Bájná Atlantida: Kde ležela a co bylo příčinou její zkázy?

Někteří předpovídají, že jednoho dne Atlantida povstane z moří. Jiní však tvrdí, že místo ní se znovu objeví osvícení a duchovnost Zlatého věku. Budeme-li se řídit příkladem dlouholeté atlantské civilizace a zjednodušíme svůj život…jestliže zdůrazníme lásku, soucit a spojení s přírodou…přijmeme-li nakonec rady od prospěšných nebeských návštěvníků, pak lidská rasa a Země přežijí. A duch Atlantidy povstane.

První zmínky o bájném kontinentu pochází od Platóna z roku 358 př.n.l. Řecký aristokrat a filozof vypráví o vzdálené říši ležící v dálce za Gibraltarem, uprostřed Atlantského oceánu. Oslnivé mořské království s monumentální architekturou, osídlené vznešenými lidmi, bylo ve své době zcela jedinečné.

„Bylo vybudováno na soustředných kruhových prstencích střídající se pevniny a vodních kanálů stejné šířky. Vodní plochy byly propojeny soustavou kanálů, které protínaly město do všech směrů a vedle nich brány průplavy do tří prostorných přístavů na jižním pobřeží. Středový ostrov byl obestaven dvěma pevninskými prstenci. Každý prstenec byl obehnán vysokou zdí, vnitřní prstenec byl navíc až marnotratně osázen pláty orichalka“.

Atlantida

Na akropoli se tyčil královský palác-nejduchovnější a nejbohatší skvost této země. Uprostřed něj stál chrám, obehnán zlatou zdí, zasvěcený bohu Poseidonovi a jeho pozemské ženě Kleitó. Atlantský lid byl po dlouhé roky obklopen božskou láskou a uznávaný pro svoji moudrost a čest. Postupně v něm však začala převládat lidská nectnost. Tak se Zeus, vládce všech bohů, rozhodl potrestat jejich pýchu a navrátil lidem jejich moudrost. V jediném dni a za jedinou noc se ostrov Atlantida ztratil v mořských hlubinách.

Vliv živlů na existenci Atlantidy

Kontinent Atlantidy byl velmi nestálý. Při rozkladu Pangey začaly z průrev na hraniční čáře mezi americkou a euroasijskou deskou vystupovat roztavená láva a vulkanické horniny. Tyto materiály z nitra země se spojily a vytvořily středo atlantský hřbet uprostřed Atlantského oceánu. Spolu s Azorskou plošinou tvořili pevninu Atlantidy. Dnes se mořské dno mezi Americkým a euroasijským kontinentem dále odděluje nepravidelnou rychlostí. Již před 2000 lety byly k sobě blíže o tři kilometry, než jsou v současnosti. Dalším důvodem, proč byla Atlantida tolik nestálá, je, že se na středo atlantském hřebu pohybují dvě tektonické desky. Ty narušují jemnou kůru země a tím činí tuto oblast jednou z geologicky nejaktivnějších míst na světě. Při zkoumání historie Atlantidy během 90 000 let se ukazují viditelné shodné opakující se vzory. Matka příroda zemi často sužovala a trýznila ji vřící lávou, sopečným prachem nebo běsnícími vlnami. Přes to všechno byli tito lidé schopni třikrát po sobě vybudovat vyspělou civilizaci od úplných základů. Všechny spojoval jejich osud. Zprvu vzkvétaly, rozvíjely se a poté začaly upadat, až téměř zmizely.

Raný věk do doby 48 000 let př.n.l.

Před více než 100 000 lety si obyvatelé Lemurie, země, kterou podobně jako Atlantidu sužovala stálá zemětřesení a sopečné erupce, předpověděli, že se jejich nestabilní země propadá do Tichého oceánu. Opustili své domovy a vydali se do jižní části Atlantiku, kde se stali prvními osadníky Atlantidy.

V tomto období lidé žili v těsném soužití s přírodou. Lidé se neměřili podle majetku, ale vzájemně se posuzovali podle kvality osobních charakterů. Žili v harmonii a každý jedinec hledal své štěstí v sobě samém. V tomto období si Atlanťané jasně uvědomovali svou mysl i tělo. Tento stav byl považován za dokonalý stav bytí. To zapříčinila rovnováha mezi duchovní a fyzickou stránkou osobnosti. Staří obyvatelé Atlantidy využívali k ovládání svého těla sílu mysli. Tento dar jim umožňoval například v případě ohrožení znásobit svoji fyzickou sílu. Něčeho podobného je schopen i člověk v dnešní společnosti, avšak neumí tyto schopnosti zcela užívat. Informace o příznivých životních podmínkách na Atlantidě se rychle roznesly na blízký Africký kontinent. Agresivní mocné kmeny přecházely do „ZEMĚ ZASLÍBENÉ“ a postupně zatlačovali Lemuřany na sever. Probíhaly dlouhé a tvrdé boje. Nakonec se tyto skupiny nevyhnutelně spojily a splynuli v jeden národ.

