Miroslav Zelenka: Jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymanit 1

Existuje snad nekonečné množství pojednání a textů na téma, jak lidská civilizace na Zemi funguje, a jakým způsobem je dlouhodobě řízena a ovládána. Pyramida ovládání je popisována různě, včetně odlišných názorů, jaké bytosti jsou na vrcholu této pyramidy. Jen namátkou uvádím Rothschildy a Rockefellery, Vatikán, jezuity, zednáře, ilumináty, archonty, či mimozemské entity jako jsou například reptiloidi. Panují shodné názory v oblasti časového zařazení, většinou je uváděna doba Babylonu, domnívám se, že tímto není myšlen počátek dlouhodobého ovlivňování dění na Zemi, ale konec posledního systému ovládání významné části lidstva.

Nehodlám se věnovat přesnému určení, kdo je na vrcholu, i když nějaký názor projevím. Mým cílem je sdělit svůj názor, jakým způsobem se to děje, případně naznačit, jaká forma by mohla být úspěšná pro vymanění se z tohoto ovládání. Soudím, že pokud by můj předpoklad o formě ovládání byl správný a rovněž by byla známa vhodná forma pro vymanění se z tohoto ovládání, není již tak podstatné, kdo je na vrcholu pyramidy ani přesný časový rámec ovládání. Proto bych byl rád, aby následující text byl vnímán z tohoto zorného úhlu a koncentrace pozornosti nebyla upírána na časový rámec nebo přesnou strukturu vládnoucí vrstvy, ani způsobu jejího vzniku či důvody jejich činnosti.

Začnu hypotetickými předpoklady, kdy, jak a proč toto ovládání vzniklo, i když jak jsem uvedl, nepovažuji to pro účely tohoto textu za podstatné. Z pohledu konkrétního posuzovatele se tato část může jevit jako nevěrohodná, nemělo by to však mít zásadní vliv na posuzování druhé a třetí části. Samozřejmě nelze opomenout známou myšlenku, že podmínky vzniku ovlivňují celý fenomén.  

 Vycházím z předpokladu, že Sluneční soustava stále je, či byla, v jakémsi pásmu na pomezí mezi hvězdnými soustavami ovládanými mammaloidy, tedy bytostmi velmi blízkými nám lidem a reptiloidy, tj. humanoidy plazího typu. Z toho důvodu docházelo k četným konfliktům a bojům ve snaze Sluneční soustavu a zejména naši planetu ovládnout jednou ze stran tohoto dlouhodobého konfliktu. Vzhledem k tomu, že se zdá, že planeta je zajímavá pro obě tyto formy inteligentního života a ani jedna ze stran nemá zájem na jejím zničení, došlo k dohodě na úrovni zřejmě galaktických uskupení mammaloidů a reptiloidů o nepřenášení válečných konfliktů na planetu Zemi.

Lidstvo v době uzavření této dohody planetu víceméně ovládalo, proto mu byla ponechána zdánlivě svobodná vůle k vlastnímu vývoji. Reptiloidní civilizace, které se považují za původní obyvatele planety, se však nikdy nevzdaly své touhy po jejím ovládnutí. Vzhledem k uzavřené dohodě, však nemohly použít násilné prostředky, přestože jejich technologická a vojenská převaha by jim toto umožňovala poměrně velmi snadno, ovšem za předpokladu, že by nezasáhla jiná mimozemská vojenská síla, což by však mohlo vést ke zničení převážné části života na Zemi. Proto vytvořily plán ovládnutí Země prostřednictvím systému, ve kterém by byla moc nad planetou v rukou velmi úzkého okruhu lidí, který by pak předal dobrovolně vládu nad planetou reptiloidním civilizacím pod různými možnými záminkami.

Například, že jsou to bohové z našich bájí, kteří lidstvo stvořili, a protože si lidstvo evidentně neumí vládnout samo, což je vidět na stavu planety a neustálých bojích, tak přišli převzít vládu nad Zemí a dát to zde do pořádku. Ovšem s vysvětlením, že se jedná o přechodnou dobu a formu vládnutí na způsob krizového managementu. Teorií a hypotéz podobného druhu je na internetu a v knihách opravdu hodně. Osobně jsem pevně přesvědčen, že toto je cílená desinformace, protože většina ras na Zemi, ne-li všechny, nejsou původními zde vyvinutými rasami, ať už přirozeně či za přispění vyšších civilizací, ale jsou zde imigranty z jiných hvězdných systému. Například dle mých informací bílá rasa Praslovanů přišla z hvězdného systému Vegy.          

