Ivana Valová: Hypersenzitivní lidé a hranice

1. Hranice - vyjádření své osobnosti. Hypersenzitivní jedinci jsou přirozenými léčiteli a mají velkou emocionální empatii. Velmi snadno pronikají do emocí ostatních skrze vzorce jejich chování a vyzařovanou energii.

Často si ani neuvědomují, že energie, kterou cítí, nepatří jim. Kvůli tomu mají potíže s tím, aby si pro sebe nastavili jasné osobnostní hranice. Jelikož mívají tyto hranice nejasně definované, běžně do svých životů přitahují manipulátory.

Hypersenzitivní lidé mají často silnou energii a slabé hranice. Například muž jménem Ted, jehož energie byla tak silná, že jeho matka z něj neustále cítila něco ohrožujícího. Byla totiž v dětství zneužívána, takže většině lidí nedůvěřovala a zaujímala k nim obranný postoj. Tam, kde jiní tvoří hranice, Tedova matka vybudovala zdi. A i když svého syna milovala, strach a problém důvěřovat lidem způsobily, že se chovala velmi manipulativně.

Matka pro Teda dělala vše. Protože však měla slabé hranice, nikdy se nenaučil, kde by měl udělat tlustou čáru a říct jí ne. Díky své vyšší citlivosti a neschopnosti si nastavit hranice ve vztahu k okolí, měl tendenci na sebe nakládat energii a emoce ostatních. Bral na sebe příliš mnoho zodpovědnosti za vztah se svým partnerem, který ho potom obral o spoustu peněz.

Nebo Rachel, která je výjimečně empatická. Stačilo, aby se ocitla na nějakém přelidněném místě, jako například na letišti, a během pěti minut byla úplně přemožena všemi těmi vypjatými emocemi, kterých je na takových místech spousta. Vyrůstala v drsných rodinných poměrech. Její otec tvrdě velel domácnosti, často i pěstmi.

Matka se domnívala, že nejlepší způsob, jak Rachel chránit, je vštípit jí, že musí být milá, tichá dívenka a že musí dělat jen to, co potěší a uspokojí tatínka, aby se nerozčílil a nevybil si vztek na rodině. Aby kladla pocity a pohodu ostatních před své vlastní potřeby - život tak bude snažší. A Rachel, toto milé a citlivé děvče, se toto pravidlo naučilo a dělalo přesně to, co se po něm chtělo.

Když Rachel dospěla v mladou ženu, myslela si, že svou osobní moc získá, když se provdá a bude mít vlastní rodinu a domov. A i když potkala různé typy mužů, přitahovali ji mistři manipulátoři. První manžel byl egoista, zaměřený pouze na sebe. Druhý manžel se zdál být vřelým a láskyplným člověkem, který ale manipuloval, protože pevně věřil, že to, co dělá, je naprosto v pořádku.

Základní motivací těchto lidí je chránit sebe a své milované. Nezáleží na tom, jestli takový člověk manipuluje okolím záměrně, nebo nevědomky. Manipulace je zkrátka manipulace a nikdo nemá právo zasahovat do chování jiného člověka nebo mu brát sílu tím, že povýší svá přání a hodnotový systém nad jeho. 

Rachel se začala učit pohybovat ve své vlastní energii. Nastavit si pevné hranice a říkat: " Toto je moje a toto patří tobě. Nechci přestat vnímat tvou energii a ponořovat se do tvých emocí, ale přestávám na sebe brát za tvé pocity zodpovědnost." Pokud jeden člen rodiny začne definovat své hranice, může být v rodině chvíli dusno. Pro zbytek rodiny jsou tyto změny po určitou dobu těžké a někteří členové rodiny mohou uplatňovat rozmanité způsoby manipulativního jednání. Ty jim mají posloužit k tomu, aby se vrátilo bývalé status quo.

Jenže Rachel se nenechala odzbrojit. Milovala svého druhého muže a jejich dceru, ale také začala milovat sebe. Došla k poznání, že pokud ji mají rádi tak, jak tvrdí, budou ji chtít vidět spokojenou se životem a šťastnou. Rachel zhubla a začala vnímat, jak se stala atraktivní i pro ostatní muže...

