, přesvědčeních atd.
A tak tyto společnosti využívají tuto temnou techniku, aby nás oklamali a abychom kupovali jejich výrobky – tak se stáváme součástí společenského kultu duševní apatie a kulturní poslušnosti.
Mnohé z těchto skrytých odkazů a obrazů mají mimořádně silný sexuální podtón – jejich účelem je ovlivnit jednu z nejzákladnějších potřeb na jednu z prvotních vlastností člověka.

Když se na tím zamyslíme, tento příklad vyvolává zvědavost a otázky. Proč by se měly obchodní společnosti snažit oklamat nás a nutit nás prostřednictvím podprahových signálů kupovat výrobky, které škodí lidskému tělu a naší duši?

Kolikrát jste zažili, že pod značně silným vlivem alkoholu jste se začali Vy nebo někdo koho znáte, chovat úplně jinak, než je pro Vás běžné.
Možná jste v těch chvílích zažili nebo jste si všimli výraznou změnu hlasu, násilí, sexuální promiskuitu, konzumaci škodlivých látek, poškozování majetku, konfliktní chování a jiné negativní projevy.
Zamysleme se tedy nad těmito zkušenostmi a položme si otázku – jsou toto projevy světla, lásky a pozitivity? Je uvedené chování projevem uvědomělosti a zdraví?

Proč je alkohol povolen a psychedelika ne?

Je všeobecně známo, že konzumace alkoholu vede ke zpomalení činnosti nervové soustavy, zabíjí mozkové buňky, je jedovatá pro naši játra, oslabuje naši imunitu a má spoustu dalších škodlivých účinků.
Víme, že dlouhodobá konzumace alkoholu může vést k nechtěnému přibývání na váze, k chorobám jater, ke snížení inteligence a může mít negativní účinky na tvorbu hormonů.
Pití alkoholu v těhotenství může mít za následek vývojové poruchy u novorozenců, mentální zaostalost a deformace při vývinu plodu dítěte.

Avšak alkohol je nadále masově propagován a podporován mainstreamovou kulturou. Sešlo Vám někdy na um, že alkohol je rafinovaný a šibalský nástroj přívrženců Matrixu (program celosvětového ovládání a zotročení lidské mysli), pomocí kterého se snaží udržovat lidstvo na cestě k oslabení a nemoci?

Musíme si položit otázku, proč jsou prodej a konzumace alkoholu legální ve většině zemí světa, ale zároveň v mnoha zemích, zejména ve Spojených státech, je zakázán prodej a konzumace psychedelických látek?

Je dobře známo, že uvědomělé a bezpečné používání psychedelických látek či „jasnovidné medicíny“ napomáhají v rozšiřování myšlení, v iniciování duchovních zkušeností, ve kterých komunikujeme s duchovní sférou.

Uvědomělé užívání psychedelických látek také mnohokrát pomohlo vyléčit osoby s tělesnými či duševními chorobami, zvyšuje inteligenci, umožňuje změnit způsob myšlení v pozitivním směru, napomáhá lidem sjednotit se s jejich duší a s jejím posláním, inspirovalo mnoha jednotlivců při tvorbě velkých uměleckých děl či při vynalezení nových vynálezů.

Možná opravdu existuje program nebo hnutí, které má v zájmu zničit lidský potenciál a držet lidstvo „v temnotě“ vzhledem k tomu, kdo jsme jako duchovní bytosti, vzhledem na náš vlastní potenciál a naše směřování k uvědomělosti a opravdové moci.

Z toho důvodu budou zmíněny psychedelické látky časem asi zcela zakázány, budou nás odrazovat od jejich užívání.
V naší snaze uzdravit, probudit se a změnit náš svět se modlím, abychom si uvědomili, že propagované pití alkoholu je velmi zákeřný trik namířen proti lidstvu.

Nedobré síly nás chtějí držet pod útlakem, obrat nás o naši sílu, chtějí abychom se neprobudili. Všichni jsme už viděli mnoho rozpadlých rodin a promarněných životů, které má na svědomí alkohol a alkoholismus.

Myslíte si, že pitím alkoholu se stáváme rozumnějšími, zdravějšími či celkově lepšími lidmi? Je nejvyšší čas, aby se věci změnily. Postavme se proti zuřivému zneužívání alkoholu a nahraďme ho zdravějšími způsoby a praktikami. Probuďme se a chopme se naší opravdové moci! 