Za tímto účelem se na naší planetu, přibližně v době kolem roku 3 500 před naším letopočtem pravděpodobně do oblasti Babylonu, inkarnovaly do vládnoucích rodů reptiloidní duše, tj. duše, které byly v předchozích inkarnacích v reptiloidních tělech.    V těchto dobách již neexistovaly rozvinuté civilizace typu Atlantidy, Lemurie či Hyperoborey  S největší pravděpodobností lidské bytosti zde žijící se zdály pro tuto úlohu vhodné a také je mohly geneticky snáze ovlivňovat. Rovněž jejich emoční výbava odpovídala plánovaným účelům. Z jejich pohledu by bylo nejvhodnější se inkarnovat do Praslovanů, ale vzhledem k velké rozdílnosti frekvence vibrací to nebylo možné.

Lidské bytosti s reptiloidními dušemi se vyznačovaly a stále vyznačují vysokou inteligencí a absencí emocí. Nutno však chápat, že emocí jak pozitivních, tak i negativních. Tato psychická výbava je přímo předurčovala k ovládání ostatních lidí, protože je absolutně neomezovaly při jejich jednání takové emoce jako je láska, soucit, lítost, svědomí a podobně. Po určité době rody s takto inkarnovanými bytostmi ovládly část populace na Zemi a postupně víceméně celou planetu. K tomu přispěla mimo jiné i výrazná informační podpora zřejmě i technologická, která zapříčinila rychlý rozvoj tehdejší civilizace.

 S určitou mírou pravděpodobnosti zde inkarnované reptiloidní duše měly vzhledem ke svým znalostem a podpoře zvenčí vypracovaný systém, který jim zajišťoval opětovné inkarnace do toho samého rodu či rodiny, čímž byla zachována kontinuita vládnutí stále stejných duší. O principu fungování tohoto systému nemám, a doufám, že zatím, bližší informace. Jedna z možných variant je taková, že v přechodné fázi, tj. po své smrti neodešly tyto duše do barda, případně se ihned znovu neinkarnovaly, ale fungovaly jako přisedlíci u dalších vlivných osob dané civilizace a výrazně ovlivňovaly jejich rozhodování. Když přišla vhodná doba, inkarnovaly se do počatého dítěte - pokračovatele rodu. Předpokládám, že tento systém do značné míry funguje až do dnešní doby.

Domnívám se, že existuje možnost, že tyto rody ve spolupráci s vnějšími mimozemskými silami pracovaly na genetických úpravách dalších lidských bytostí, aby si tak vytvořily vrstvu, která by se v dnešní terminologii dala označit jako vyšší obslužné vrstvy. Principem těchto genetických úprav bylo opět zvýšení IQ a odstranění emocí. Tyto vyšší obslužné vrstvy jsou dnes mnohými označovány jako vrchol pyramidy.

 Jak jsem již na začátku zmínil, tento uvedený příběh jsou mé spekulativní informace a je vhodné k nim takto přistupovat. To, co považuji za podstatné, zejména z pohledu naší současnosti a blízké budoucnosti je to, jakou formou se stále daří této vrstvě specifických lidských bytostí ovládat víceméně celý svět. Předpokládám, ale v podstatě o tom vůbec nepochybuji, že tito do značné míry stále ještě lidé, mají při své vysoké inteligenci i ve srovnání s velkou většinou lidí včetně vědců, ale i esoteriků a konspiračních teoretiků, informace a poznání, které jim umožňují realizovat své plány a ovládat planetu. Také je nutno vzít v úvahu, že jejich plánování vzhledem k opakovaným inkarnacím do stejných rodin, zdaleka není omezeno jedním lidským životem a plánují opravdu velmi dlouhodobě a mají tím velký předstih a velkou výhodu před ostatní lidskou společností.

