Tvrdé zkoušky, vzestupy i pády
organické a syntetické Světlo, 
vibrační navýšení Země, 
propojování kolektivního vědomí, s vědomím Země,
udržení vysokovibračních myšlenek...

PleyaDrazí přátelé, pokud jste více vnímaví energiím, tak za ty dva měsíce, roku 2017, jste mohli zaznamenat, že Transformace - vzestup planety Země i s lidstvem, není žádná procházka "růžovým sadem" ale hodně náročná cesta, plná, nejen vibračních vzestupů ale také i vibračních pádů. Houpe se to s námi tak silně, že máme co dělat, aby jsme ty své energie, udrželi v rovnováze. Je potřebné se víc soustředit na svůj střed, kde se nachází naše duchovní srdce a nasměrovali se k myšlence - energetické rovnováhy. 

Transformací procházíme tak, jak nám to zrovna jde. Jedni postoupili, druzí přešlapují namístě. Jsme v období velkých zkoušek, obrovských výzev, ale také i trdých energetických pádů. Frekvenčně se padá lehko, jenže dopad je, kolikrát dost tvrdý. Zvednout se zpět ze dna, je už o mnoho těžší. Člověk pak musí vynaložit hodně sil (energie) aby to zvládnul. Udělejme vše proto, abychom v tom tvrdém energetickém "pádu" nebyli my.

Jsme Tvůrci - pracovníci Světla, kteří používají Světlo, energii vyšších úrovní Bytí k odstranění, odblokování negativních energií. Ano, je toto připomínáno, neboť se někteří z pracovníků Světla, nechali unést do světa iluzí (matrix) a namísto Světla organického, jsou napojeni na Světlo falešné (syntetické). Ze světelných dimenzí a s pozemských sfér je jim napomáháno, aby našli cestu zpět. Dál je to už, na nich samotných. 

Jen naše srdce nám poví, co je skutečné a co iluzormí, které Světlo je organické a které je to falešné. 

Pochopte, není možné pracovat s energiemi, které jsou součástí matrixu, ale jsou součástí vašeho/našeho vnitřního božství - Boha/Bohyně. To je vaše/naše největší síla a bez napojení na tento váš/náš silný světelný zdroj, je naše práce ve hmotě, marná, energeticky vysilující. Je tedy potřebné, ne-li přímo nutné, své Světlo zesílit, a ve hmotě jsme se už neztráceli. Naše práce je kolektivní, a bez naší spolupráce, tady nejsme celistvými.

Naše Světlo - energie Krista, je léčivé, vytahuje všechny bloky na povrch, traumatické zážitky z předešlých životů, jako jsou, strachy, fyzické a psychické zranění, nenávist, hněv, utrpení, bolest, žárlivost a zklamání z minulých partnerských vztahů a sporů s jinými lidmi. Mnohého se čistí a vyplouvá na povrch, aby se mohlo léčit. Jenže toto léčení Světlem, způsobuje u některých lidí velký hněv vůči pracovníkům Světla, protože sami nemají zájem u sebe cokoliv změnit a vibračně jim to vyhovuje tak, jak si to sami utvořili. Naopak, pracovníci Světla mají zájem změnit vibraci a pracují s energií vyšší frekvence. K negativím lidem přistupují ve vibraci lásky. 

Jsme "pravými" pracovníky Světla, kteří ve své přirozenosti, s láskou v srdci svítí druhým na cestu. Tady a Teď, nazíráme na lidi, jako na ty dobré, a ne, jako na ty zlé. Popravdě, všichni jsme Světlem. Cítíte to, jak krásným a silným Světlem jsme? 
Své Světlo pozvedáme nad vlastními stíny. Na druhé se díváme z pozice nestraného pozorovatele, který si uvědomuje, že negativní lidé nevědí co činí, protože srdce a Mysl mají zavřené, narozdíl od nás, co srdce a Mysl otevřenou mají. Mnohého tak můžeme změnit. 

Máme odpouštět, to ano, ale za žádných okolnosti nepodporujeme zlo, abychom ho neposilovali.

Podporujeme dobro, věříme v dobro, chceme dobro, posilujeme dobro.

