Předmluva: Ve velmi energickém prvním dubnovém týdnu 2016 jsem nalezla tento článek, který je tak silný a aktuální až mne mrazí a to zejména proto, že odpovídá na otázky hluboké historie ale i současného hurikánu zvedající se vibrace planety kolmo vzhůru. Naše těla na situaci reagují a mnozí z nás mohou i panikařit. Pan Mojmír Mišun vysvětluje v následujících řádcích, co se děje, ačkoliv je článek napsán v roce 2011. Nesmírně mne baví, že už tehdy byla jeho vize budoucnosti jasná, akorát se spletl, jako mnozí z nás, že transformace bude trvat jen do roku 2012. Ach jak jsem byla bláhová i já. :-)) Ještě nás čeká možná 5 možná 10 a možná také 100 let práce na sobě. :-)) Ale my to zvládneme, proto jsme se nakonec narodili do této doby. Přeji vám příjemné počtení. Pro zveřejnění článku máme my PT TV exklusívní právo a tato předmluva byla napsána na základě přání autora pana ing. Mišuna. Předmluvu napsala Ava Chrtková zpěvačka, moderátorka a provozovatelka Příznaky transformace TV. 


Transformační energie planety Země a jejich vliv na člověka vztahující se k roku 2012 a konci Mayského kalendáře.

Ocitáme se uprostřed úžasné doby změn, které většina lidí vnímá zatím pouze v oblasti vědecké. Přesto více a více lidí cítí hluboké změny, které u nich probíhají. To nejdůležitější, co se teď odehrává, probíhá na úrovni jemných energií. Pro planetu Zemi a lidi byl vytvořen plán, ve kterém dojde k obnovení harmonie mezi člověkem a přírodou a vědomí člověka bude povzneseno na úroveň, která mu skutečně přísluší. Postupně prochází transformací celá Země, příroda, živočichové a také člověk, aby se očistil od negativní karmy, která jím byla nashromážděna po mnohá tisíciletí. Zvyšující se vibrace budou postupně očišťovat celé naše Stvoření, aby ti, co se rozhodnou pro pozitivní změnu, se mohli postupně připravovat na nově přicházející období obnovení duchovních vlastností člověka a plné využití jeho skrytého potencionálu.
Vše je čím dál více propojeno s naší vlastní proměnou - hlubokou změnou v nás samotných, která více a více zasahuje i do společnosti. V měsíci říjnu 2009 se začalo otevírat poselství pro český národ a současně je umožněno napojení na dharmickou energii naší vlasti (kterou shromažďovali výnamné osobnosti jako je Libuše, Karel IV, Svatý Václav, Rudolf II atd.) a využít ji pro usnadnění průchodu změn, které teď stojí před námi. Pro současné a blízké období je možné se více propojovat s vlastní Duší, s duchovním vedením a svým posláním. Pomoc z venčí je též velmi silná. Pokud se lidé sejdou proto, aby se aktivně zůčastnili těchto změn, je všem těmto setkáním požehnáno.

Dávná historie lidstva

Historie vývoje člověka sahá mnohem dále, než by současně propagovaná Darwinova teorie připustila. Ta vychází pouze z materiálního pohledu a úplně popírá duchovní vývoj Duše po mnohé životy. Planeta Země měla být původně místem pro zrození Duše, která si bude přát získat své zkušenosti v hmotném těle. Tento plán po dlouhou dobu plnil svou funkci a v jejím období prošli svým vývojem první obyvatelé Země – polární bytosti, podobné andělům. Poté prošla vývojem bájná Lemurie a nakonec Atlantida, po které následovala naše současná civilizace.

Ke konci Atlantské civilizace se však stalo něco, s čím plán našeho stvoření nepočítal. Do našeho slunečního systému se dostaly bytosti z jemnohmotného světa a jejím hlavním cílem bylo zcela ovládat a využívat obyvatele Atlantidy. Do původní vysoce duchovní civilizace byly postupně implementovány vysoce destruktivní modely jednání (Matrix). Vetřelci velmi inteligentně a cílevědomě vkládali do vzorců jednání tehdejších lidí touhu pro hromadění majetku a touhu po ovládání a manipulaci jiných. Další vývoj Atlantidy byl už poněkud smutný a znamenal duchovní úpadek.

Samotný konec, postupné potápění Atlantidy, souvisel s extrémním použitím silných zbraní a vyspělých technologií, po kterých byla porušena už samotná stabilita planety Země. Přímým následkem bylo potápění rozsáhlých částí pevniny a nakonec i potopení zbytku Atlantidy a to kolem 9600 let př.n.l.