Samozřejmě nemám detailnější vědomosti o tom, co vše patří do okruhu jejich poznání, ale dá se předpokládat, že jejich poznání obsahuje i informace, které zde na planetě zatím uvádějí badatelé mimo oblast oficiální vědy, a oni rozhodně nejsou touto víceméně materialistickou vědou nijak omezováni. Za předpokladu, že jsou schopni vědomé a opakované inkarnace do stále stejných rodů, by bylo opravdu podivné, pokud by vycházeli z vědeckého materialismu. Pokud vyjdeme z předpokladu, o jaké bytosti se jedná, a že přicházejí z civilizací, jejichž trvání mnoho násobně převyšuje trvání naší civilizace, tak je poměrně snadné učinit logický závěr, že i jejich poznání výrazně převyšuje naše poznání.

Nevím, zda přímo vycházejí z předpokladu, že vše je jen vědomí, ale velmi pravděpodobně vycházejí z předpokladu či vědění, že si svým vědomím tvoříme vlastní realitu. Každá lidská bytost a lidstvo jako takové si tvoří vlastní realitu a tím i svoji přítomnost a budoucnost. Jak tedy mohou ovládat lidské bytosti tak, aby si tvořily realitu a budoucnost dle jejich představ a záměrů, když každá lidská bytost má sílu tvořit si svoji vlastní realitu? Toto je rozhodující otázka dle mého názoru ve vývoji lidstva v posledních dejme tomu pěti tisících letech. Podle čeho si tvoříme svým vědomím realitu? Nepochybně podle svých představ o tom, jak by tato realita, případně budoucnost měla vypadat. Není tudíž mnohem jednodušší, než všechny mocenské prostředky včetně vojenských, vytvořit a vložit do myslí lidí vize a představy o tom, jak by měla realita vypadat?

Proto byly vytvořeny a vloženy do myslí lidí a celého lidstva dlouhodobou manipulací různé obrazy naší reality, podle kterých si my lidé tvoříme svojí realitu. Svým způsobem je to vlastně geniální způsob ovládání lidstva. Osvícenci, kteří se snažili v historii lidstva tyto falešné obrazy reality odhalit, většinou neskončili dobře. Národy, které měly jiné vize reality, byly většinou vyhubeny, nebo přežívají zcela na okraji, bez možnosti ovlivnit běh našeho světa.

 Všechny náboženské ideologie včetně vědy, která se dnes již také dá vzhledem k neudržitelnosti jejich dogmat celkem úspěšně zařadit mezi náboženství, vytvářejí lidstvu obrazy, podle kterých si vytváří svoji realitu. V novodobé společnosti, kde začínaly selhávat náboženské ideologie, byly vytvořeny nové obrazy typů konzumní společnosti s iluzí nedostatku. Vzhledem k dlouhodobému plánování těchto rodů je možné sledovat v dějinách, jak se vize a obrazy reality stále přizpůsobovaly vývoji v poznání lidstva, a jak v okamžiku jejich neudržitelnosti se vždy objevily nové manipulační obrazy. Jedním z takových příkladů je doba, kdy se různá náboženství v jejich dogmatické podobě stala pro intelektuálně vyspělé lidi neudržitelná, a tak byl lidstvu předložen materialismus. Když se pro jisté vrstvy stal materialismus nedostatečným popisem reality, objevil se New Age. A objevují se stále nové vize a obrazy, například Tajemství amenti nebo Wing makers.

Samozřejmě, aby tyto obrazy byly přitažlivé, a přilákaly určité množství lidí, obsahovaly téměř vždy částečně pravdivé popisy reality, nebo uváděly popisy určitého modelu reality z určitého úhlu pohledu. Takový model může popisovat realitu pravdivě, ale již nikdy není sděleno, že se jedná o model reality pouze z jednoho úhlu pohledu. Pokud však chceme porozumět realitě v celé její komplexnosti, musíme vzít v úvahu více modelů z různých úhlů pohledu a chápat, že tyto modely jsou vzájemně pouze zdánlivě rozporné. Tato zdánlivá rozpornost je dána naším subjektivním vnímáním reality a vzhledem k omezením našich myslí, které odpovídají našemu vývojovému stupni, naší nedostatečnou schopností vnímat realitu komplexně. Uvádím pouze známé příklady ze současnosti, protože tento mechanismus manipulace lidstvem se dá vystopovat v celé historii.