Zlaté město tak provází mytologický příběh o bohu Poseidonovi a jeho krásné ženě smrtelnici Kleitó. Dvojice se usadila v příjemné a úrodné zemi uprostřed Atlantského oceánu, krásné Atlantidě. Na její půdě vychovali pět dvojic chlapců-dvojčat. V dospělosti každému chlapci Poseidon věnoval část země. A tím rozdělil Atlantidu na deset částí. Nejstarší syn Atlas, dostal od otce nejlepší území s nejúrodnější půdou, kde žil i Poseidon s Kleitó. Tato země se nazývala Atlantis. V řečtině to znamená „Atlasova dcera“. Atlas byl řecký bůh, který podepíral oblohu. Měl pět dcer, které se staly hvězdami souhvězdí Plejád. Poseidonova úloha v řecké mytologii ztělesňuje spojení s Atlantidou. Byl to bůh koní, zemětřesení, a především bůh vody a moří. V Atlantidě byli bohové považováni za živé bytosti s lidskými emocemi a nadpřirozenými schopnostmi. Po celá staletí zasahovali do lidských osudů.

Atlantida v době 48 000- 10 000 př.n.l.

Atlantida se v tomto období příliš nelišila. Před 50 000 lety př.n.l. potkala tuto zemi další přírodní katastrofa. Ti, kteří přežili, prožívali veliké utrpení, ale jejich civilizace znovu povstala. Lidé byli vděční za svůj život, proto z počátku žili v souladu s přírodou. Později se, ale začali čím dál více věnovat rozvoji techniky a vědy. Začali pohlížet na materiální hodnoty a tím došlo k narušení rovnováhy. Prudce klesla váha jejich morálních norem, duchovní kvalita se snížila a země byla znovu v úpadku. Vše bylo na sobě vzájemně závislé, když Atlanťané začali zneužívat své energetické zdroje, došlo k přírodní katastrofě. Porušila se nestabilní zemská kůra, podíl hranic tektonických desek, a to způsobilo probuzení sopky a vyvolalo obrovské přívalové vlny. Netrvalo to dlouho a Atlantida opět zmizela pod nánosem žhnoucí lávy.

Před 49 000 lety př.n.l. sopky konečně utichly a potomci těch, kteří přežili, konečně mohli opustit své bezpečné úkryty v horských jeskyních. Sestup znovu na zem nebyl nijak jednoduchý. Starší předávali své schopnosti nové generaci. Od splétání trávy, sítě na chytání ryb až ke stavbě kamenných domů s okny a dveřmi. Civilizace se vyvíjela další stovky staletí. Toto období se celé zaměřilo na materialistické věci, neúctu k náboženství a etnickým hodnotám. Ženy například úplně ztratily své místo, staly se především nástrojem potěšení a zločinů.
V době 28 000 let př.n.l. měla přijít další velká rána. Některé rodiny, které vytušili nebezpečí, se rozhodli pro opuštění země. Vypluli na malých člunech do Španělska, jihozápadní Francie a dalších zemí. Půda se znovu zachvěla a minulost se opakovala. Vše rázem pokryla tlustá vrstva popela a suti. Sesun půdy zničil celé lesy, vesnice a Atlantida se opět stala neobyvatelnou. Následoval exodus většiny obyvatel. Po neštěstí začali lidé shromažďovat zbytky svých majetků a spojili se s lidmi na pobřeží.

ocean

PŘICHÁZÍ VELKÉ KLIMATICKÉ ZMĚNY. NA SVĚTĚ ZAČALO PŘIBÝVAT LEDOVCŮ, COŽ MĚLO ZA NÁSLEDEK ÚBYTEK VODY. HLADINA ATLANTSKÉHO OCEÁNU SE OCITLA AŽ O 170 METRŮ, NÍŽ NEŽ JE DNES.