Vývoj lidstva od Atlantidy po současnost

S potopením Atlantidy vývoj člověka neskončil a migrující skupinky Atlanťanů se usadily v různých částech světa, kde již probíhal vývoj lidí, kteří byli proti Atlanťanům výrazně zaostalí. Vývoj lidské civilizace se postupně rozvíjel, ale stále nebylo dostatečně rozpoznáno, kdo se snaží vývojem člověka manipulovat a pro jaký cíl. Proto další společenské řády kopírovaly stejný společenský princip a to hierarchicky uspořádanou společností s velmi zřetelnou strukturou uplatnění moci a restrikce. Jmenovitě to byly říše založené na centrální správě a tak si lidé například postupně vyzkoušeli římský stát, otrokářství, feudalismus, komunismus a nakonec kapitalismus. Vždy se jednalo o přímé uplatňování vůle vládnoucí menšiny na úkor výrazné větší chudší většiny.

Současné společenské zákony se velmi odvrátily od zákonů duchovních a to je hlavní důvod, proč chybí univerzální pocit svobody pro všechny, kteří se chtějí duchovně rozvíjet. Přejeme si návrat k tomu, aby si všichni lidé byli opět rovni, svobodní a měli rovnocenný přístup k nekonečnému bohatství Ducha. Protože se současná společenská situace snaží bránit přístupu lidí k transformaci, začínají skutečnou svobodu zažívat až pouze ti, kteří se prokoušou očistnými programy a poté se propojí se sílou Ducha. Od tohoto okamžiku lze zřetelně zažívat podporu Ducha na cestě osobní transformace.

Vývoj planety Země je důležitý jak pro lidi samotné, tak současně i pro pozitivní vývoj dalších obydlených planet. Aby nad současnou destrukcí převážil pozitivní vývoj, byl vysokými duchovními bytostmi navržen pro Zemi záchranný plán. Jeho obsahem je pomoci urychlit duchovní vývoj lidí. Součástí tohoto plánu je i zvýšená činnost našeho slunce, které stále silnějším zářením neustále zahaluje Zemi skutečným Světlem, které má postupně pomoci očistit a transformovat nerostnou, rostlinnou a živočišnou říši včetně člověka. Proto tak v současné době cítíme, že vše se velmi urychluje a to se bude dít až do roku 2012. Je potřeba, aby se uvolnila dosud nashromážděná negativní karma všech lidí. Tento vliv působí na všechny stejně. Rozdíl je však v tom, zda se této transformace chceme účastnit vědomě nebo ne. Toto je osobní rozhodnutí každého jedince a jeho odpovědností.

Při aktivní účasti v transformaci jsou nám k dispozici mnohé alternativní léčebné postupy, terapie, očišťování organismu, meditace, regrese apod. Jde o to, abychom mohli vědomě pracovat se všemi událostmi, které uvolňující karma přináší.

Některé životy byly velmi náročné a současně měly velký potenciál získání zkušeností při řešení obtížných situací. Takto se skrze události v těchto životech postupně sbírala pozitivní nebo negativní karma. Došlo-li k pochopení situace a nalezení láskyplných a moudrých řešení, docházelo k zamezení vzniku strachu, stresu, bolesti, sobectví, neohleduplnosti nebo hněvu. Získaná zkušenost měla velkou cenu a znamenala pochopení možnosti řešit podobné situace pozitivně.
Na druhé straně bylo mnohdy obtížné nalézat prospěšná řešení, kdy jsme s láskou, moudrostí a soucitem obstáli v náročných zkouškách a nalezli správné řešení pro sebe a současně prospěli všem, kteří s danou událostí souviseli.

Čištění karmy a zvyšování osobních vibrací

Pozitivní emoce jsou prvním stupněm pochopení karmických a energetických zákonitostí. Umožňují udržet vysokou vibraci, udržet a dokonce navyšovat osobní energii čchi. Vědomí má velmi širokou schopnost analyzovat situace a přirozená moudrost schopnost správně reagovat. V pozitivních emocích prožíváme lásku, štěstí, radost a pohodu. V tento okamžik jsme v harmonii s celým Stvořením, sebou a druhými. Není důvod jiným lidem ubližovat nebo v nich vzbuzovat záporné emoce.
Růst záporné karmy je vždy spojen se zápornými emocemi, ve kterých sami vědomě spočíváme nebo do nich jiné lidi uvádíme. Vždy jde o velmi nepříjemné pocity strachu, stresu, hněvu, sobectví nebo manipulace. Tyto stavy zřetelně snižují vibraci člověka a také dochází ke ztrátě osobní čchi. Pravděpodobně budete mít zkušenost s člověkem, který cíleně dostává lidi ve svém okolí do negativit, aby sám energii druhých vysával.