Další stránkou manipulace je právě předkládání konkrétního modelu reality jako jediného pro určitou část lidstva a pro jinou část lidstva je zase předkládán jiný konkrétní model reality. Vzájemné zdánlivé rozpory těchto popisů modelů reality jsou další formou ovládání, protože konflikty mezi jednotlivými částmi lidstva majícími jiný model reality, o němž jsou přesvědčeny, že je modelem jediným, jsou opět ideální formou ovládání lidstva v rámci hesla "rozděl a panuj". Opět názorným příkladem jsou konflikty mezi stoupenci různých náboženství. Zajímavé je pozorovat to operativní plánování. V době, kdy se zdálo, že náboženský fanatismus už není tou hlavní hnací silou konfliktů, vytvořil se nový zásadní konflikt kapitalismus versus socialismus. V okamžiku odplynutí tohoto konfliktu je opět na scénu přiveden náboženský fanatismus.

Forma vkládání vizí a obrazů reality se v průběhu doby logicky měnila a vždy se přizpůsobovala konkrétním podmínkám a stavu lidstva, v té které části planety. Každá i původně dobrá idea byla k těmto účelům využita či spíše zneužita. Klasickou ukázkou, a pro nás zřejmě nejnázornější, je učení Krista. Toto učení bylo deformováno do podoby, která s původním učením již nemá mnoho společného a jeho forma v podobě církevního křesťanství je pro mnoho lidí názorným příkladem, jak ovládat lidi k tomu, aby věrně a s přesvědčením sloužili systému. Obdobně je to i s judaismem a islámem, ale nedělejme si zvláštní iluze o hinduismu ani o buddhismu.

Pro lidi, kteří se již nenechají ovlivňovat přímo náboženstvím, bylo vytvořeno nové "náboženství", které by se s jistou nadsázkou dalo nazvat konzumismem.

 

Zdálo by se, že v době internetu a televize by se lidé automaticky mohli probouzet, ale tato média naopak ve své převážné většině opět velmi urputně manipulují lidmi k vytváření falešných obrazů reality a tím i vizí budoucnosti, které slouží zájmům těch, kterým můžeme říkat dejme tomu globální elity. Tyto obrazy reality a vize budoucnosti jsou vmanipulovávány i do myslí tak zvaných obslužných elit, takže ani ony nejednají zdaleka svobodně, jak si zřejmě velká většina z nich myslí a tvoří si realitu k obrazu těch, kteří je řídí.

Nejsem v žádném případě pesimista a nepochybuji, že v dnešní době je již hodně lidí, kteří si tvoří vize budoucnosti odlišné od těch, které se nám snaží vnutit globální elity. Zásadní nedostatek z pohledu možné úspěšnosti je ten, že tyto vize jsou značně roztříštěné, což účinnost těchto vizí značně oslabuje. Vize globálních elit a jejich představa o budoucnosti je jednoznačná a je to moc nad lidmi a ovládání planety. Mnoho filmových děl a mnoho i zdánlivě odhalujících informací o NWO jsou manipulací snažící se nás přesvědčit, že toto je budoucnost lidstva a že lidstvo nemá jinou šanci.

Určitým omezením mnoha lidí je, že jejich vize budoucnosti a omlouvám se, že budu poněkud tvrdší a asi nespravedlivý, se pohybuje v rozmezí - máslo bude o dvacet korun lacinější, nebo že Babiš nebude předsedou vlády. A nejedná se zdaleka jen o lidi intelektuálně slabé. Jak potom mohou naše vize konkurovat vizi nám stále vkládanou do myslí dlouhodobým organizovaným působením na základě velmi kvalitně vytvořeného plánu. Tato jejich vize reality je již bohužel obsažena i v morfogenetickém poli lidstva.

 Vize probuzených jedinců jsou v mnoha případech i kvalitní, ale chybí jim sjednocující prvek. Každý jsme specifická bytost, a tak máme i odlišné představy o tom, jak by naše budoucnost měla vypadat. To výrazně ztěžuje realizaci našich vizí oproti sjednocené vizi globálních elit. I když jsou naše vize sebenádhernější jsou rozličné a zejména v technických detailech, jak by budoucnost měla vypadat.