Nenávistní a zlí lidé svými hrubými vibracemi vnášejí negativitu na Zemi, a pokud budou dál nenávistnými a zlými, tak musí počítat i s tím, že se jim vesmír spravedlivě odmění, podle jejich skutků a zásluh. Co zasejí, to také i sklidí. Stejné energie, budou vždy obývat, stejný frekvenční prostor. Světlo ve Světle a temnota v temnotě. Takový je pevný zákon vesmíru, o přitažlivosti energií. My jsme ve své přirozenosti, Světlem, tak také i ve Světle - Jednotě, chceme žít. Dualita není součástí Jednoty, Změňme to, nečekejme, že to za nás udělá někdo jiný, neudělá... očekávejme jen sebe samých, své pravé Já.

Proti nefunkčnímu systému nebojujeme, nevyvíjíme proti němu, odpor, ale svým Světlem, prosvětlujeme jeho temná místa, tím měníme vibraci. Je jasné, že se nenecháme systémem zotročovat, jsme svobodné bytosti, ale se zlobou a nenávistí ničeho pozitivního nedocílíme. Pokud budeme tlačit negativní silou, zpětná vazba bude vždy negativní. Akce - reakce, a čím více zloby (negace) vyšleme, o to více se zloba posilí a kolem sebe uvidíme (projekce) více negativního než toho pozitivního. Jsme ve škole, zvané Život a zkoušeni jsou všichni bez rozdílu. Zkoušky tu jsou pro nás, a kolikrát dost tvrdé. Přicházejí nečekaně a v jakékoliv podobě. Božské existenci tak prokazujeme svou duchovní sílu, toho, co jsme se za všechny ty naše životy naučili. Buďme proto připraveni, ať můžeme projít s čistým štítem. Pamatujme, že jen láskou v našem srdci, postupujeme do vyššího lévelu. 

Někteří se mohou cítit energeticky oslabeni, hodně unaveni, příliš vyčerpáni, necítí se zrovna nejlépe, mají pocit, jako by nic nezvládali. Ale to je jen iluzorní pocit, ve skutečnosti se to zvládnout dá, jen je potřebné dostatečně spát, odpočívat (to nelze obcházet, sebe máme mít také rádi) a nepodléhat nízkým silám (matrix). Nalaďme se na vysokofrekvenční energie (Světlo) přicházející k nám na Zemi v silných vlnách. Zhrmu to, naše psychika a fyzično teď pracují na plné obrátky. O transformačních příznacích jsem už psala ve svých sděleních a na mém profilu si je můžete zpětně vyhledat. Ale zpět k vibracím, kdo se nachází v úrovni srdce, vibračně se posouvá zároveň se Zemí. A to se také i v předchozích dnech (u mě to proběhlo 11tého února t.r.) událo, kdy jsme mohli u sebe zaznamenat další vibrační posun vědomí, společně s naší matkou Zemí. Každý to mohl pocítit jinak, jako změněný stav vědomí, stav jako bychom měli zešílet, vyletět z těla, omdlít, jako by nás někdo vypl, silná rozkolísanost psychiky, u někoho krátkodobým zamotáním či silnými tlaky v hlavě, krátkodobým výpadkem paměti, prostě těch symptomů může být po různu. Jedni jsou v posunu již o kus dále a jiní jsou zas pomalejší.Tempo všech není stejné, neboť nepocházíme ze stejných úrovní Bytí (stupeň vývoje Duše). Proto také transformační vzestup probíhá tak, aby ho zvládali i ti méně zkušení, pro které tu je pomoc, v podobě energetického posílení. Pomoci a podpory je tedy pro všechny dostatek, samozřejmě pokud se tomu chtějí otevřít a jsou také i schopni, pozorně naslouchat. Rozhodnutí je na každém z nás. 

Jen tak, pro upřesnění... 
Planeta Země tu není pro nás (Duše) nějakým vězením, ale milující matkou, prahnoucí po naší lásce, po našem Světle, ukotveném do zemské hmoty. V tomto našem životě jsme se tady neocitli za trest, tedy za nějaké své hříchy, provinění, špatné skutky, ale ze svobodné volby. Přišli jsme sem dobrovolně, abychom společnými silami byli nápomocni této Transformaci. Země je tedy pro nás obrovskou výzvou, k uskutečnění pozitivních změn - utvoření světa vyšší dimenze (5D). 