Chceme-li pracovat na svém vlastním vzestupu, je potřeba pochopit fungování běžných lidských vztahů. Pak půjde o cílevědomé získávaní zkušeností, jak co nejdéle spočívat v pozitivních emocích. Půjde současně o práci s energiemi, získávaní energetické ochrany a současně o zbavování se blokujících programů z vědomí (minulé záporné karmické zkušenosti). V současné době mnozí hledající mohou získat přístup k silným zdrojům léčebných energií.

Aktivace světelného těla

Mnohá tajemství o původu současné civilizace začínají v době Atlantidy. Poměrně hodně lidí má zde mnohé karmické zkušenosti. Těla Atlanťanů fungovala úplně jinak, něž jak nám známá naše fyzická těla. Atlanťané byli neustále napojeni na vyšší úrovně vědomí a ze Zdroje přijímali energii čchi přímo. To jim umožňovalo jejich plně funkční světelné tělo. Kromě základní podpory života má další funkce, z nichž některé jsou pro nás až neuvěřitelné. Světelné tělo umožňuje opravu a regeneraci proti jakékoliv nemoci, velmi dlouhý život. Bytost se světelným tělem má přístup k neomezené energii, možnost se plně svobodně rozhodovat, co se chce během svého života naučit a mimo jiné kde (na které planetě) a s kým (s jakými bytostmi).

Pro hledajícího by bylo velmi vhodné, kdyby alespoň započal aktivovat své vlastní světelné tělo před rokem 2012.

Tak, jak se zvyšuje rychlost rotace světelného těla, bytost postupně odhazuje poslední pouta, které ji pojí do třírozměrného prostoru (3D) a vlivu Matrixu.
Celý proces se i popisuje jako vzestup z 3D (nám dosud známé hmotné dimenze) do 4D (integrace podvědomí a jeho záznamů do vědomí) a nakonec dokonce postup do 5D. Tato změna vědomí resp. vzestup může v dnešní době proběhnout pro některé lidi během jejich současného života. Cílem bude obnovení ztracených schopností člověka, prodloužení jeho života, možnosti neomezené regenerace organismu a možnosti neomezené seberealizace ve shodě s plánem Stvoření.

Na první pohled se může vše zdát až neuvěřitelné, přesto se stačí pozorně podívat na události vlastního života a na neustále se zrychlující rozvoj společnosti. Věci se skutečně daly do pohybu. Protože téměř všechny uměle vytvořené zákony společnosti se velmi vzdálily od zákonů Stvoření (tj. duchovních zákonů), budou postupně také spolu s člověkem transformovány. Zcela pokřivené zákony (politické, společenské, právní, ekonomické, vědecké, principy léčení, způsob vzdělávání, neomezené zkreslování informací v médiích, vztah k přírodě a matce Zemi apod.) budou probíhat změnami velmi dramaticky.

Tam, kde pokřivení bylo jen mírné, proběhne transformace snadněji. Jedno se dá říci s jistotou – jak známe tento svět, tak svět budoucí bude vypadat úplně jinak.
Můžeme si jenom přát, abychom rozuměli těmto událostem, mohli se v nich orientovat a dokonce i aktivně pomoci své osobní transformaci. Vše o čem jsme doposud přemýšleli a čeho jsme se obávali, přicházelo do našich životů. Nyní stojíme u výjimečné možnosti aktivně se účastnit vytváření nové pozitivní budoucnosti a být součástí nové společnosti, která plně respektuje duchovní principy Stvoření.

Autor článku: ing. Mojmír Mišun. http://www.slovanskakosile.cz


Navazující články:

Pleja Světlo Krystal:"Hrajeme" podle vlastního scénáře, který si neseme ve svém srdci.

Ivona Antalii: Transformace

Ivana Valová: Je období sklizně. Sklízíme to, co jsme zaseli...

Aktuální příznaky transformace hlasování!

Příznaky transformace- 51 symptomů spirituálního probuzení


Tento článek není dovoleno kopírovat na jiné weby ani kopírovat části textu. Pokud chcete článek publikovat, získejte si osobní souhlas autora. Budeme však velmi rádi, když jej budete sdílet na sociálních sítích. Ke snadnému sdílení na facebooku využijte tlačítko sdílet v horní části článku. Děkujeme, že dodržujete naše autorská práva. :-)) 

Nejnovější články na našem portálu

červen 12, 2024 7054
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8535
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 350
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 217
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 350
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 376
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 537
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 533
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 298
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 811
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 788
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 930
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2051821
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515865
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457627
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293900
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283311
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273387
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260180
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252652
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251090
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243260
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241419
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215501
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207031
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189020
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186706
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184449
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176892
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166998
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163553
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161298
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143092
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128351
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124827
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122777
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...