Jednoho dne se z mořských hlubin vynořila zemská plocha vhodná k osidlování. Odkrytá země u jihozápadního Irska dosahovala téměř k břehům Antarktidy. Odhalené kontinentální šelfy se staly příhodným místem pro nový život. Blízkost teplých golfských proudů zajišťovalo příjemné podnebí oproti severním částem Evropy a Ameriky, kde byl led. Atlantský lid byl chytrý, velmi schopný a fyzicky silnější než dřív. Po neštěstí se museli rozdělit. Malé skupiny lidí byly roztroušeny po celé zemi. Jedním z míst, které jim v době 28 000 let př.n.l. poskytlo azyl, byl například ostrov Antily. Další útočiště nalezl strádající Atlantský lid v krásné zemi Yucatan. Spolu s lidmi z Lemurie, Egypta a Oglu žili v nejpříznivějších místech země, které přímo vybízelo k mírumilovnému soužití.
Během posledního období, krátce před dobou 10 000 př.n.l. Atlantidu napadli nepřátelé z ciziny. Byl to kmen mocných žen žijící v Africe nazývané Amazonky. Amazonky zabíjely brutálním a barbarským způsobem. Své nájezdy často opakovaly, nikdo nevěděl, kdy se objeví u jejich břehů.

Katastrofa, která zasáhla celý svět

Ke třetí zkáze Atlantidy došlo asi v letech 10 000 př.n.l. při poškození zemského povrchu. Sopečná činnost zpustošila poslední velký ostrov kontinentu Atlantidy a jeho větší část pohltilo moře. Tato katastrofa byla největší ze všech. Její následky byly nedozírné. Teplota na Sibiři se z ničeho nic snížila až na -70 °C a zvířata doslova zamrzla při chůzi. Zmizeli mamuti, mastodonti, šavlozubí tygři a spousta dalších.

„V jednom jediném dni a za jedinou noc. Když za sténání a nářku ke dnu toto město spělo, Peklo povstalo z tisíce trůnů, aby úctu mu vzdalo“. – Edgar Allan Poe, „Město v moři“.

Zlatý věk Atlantidy

Atlanťané se rodili se vzácnými schopnostmi, které se předávali z generace na generaci. Předpovídání budoucnosti, jasnovidectví a telepatie byli u Atlantského lidu naprosto běžné. Komunikovali mezi sebou přenosem myšlenek, a to i na velké vzdálenosti. Během své existence byla Atlantida domovem mnoha lidských druhů s různým náboženským vyznáním, i když ve své podstatě všichni věřili v jednu duchovní bytost, která vytvořila a ovládala celý materiální svět. Jejich hlavní vývojovou oblastí byla také medicína. Atlanťané se sice těšili výbornému tělesnému i duševnímu zdraví, ale léčitelství považovali za nejdůležitější oblast vědy. Nemoci léčili různými způsoby, nejčastěji bylinkami nebo zvukem, který ovlivňoval krevní tlak, tep, dýchání, ale i metabolismus. Zajímali se také o zvyšování průměrné délky života.

Důkazy o existenci Atlantidy

V roce 2000 se týmu kanadských výzkumníků podařilo nafilmovat ruiny záhadného potopeného města na dně moře mezi Yucatanem a Kubou. Podmořský robot vybavený speciálním sonarem a kamerou odhalil pyramidy, chrámy a celou řadu dalších velkých budov, které spojují široké silnice. Budovy mají půdorys pravoúhlých tvarů i kruhů. Na jednom kameni kamera odhalila část nápisu v neznámém písmu. Potopené sídlo bylo údajně součástí asi 150 km dlouhého úzkého pásu pevniny, který jako přirozený most spojoval Kubu s Yucatanem a byl zničen následkem přírodní katastrofy.

Teorie dávné vyspělé civilizace na americkém kontinentu potvrzují i obrovské, dvoumetrové kamenné koule v Kostarice i nedávno objevené kamenné desky o rozměrech 5x9 metrů v délce stovek metrů v moři u pobřeží této země, stejně jako prostorné podzemní sály, ukryté pod podobnými deskami na pevnině.
Pod těmito deskami čeká zcela jistě poselství obyvatel Atlantidy, které se podařilo zachránit.


Nejnovější články na našem portálu

duben 21, 2024 81
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 281
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 363
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 03, 2024 2056
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
březen 23, 2024 1682
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 754
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 758
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 06, 2024 981
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
únor 28, 2024 1061
Snad nejpozoruhodnějším tvorem jdoucím tiše ve stopách člověka je kočka. Historie jejího vztahu s...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2019782
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515388
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456799
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292821
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282328
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272754
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259281
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250863
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249383
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242786
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240578
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215107
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206537
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188088
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186459
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184254
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176603
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166664
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163292
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161048
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142694
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128139
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124499
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122453
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...