Klíčem ke zvládnutí své hypersenzitivity je osvojit si umění klást své Já do popředí za všech okolností. Znamená to dávat mu přednost před vlastními dětmi, partnerem, sourozenci, přáteli a kolegy. Jinak je naše energie špatně směrovaná.

Je rozdíl být sobecký, kdy záměrem je naplnit sebe sama na úkor všech ostatních, a být sebevědomý, kdy naplním sebe sama na prvním místě, protože pak budu mít více co nabídnout ostatním. Uvědomit si, kde končí vaše energetické pole a začíná pole jiného člověka. Vyšší citlivost z nás dělá mocné léčitele. Pokud se naučíme definovat své energetické hranice, můžeme svou citlivost záměně používat.

2. Hranice mezi lidmi umožňují setkání. Jasné a samozřejmé hranice nám dávají ochranu a sílu vlastního prostoru. Uvědomění, jak silný ve skutečnosti jsem a jak daleko sahá má zodpovědnost. Hranice nám dávají jistotu, umožňují harmonii a klid. Člověk na vlastních hranicích se sám o sobě hodně dozví. Díky vlastnímu ohraničení se stane pro druhého zřejmý a konkrétní. Bezpečné hranice umožňují svobodný pohyb.

Pokud člověk nezná své hranice, může si své síly představovat jako příliš velké nebo je ohodnotí jako příliš malé, když na něho budou zaměřeny skutečné požadavky. Nežije jistotu jasných hranic a nemůže proto ani v ochraně sebe sama a v souladu se svou rostoucí silou tyto hranice pomalu rozšiřovat.

Hypersenzitivní lidé jsou často ohledně hranic slepí. Jsou se všemi smysly a s jejich vnímáním a energií v rozhovoru zcela u druhého. Vzdávají se sami sebe, aby se ten druhý cítil dobře. Neumí se ve svém životě pak chránit a vymezit.

Stejně tak nemají znalosti a zkušenost v zacházení s hranicemi druhých. Pak se může stát, že samou zdvořilostí a pozorností druhému zůstanou příliš vzdáleni. Tak může dojít k výměně různých laskavostí, ale nedojde k setkání na reálných hranicích. Nesetkají se u zahradního plotu, ale jen zdrženlivě zamávají.

Nefunkční postoje k hranicím. 1. Potíže s nastavením hranice; nebýt schopen říct ne, nesouhlasím, to bolí, nelíbí se mi, když... 2. Vybudování zdi mezi vámi a lidmi, vyhýbat se péči od druhých, stáhnout se, neschopnost požádat o pomoc a uznat své potřeby. 3. Nerespektování hranic druhých lidí; neschopnost naslouchat hranicím druhých; přemlouvat druhé, aby řekli ano a nepřímo upravovat okolnosti ve svůj prospěch. 4. Nereagovat a nevnímat potřeby druhých; necítit odpovědnost jeden vůči druhému.

Hranice člověka leží přesně tam, kde se ve svém prostoru ještě cítí bezpečně a může se nejlépe rozvíjet a expandovat. Je to místo, kde je nejsilnější a kde se mu daří nejlépe. Vnímejte přechod mezi tím, co je vám velmi příjemné, a tím, co vás naplňuje nepříjemnými pocity. Velká citlivost vám pomůže najít optimální vzdálenost mezi blízkostí a ústupem.

Když se můžeme ohraničit, nemusíme se vždycky jen stáhnout, víc a víc dávat všanc náš prostor, nemusíme se nechat zranit nebo přivlastnit a jsme sami uchráněni toho, abychom zraňovali druhé nebo si je přivlastňovali. Nemusíme stavět žádné zdi, které nás od druhých oddělují, pak už ani nejsme v pokušení sáhnout po posledním prostředku, abychom se domněle chránili – k přerušení kontaktu.

Hypersenzitivní lidé bez vnímání svých hranic nejsou schopni vidět vlastní možnosti. Náročnost na sebe je neustále vyzývá, popohání, takže se přepínají a zachází daleko za své hranice. Pak hledají svůj prostor a zotavení a následuje ústup do ústraní. Pak se jim udělá líp a začnou znovu. Ale brzy onemocní, protože nerozpoznají hranici mezi přetěžováním a šetřením.