Historie slova alkohol v různých kulturách

Než ukončím můj článek, chtěla bych Vám ještě říct něco víc o historii slova „alkohol“. Několik badatelů si dalo námahu studovat etymologii slova „alkohol“ a ti dospěli k těmto vysvětlením:
-alkohol (podstatní jméno) – přibližně 1540 n. l. (na počátku 15. stol. se používalo slovo „alcofol“), „jemný prášek získávaný procesem sublimace“, ve středověké latině slovo „alkohol“ poukazovalo na „prášek z rudy antimonu“, v arabštině slova „al-kuhul“ a „kohl“ říkají o kovovém prášku tmavé barvy, který se používal při zkrášlování a malování očních víček, význam pochází z arabského slova „Kahala“, což znamená „obarvit, malovat“.

Paracelsus (1493 – 1541) slovem „alkohol“ pojmenovával jemný prášek, ale i prchavou kapalinu. Přibližně od roku 1670 se slovo „alkohol“ začalo používat v anglickém jazyce, jeho význam byl „jakákoliv látka získaná sublimací, čistý duch, podstata čehokoliv“, včetně tekutin.

Význam slova „alkohol“ jako „opojné látky v silných likérech“ se poprvé objevuje v roce 1753. Slovo „alkohol“ na chvíli označovalo pouze alkohol ve víně, ale později se jím začal označovat „opojný prvek ve fermentovaných likérech“.

Slovo „alkohol“ se používalo v organické chemii až do roku 1850, označovala se jím skupina všech výše zmíněných látek.
Další bádání nás vede k poznatku, že ve starověkém Egyptě si muži i ženy zvýrazňovaly vrchní a spodní okraj očí barvou z černého hustého prášku, který byl známý pod názvy „kohl“, „kál“ neboli „mesdemet“.
Barvou zvýrazněn obrys oka připomínal oko mandlového tvaru, které patřilo bohu sokola Horovi. O Horově oku se dozvídáme z hieroglyfů.
Podle pověr, mandlový tvar oka přivolával boží ochranu a zaháněl zlé duchy.

Když se ponoříme do problematiky ještě hlouběji, tak jak to dělá opravdový vědec, badatel či hledač pravdy, objevíme také tyto zajímavá fakta:

– doktorka Rachel Hajarová, uznávaná současná autorka, redaktorka a zdravotní poradkyně, při studiu dostupných textů o alkoholu pro potřebu svého internetového zdravotnického žurnálu, našla v starověkých arabských textech další významy slova „alkohol“;

1. Al kol: Džin nebo duch v arabské mytologii, který se převtěluje do různých podob nebo nadpřirozených bytostí.
2. Al kol: Jakákoliv droga nebo látka, která zatemňuje a odvádí pryč mysl.
3. Slovo „alkohol“ má v astronomii také souvislost s konkrétní hvězdou pod názvem „Algol“, což také znamená „hlava démona“.
4. V současné arabštině se alkohol (etanol) označuje slovem الغول (al-Gawlas), což přesněji znamená „duch“ nebo „démon“.

Není žádná náhoda, že alkohol se často nazývá také jako „spiritus“. Za touto opojnou látkou se skrývá dávná historie.
V naší kultuře se často nachází několik vrstev informací, někdy se musíme podívat pod povrch věci, číst mezi řádky, pokud chceme najít úplnou pravdu.

Závěr

Doporučuji Vám, abyste dobře zvážili informace podané v tomto článku a všímejte si, jaký účinek má alkohol na Váš život, na životy lidí, které znáte a na život společnosti jako celku.
Rozhodujte se uvědoměle, na základě informací a směrem ke zdraví a šťastnému životu.
Čím více lidí se probudí a začne vidět pravdu, čím více lidí půjde za zdravím, čím více se budeme chtít osvobodit zpod vlivu hnutí ovládání a zotročení lidské mysli, tím větší bude šance, že nastanou pozitivní změny a že začneme spoluutvářet svět, ve kterém se budeme cítit dobře.


Autorka článkuZahrah Sita http://zahrahsita.com

Původní zdroj: https://thecostaricanews.com/spiritual-consequences-alcohol-consumption


Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2238
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1402
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3114
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2304
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1484
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1269
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1809
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2672
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1341
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1426
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2058
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5791
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1792766
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512739
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444104
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352689
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285417
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274590
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269422
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251727
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239414
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238359
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234998
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234078
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212493
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202503
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184702
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182542
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181490
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174325
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164130
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161642
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159439
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140829
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126558
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122963
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...