Přemýšlel jsem, jak tuto názorovou rozdílnost překonat, jak najít nějaký sjednocující prvek, který by vyhovoval všem. Dospěl jsem k závěru, že pokud by měl být takový prvek úspěšný, nemůže jím být žádný technologický stav společnosti ani ideální systém. Tou sjednocující vizí reality přijatelnou pro všechny může být jen pocit lidského štěstí a harmonie. Něco jako ráj na Zemi a ráj je něco podobného jako štěstí. Štěstí je stav mysli, stav duše. Ráj není místo někde na nebi nebo ve vesmíru, ale ráj je místo (prostředí), kde stavem naší duše je štěstí, kde jsme v harmonii sami se sebou, s jinými lidmi a bytostmi a s přírodou.

Myslím, že na vizi takovéto budoucnosti se můžeme všichni shodnout a pěstovat ji ve svých myslích stále a co nejčastěji. To je aktivita, ve které nám žádné globální elity nemohou nijak zabránit. A jak se doporučuje téměř ve všech oblastech tzv. duchovna, vytvořme si vizi, neustále si ji představujme a nechme na vesmíru, jakou formou ji bude realizovat.

Považuji za nutné zdůraznit, že by to samozřejmě neměla být jediná aktivita, kterou budeme vykonávat ve prospěch pozitivní budoucnosti. Je to ale aktivita, která nás nestojí žádné zvláštní úsilí a může ji vykonávat absolutně každý a každodenně. Příkladem takové vize je druhá část meditace na posílení egregoru slovanství a pozitivní budoucnosti. Tato meditace je ke stažení zde:

https://uloz.to/!uCgnHr0ROBfu/miroslav-zelenka-meditace-na-posileni-egregoru-slovanstvi-a-pozitivni-budoucnosti-mp3

Další věcí, o které se domnívám, že by mohla výrazně prospět na naší cestě k pozitivní budoucnosti je práce se srdeční čakrou. Každý člověk může v podstatě kdykoliv a kdekoliv při většině činností přijímat energii sedmou čakrou do srdeční čakry a ze srdeční čakry pak tuto energii posílat do svého okolí. Tuto aktivitu je možné v podstatě vykonávat neustále i při běžných denních činnostech a dokonce i při ma pracovních povinnostech. Důležitá je jen koncentrace pozornosti. Při delším takovémto působení je reálné, že se zprůtočníme a energie bude protékat do prostoru stále i například při našem spánku a bude stačit jen dvakrát či třikrát denně se na tuto činnost koncentrovat. Tato energie pak bude působit na celé naše okolí. Když si představíme, že tuto aktivitu bude vykonávat například deset tisíc lidí každodenně a stále, a myslím, že to není nereálné, a dokonce by to mohlo postupně narůstat, tak zde bude deset či postupně dvacet tisíc generátorů energie lásky, z kterých bude tato energie neustále plynout. Energie lásky bude zaplňovat celý náš prostor a pronikat všemi bytostmi, které se v něm vyskytují. Jedná se o příjem božské čiré energie a její transformace na energii srdeční čakry a božské energie je nekonečné množství, takže se nemusíme obávat, že bychom ji vyčerpali. Čím více lidí bude tuto aktivitu vykonávat, tím více to bude působit na ostatní a budou se přidávat další a další lidé a tato aktivita by se mohla šířit, doufejme i geometrickou řadou. Jsem opravdu přesvědčen o účinnosti této aktivity. Mnoho lidí, kteří se nechali inspirovat a začali pracovat se srdeční čakrou již má svoji individuální zkušenost s tím, jak energie srdeční čakry pomáhá měnit sebe i okolí.

Krátká meditace na tvoření generátoru srdeční čakry ke stažení zde:

https://uloz.to/!xiFVu4NevCoJ/miroslav-zelenka-generator-energie-srdecni-cakry-mp3

Nyní se jedná jen o to, aby lidé začali být opravdu takto aktivní. Nestojí to ani čas ani námahu. Je možné tuto aktivitu vykonávat kdekoliv a kdykoliv při jakékoliv činnosti. Kromě všeobecné prospěšnosti to bude mít i silný kladný vliv na každého, kdo se stane generátorem energie lásky, protože neustále bude zprůtočňovat svoji sedmou a čtvrtou čakru a spojku mezi nimi.