Ještě hůř, než se nevnímat, je ignorovat se. Jsou to lidé, kteří se v dětství rozhodli, že nepřipustí žádné slabosti. Své pocity považují za nebezpečné, protože jejím prostřednictvím mohou být oslabeni, zadrženi nebo manipulováni. Přecházejí proto všechno, co by na nich mohlo být slabé a spojené s pocity, a tím ignorují i možné reakce a symptomy. Identifikují se s konceptem síly a zatížitelnosti a dlouhou dobu mohou symptomy a slabosti ignorovat, protože nezapadají do konceptu jejich vlastní skutečnosti.

3. Otázky k zamyšlení nad svými hranicemi. Ve které oblasti života jste až přehnaně opatrný? Proč? Ve kterých situacích jdete až za hranici toho, co vaše tělo dokáže snést? Proč vám v této oblasti chybí hranice?

Jak se vám daří v kontaktu s druhým? Vadíte druhému nebo mu dokonce bráníte, aby sám řešil svůj vlastní úkol? Koho posílíte a komu pomůže vaše pomoc? A až k jaké hranici? Přejí si druzí vůbec váš příspěvek nebo vaši pomoc? V jaké míře? Neztrácíte při tom své vlastní úkoly z očí?

V kterém okamžiku jste si všimli, že vaše hranice byly překročeny? Podle čeho jste to poznali? Co všechno jste před tímto okamžikem vnímali? Co jste si před tímto okamžikem mysleli? Co jste před tímto okamžikem cítili? Co jste před tímto okamžikem tělesně pociťovali? Vůči čemu si potřebujete nastavit hranici?

Podle kterých příznaků byste si už předem mohli všimnout, že byly hranice překročeny? Myšlenky, pocity, tělesné příznaky? Jak jste přesně reagovali? Co jste si mysleli v okamžiku potom? Zranilo vás toto překročení hranic? Zranili jste proto druhé, protože jste se cítili zraněni? Jaké vznikly škody? Jakou škodu jste utrpěli vy sami?

Podívejte se, jak se chováte po takovém překročení hranic. Stáhnete se, přerušíte kontakt, přejdete do útoku, obžalováváte druhé, omlouváte se, přizpůsobujete se? Co překročení hranic způsobilo nebo umožnilo? Nespočívalo to v nedorozumění a chybějící komunikaci? Dali jste předem nějaké falešné signály?

Jak byste se mohli zachovat příště? Na co při tom musíte dávat obzvláště pozor? Jak můžete vyznačit a chránit své hranice? A jak se zachováte, když si uvědomíte, že jste to byli vy sami, kdo jste porušili své hranice?

4. Přeji si, abychom ocenili spojení s lidmi, které máme kolem sebe. A také si dali prostor. Abychom se s lehkostí přibližovali a vzdalovali, jak to umí kočky. Nebereme si to osobně, když se kočka vzdálí. A také kočce neříkáme, aby za námi nechodila, že potřebujeme svůj vlastní prostor. Vůči kočce nemusíme nasazovat masku a užíváme si kontakt s ní přes svou esenci.

Přirozené hranice vidím na obrázku Vitruviánského muže od Leonarda da Vinci. Do vnímání svého prostoru a jeho ocenění teprve dorůstáme.

Ivana Valová
www.atlantskaskola.cz

www.atlantskaskola.cz

Inspirací k těmto řádkům jsou pro mě Steve Rother a má spirituální rodina, jejíž inkarnovaní členové žijí po celém světě, se kterými se v pravou chvíli setkávám osobně a jindy na úrovni duší.Napsala: Ivana Valová - Atlantská škola - Praha  ♥ www.atlantskaskola.cz

Atlantská škola logoJmenuji se Mgr. Ivana Valová, narodila jsem se ve Zlíně a žiji v Praze. Vystudovala jsem Pedagogickou Fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (biologii těla, psychologii a sociologii). Vedu kurzy Atlantské školy a učím angličtinu soukromě a ve firmách.

Na individuálních sezeních nabízím služby v oblasti léčení nemocí, pochopení základní životní lekce, začlenění spirituálních zážitků do svého života, poradenství v oblasti psychospirituální krize, poznání svého poslání, rozvoje jasnozřivých schopností a intuice, rodinné terapie, regresní terapie a spojení s moudrostí starodávných civilizací. Jsem k dispozici lidem, kteří potřebují nasměrovat.

Individuální sezení s krystaloterapií - rozložení krystalů na tělo a kolem těla člověka, podle jeho individuálních potřeb a záměru.

Tento článek není dovoleno kopírovat na jiné weby ani kopírovat části textu. Pokud chcete článek publikovat, získejte si osobní souhlas autorky. Budeme však velmi rádi, když jej budete sdílet na sociálních sítích. Ke snadnému sdílení na facebooku využijte tlačítko sdílet v horní části článku. Děkujeme, že dodržujete naše autorská práva. :-))

Nejzajímavější články na našem portálu

 • Je ten muž pro mě skutečně tím pravým?

  Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně běžná hra vášní je na programu tehdy, když se muž, který nikdy opravdu nedospěl, zamiluje do ženy, která si myslí, že z něj možná dokáže "udělat dospělého člověka". Žena, která se Číst dál
 • Aniel Sejková: Pyramida v Jižních Čechách

  Aniel Sejková: Pyramida v Jižních Čechách Práci s energiemi, krystaly a bylinami jsem studovala od té doby, co jsem uměla číst. O existenci duchovních světů jsem však věděla dávno. Také o tom, že každá duše má svůj životní plán, než se vtělí na planetu Zemi. O tom zda a jak plán Číst dál
 • Alžběta Matiášová: Jak zmírnit homeopaticky následky očkování?

  Jak zmírnit homeopaticky následky očkování? Očkování je v naší zemi povinné. Je mnoho studií, které potvrzují blahodárné účinky plošného očkování. Je mnoho studií, které potvrzují spoustu škodlivých následků. Jak se v tom vyznat, zorientovat? Já vnímám, že vše má svůj smysl, i když se nám to zdá nesmyslné. Očkování na Číst dál
 • TV je psychosociální zbraň

  TV je psychosociální zbraň Je to kruté zjištění ale uvědomuji si, že když se občas koukám na TV tak se přistihnu, že na obrazovku jenom tupě zírám. Na nic nemyslím a zírám. U televize zásadně nepřemýšlím, podvědomě ji vyhledávám jako rychlou zábavu. Jako útěk před stresující realitou plnou problémů. Číst dál
 • Lucie Švecová: Co nám ve škole neřekli aneb pravda o DNA

  Lucie Švecová: Co nám ve škole neřekli aneb pravda o DNA Už delší dobu mi hlavou lítal nápad na článek o DNA. Dneska impuls přišel i ze srdce a tak usedám a píši…. Zde je článek o tom, co v učebnicích biologie nenajdete, nějak se totiž na to „zapomnělo.“ Anebo, se prostě dělá, že to neexistuje, Číst dál
 • Olga Pěchotová: Jak se v našem horoskopu ukazují problémy s fyzickým tělem?

  V astrologii se informace o našem fyzickém těle a zdraví dozvídáme z 1. a 6. domu horoskopu. 1. dům vypovídá o našem fyzickém vzhledu, postavě a také o případných poporodních komplikacích souvisejících s naším tělem a zdravím.Přes ascendent a tedy hrot 1.domu Duše vstupuje do Číst dál
 • Můmie altajské princezny stará 2500 let má moderní tetování jelena

  Vědci odhalili tajemství smrti altajské princezny – záhadné 25 leté ženy s tetovaním jelena na levém rameni, která žila na euroasijské stepi a zemřela před 2500 lety. Ve světě je známá jako altajská princezna. Tajemství jejího života a smrti stále nedá pokoj vědcům. Proč tuto altajskou Číst dál
 • Nacisté ukradli symbol svastiky Slovanům

  Nacisté ukradli symbol svastiky Slovanům Slovanské Svastiky byly používány našimi Předky na ochranu lidí, zvířat, polí, obydlí i hospodářských stavení před temnými silami. Dodávaly sílu, harmonizovaly prostředí, umocňovaly léčitelské i jiné duševní a duchovní schopnosti. Naši Předkové věděli, jak jsou mocné, a znali jejich velkou sílu. Proto je používaly jako Číst dál
 • Radka Svobodová: Osm tipů, jak zvýšit své sebevědomí