Dalším nezanedbatelným efektem je to, že bytosti, které nám vládnou, jsou bez emocí a to z hlediska jejich vývoje velmi dlouhodobě v kategorii tisíců let. Jak geneticky, tak i v osobních morfogenetických polích vzhledem k absenci emocí nemají ani receptory na energii lásky. Nejsou schopny ji vnímat. Takže kromě toho, že nemají žádnou možnost nám v uvedené aktivitě bránit, samozřejmě kromě vytváření negativních situací jakou jsou válečné konflikty a krize, bude tato energie působit i na ně, přestože ji nebudou vnímat. Je to podobné jako radioaktivita. Nejsme schopni ji přímo vnímat, ale přesto na nás působí. Tyto bytosti energii lásky necítí ani nevnímají, a tak ani nemají důvod se jí bránit kromě toho, že je problém, jak se jí bránit. V současné době nemám dostatek informací, jak by to na ně mělo působit, ale mělo by to oslabovat jejich síly minimálně ve směru agresivity vůči ostatním. 

Je jen na nás, zda si budeme tvořit realitu, dle představ globálních elit, nebo dle našich představ. Na závěr bych si dovolil ocitovat jednu myšlenku. Naše poznání je velmi důležité a je základem našich pozitivních aktivit ale:

Není důležité věřit či dokonce vědět, ale důležité je konat.

 Miroslav Zelenka - alternativní publicistaAutor: Miroslav Zelenka Zdroj: http://www.miroslav-zelenka.cz

Jsem normální člověk, kterého baví tenis, jízda na kole, plavání, lyžování a hudba. Velmi rád vařím i jím. Skládám si písničky či muziku k meditacím. K mým oblíbeným činnostem patří i konstruování (nástroje, stroje, ale dělal jsem si i konstrukci nábytku do celého bytu).

Zjednodušeně řečeno zajímají mě činnosti, které obsahují tvůrčí prvek. Čím jsem starší, tím se zintenzivňuje můj vztah k přírodě a jsem rád, když mohu být každý den alespoň hodinu v lese. Miluji moře a hory, i když energie moře má na mne blahodárnější účinky. 


Nejnovější články na našem portálu

listopad 27, 2023 272
Bretaň (francouzsky Bretagne, bretonsky Breizh, v jazyce gallo Bertaeyn), divoký skalnatý, větrem...
listopad 26, 2023 3927
Při letošní Lví bráně jsem díky jedné klientce znovu otevřela svůj větší zájem o asteroidy. S tím...
listopad 24, 2023 348
„Nazývám mučednictvím to, že pro strast a protivenství trpím ve vězení a nevím, zda nebudu trpět...
listopad 22, 2023 425
„In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. – Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého....
listopad 20, 2023 791
22.11. 2023 v 15:03 vstoupí Slunce do znamení Střelce, který v čase přibývající temnoty hledá...
listopad 17, 2023 380
Diamant je pokládán za krále drahých kamenů, čemuž nasvědčuje i jeho řecké jméno „adamas“, což...
listopad 13, 2023 1587
Většina lidí, se pro praktikování autopatie rozhodla z toho důvodu, že jim konvenční medicína...
listopad 06, 2023 444
„Vúdú je náboženstvím stvoření a života. Je uctíváním slunce, vody a dalších přírodních sil, ale...
říjen 29, 2023 779
Občas se setkávám s názory, že lidské ego (představa o sobě a o světě) nebo stín (potlačené...
říjen 24, 2023 1834
Obecně anémie vyjadřuje, že jedinec emočně i mentálně upadá, protože nenachází smysl života. Trpí...
říjen 23, 2023 1236
23. 10. v 18:21 vstoupí Slunce do znamení Štíra, který hledá, co je pod povrchem, aby objevil...
říjen 18, 2023 2334
Kouzla a čáry byly odpradávna spojené s věšteckým uměním romského národa. Důležitou úlohu při...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1935937
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514304
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 454784
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 290153
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 279740
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 271646
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 257028
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 245676
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 245150
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 241331
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 238254
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214078
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 205070
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185937
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 185734
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183730
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175841
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165802
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162742
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160363
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141920
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127586
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123819
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 121548
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...