  Radka Svobodová: Osm tipů, jak zvýšit své sebevědomí Otázka zdravého sebevědomí souvisí především s pocitem vlastní hodnoty. Naše společnost nám vštěpuje, že velikost naší hodnoty se úměrně zvyšuje nebo snižuje v závislosti na tom, jak se dokážeme přizpůsobit očekávání svého okolí. Jestliže nás v minulosti naučili, že nesmíme vyčnívat z řady, máme být Číst dál
 • Nikol Březinová: Rudraksha - oči boha Šivy

  Nikol Březinová: Rudraksha - oči boha Šivy Rudraksha je plodem stromu Elaeocarpus granitus, který se vyskytuje nejhojněji na úpatí Himalájí, v Nepálu a Indii. Rudraksha bývá označována, jako oči pána Shivy. Tento výraz vznikl podle legendy, kdy bůh Shiva usedl na zem, začal meditovat za 1000 šťastných a bohatých let pro lidstvo. Číst dál
 • Očima laskavé rebelky: Opravdová změna musí přijít vždycky zevnitř

  Očima laskavé rebelky: Opravdová změna musí přijít vždycky zevnitř To, čím se živíš, utváří tvoje přesvědčení o tom, kým jsi. K velkým tlakům dochází třeba v sociálních službách, zdravotnictví, ale i školství. Chtěla bych dnes trochu dodat energii lidem, co pracují v těchto a dalších službách. Zvlášť tady je třeba , aby tu pracovali lidé, Číst dál
 • RHASSOUL – MAROCKÝ LÁVOVÝ JÍL minerální zázrak na tělo, pleť i vlasy

  RHASSOUL – MAROCKÝ LÁVOVÝ JÍL Marocký jíl (také zvaný ghassoul z arabského slova „ghassala“– čistit) je exotický jíl, který se před miliony let usazoval v tehdejším moři na území dnešního pohoří Atlas. Vyniká výbornými čistícími účinky – marocké ženy ho užívají místo mýdla nebo šampónu. Marocký jíl je těžen na severovýchodě Číst dál
 • Adéla Chytilová: Zaměřte pozornost na dostatek

  Adéla Chytilová: Zaměřte pozornost na dostatek Děláme to všichni, s oblibou kritizujeme vše okolo nás, práci, partnera, přátele, situace. Proč máme takovou potřebu zaměřovat se jen na negativní momenty v našich životech? Možná je to naším nastavením, takový český pesimismus, mít pocit, že nám stále něco chybí ke štěstí. Obecná nespokojenost, Číst dál
 • Časopis Šifra: Včelstva vymírají jako nikdy v historii. Dva včelaři vyrazili do boje za jejich záchranu

  Včelstva vymírají jako nikdy v historii. Jablka, jahody, okurky, med… Přibližně třetina našich potravin závisí na rostlinách, které opylují včely. Na celém světě probíhá dramatický úhyn včelí populace, který je podle odborníků zapříčiněn monokulturami, parazity a pesticidy. Dva biovčelaři ze severního Německa už toho mají dost a rozhodli se s tím Číst dál
 • Věra Ovečková: Dřevěné nádobí má výrazné léčebné účinky

  Věra Ovečková: Dřevěné nádobí má výrazné léčebné účinky Tady máme obraz slova "dřevo".Máte rádi dřevo? Obklopujete se jím? Hrají si Vaše děti s dřevěnými hračkami? Dobře děláte. Dřevo má výrazné léčebné účinky a jeho Síla dokáže zahojit mnohé rány. Pro mě je tím nejpřirozenějším materiálem, který lze použít k výrobě téměř čehokoli, co Číst dál
 • Nikol Březinová: Vibrační vlastnosti drahých kamenů - růženín, aventurín, perly

  Nikol Březinová: Vibrační vlastnosti drahých kamenů - růženín, aventurín, perly Krásný den Vám všem. K našemu dnešnímu novému rudrakshovému náhrdelníku a náramku přináším povídání. Na náhrdelníku můžete vidět kombinaci několika kamenů. Naleznete zde perličky, růženín, ale i nádherný a třpytivý modrý avanturin. Takže abychom to vzali postupně něco málo k perličkám. Perly jsou drahokamy moře. Číst dál
 • Jitka Bičíková: BABIČČINY RECEPTY na ČIŠTĚNÍ LYMFY - 2. díl

  Jitka Bičíková: BABIČČINY RECEPTY na ČIŠTĚNÍ LYMFY - 2. díl Odvodňovací, detoxikační a LYMFU čistící potraviny :) Jablečný ocetJe jediným octem, který nevyvolává v těle kyselou reakci. Napomáhá trávení, vstřebávání potravy a vylučování, proto je dnes rovněž doporučován jako prostředek k hubnutí. Bývá oblíbenou přísadou do zeleninových salátů. ChřestVýborně odvodňuje, čistí ledviny a tím zbavuje tělo Číst dál
 • Soňa Sofi: Volba kartáře aneb Proč by měli být lidé opatrní, komu svěří výklad svého osudu

  Měli by volit dle intuice kartáře, kterému vloží svoji důvěru. Ne každý totiž pracuje s čistými energiemi světelné terapie. Někteří "rádobykartáři" mají napojení z nižších podsvětů, aniž by o tom věděli. Ano, věštba jim může po určitou dobu vycházet, dokonce Vám přesně sdělí Vaší minulost Číst dál
 • Vendula Kociánová: 10 rad jak učinit muže ve vztahu štastným

  Vendula Kociánová: 10 rad jak učinit muže ve vztahu štastným Mějte často sex, milujte se Pro muže je sex velmi důležitý. Pokud mu není žena schopna nebo ochotna nabídnout hlubší milování, o to častěji jej bude vyžadovat. Dnešní muži jsou nedomazlení a už od dětství jim velmi chybí dotyk. Ještě dnes se traduje, že mazlit Číst dál
 • Bez čeho se nemůžete naučit anglicky

  zdenek vanicek anglictina Existuje jedna zcela zásadní věc, která nesmí chybět, pokud se chcete naučit nový jazyk. Angličtinu učím již mnoho let. Ve třídě jsem měl studenty, kterým to na začátku moc nešlo, a patřili mezi ty slabší ve třídě. Číst dál
 • Adéla Chytilová: Samota může být lék

  Adéla Chytilová: Samota může být lék Samota není zlá, je to jen způsob, jak se sblížit sám se sebou. Vždy jsem se samoty bála. Byla pro mě symbolem úzkosti, nudy a prázdnoty.Připadala jsem si sama, když jsem měla být bez druhých. Neuměla jsem samotu správně pochopit ani využít. Děsila mě. Nesebeláska Číst dál
 • Lucie Meškanová: Co mohu udělat, když ve svém životě zažívám těžkosti?

  Lucie Meškanová: Co mohu udělat, když ve svém životě zažívám těžkosti? Mé vnímání dnešních dní V mém vnímání bylo naplněno, vše máme k dispozici, vše již “víme”. Není co hledat. Je potřeba postavit se na světlo, do své pravdy a Být. Co to znamená pro naší každodennost? Je to apel na to, abychom se stali “svatí”? Číst dál
 • Ava Chrtková Brožová: Milujte sami sebe

  Ava Chrtková: Milujte sami sebe Naplníme-li svou mysl láskyplnými myšlenkami, budeme plni radostné a tvořivé energie. Roztočíme spirálu lásky, která je nejsilnějším čističem. Vyčistí pole vašeho těla i mysli. Vaši bližní budou říkat: "Co se s tebou stalo? Vypadáš jinak, nejsi zamilovaný?" Je to jako kouzlo z pohádky. Lidé na Číst dál
 • Křišťálová komnata: Krystaloterapie – čistá aura, půl zdraví

  Křišťálová komnata: Krystaloterapie – čistá aura, půl zdraví Jedna z věcí, které se děti učí už od mala, jsou hygienické návyky. Umýt si ruce před jídlem, když přijdou z venku a každý den umýt celé tělo. Je normální být čistý, je normální si umýt obličej, když si ho ušpiníme, je normální si umýt Číst dál
 • Makový olej je vhodný na ekzémy, záněty a pomůže i s lupénkou

  Makový olej je vhodný na ekzémy, záněty a pomůže i s lupénkou Makový olej DiatomPlus je vhodný na ekzémy, záněty a výrazně pomůže i s lupenkou, hydratuje, vyhlazuje a zjemňuje pokožku. Je světle žluté barvy a makové vůně. Při vnitřním užití má mnoho blahodárných účinků, například : při angíně, anémii, revmatických onemocněních, migréně, chronické únavě, doporučuje se při Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
national cpr association