Pátá dimenze, nebo-li pátý dimenzionální rozměr (5D) je vědomí Jednoty, pohybující v úrovni vysokých frekvencí (Světlo). V této vyšší dimenzi není dualita - dobro a zlo (3D) ale Jednota, kde jsme si vědomi příčiny a následku svého chování - skutků, činů. Ve vědomí 5D, je naše Bytí ve spřízněnosti s našim duchovním srdcem, čímž si navyšujeme své vibrace a jsme schopni, (frekvenčně) udržet své vysokovibrační myšlenky.

Hlavní práce spočívá ve způsobu našeho myšlení, jakou myšlenkou tvoříme, jestli pozitivní anebo negativní. Síla myšlenky je veliká a vždy záleží jak se rozhodneme, jaké myšlence dáme prostor. Sebekontrola našich /?/ myšlenek je mnoho důležitá. Nacházíme se v procesu - tvoření nového člověka a se starými energiemi (programy matrixu) nic nového neutvoříme. A kde jinde začít nově, než-li u sebe. Máme-li v sobě dostatek lásky, nikdy nepůjdeme proti sebe samému, a když nepůjdeme proti sebe samému, nepůjdeme ani proti druhému člověku - bližnímu svému. Všichni jsme jedno-tou a jsme si také i rovni. Vše je o našem pochopení, o bezpodmínečné lásce, přijmout druhého člověka i s jeho nedostatky a chybami, a pochopit, proč tak činí. Jeden od druhého se učíme a inspirujeme. Jsme tady, ve správnou dobu a na správném místě. Staré, měníme na nové, nefungující, na fungující. Už jedeme v nových programech. 

Nejsme všichni stejní, pocházíme z různých stupňů vývoje Duše, a dohadovat se a přít o to, která informace je pravdivá a která není, kdo je dobrý a kdo není, kdo slouží tam tomu a ten zase onomu, kdo co řekl, jak to řekl, proč řekl... je v této nízké hustotě vskutku bezvýznamné. Zaobíráme se samými nesmyslnými věcmi, namísto toho podstatného k řešení. Ale to také patří k našemu vývoji.
Každý ať si věří čemu chce, je to jeho věc, jeho volba, ale ať nezapomíná, že jeho pravou podstatou je, zůstat dobrým člověkem, ve vibraci lásky. To je naše pravé lidství.

Jen v pouhé přítomnosti se zaměříme na to, co k nám zrovna přichází, a z toho pak tvoříme svou budoucnost. Když se vnímáme v bezpečí, naplněni láskou, obklopení svými nejbližšími, rodinou, přáteli, domácími zvířecími mazlíčky, a děláme, co nás baví a přináší radost, je vlastně vše v pořádku. Tady a Teď, jsme jen se svým pravdivým Bytím, bez časových posunů, minulosti či budoucnosti. Pro naši Mysl je osvobozující, být mimo prostor a čas. 

To stinné z minulosti, to nevyčištěné po tisíce věků,Tady a Teď, měníme ve Světlo. Ano, druhé máme přijmout i s jejich nedostatky, ale ne za cenu, že se jimi necháme vláčet, že budeme zlu ustupovat a klanět se mu. 

Posilujeme, to co chceme mít ve své realitě a ne to, co ve své realitě nechceme mít. Chceme ve své realitě MÍR, posilujeme tedy mír. 
Čím silnější je naše Světlo, o to víc, ztácí temnota na síle. 

Nazývejme věci pravými jmény a nepojmenovávejme zlo, dobrem a naopak, dobro, zlem. Udělejme si v tom pořádek a krom srdce, zapojujme i logické myšlení. Vše má do sebe zapadat jako puzzle, aby nám pak z toho vznikl obraz - živé Pravdy. Nejen soucit ale i moudrost v srdci máme, jsme schopni energie rozlišit. Nedovolíme abychom byli dál klamáni. Největší síla je v propojení našich srdcí, a touto silnou, láskyplnou energií se vzájemně posilujeme a poté propojujeme. Silou kolektivního vědomí (Kristova vědomí), dosahujeme potřebné úrovně, k udržení světelné energie na Zemi. Měníme (transformujeme) naši společnost. Systém starého světa se bortí, neboť pracovníci Světla - Tvůrci, utvářejí svět nový. 

Naše myšlenky, emoce a činy, utvářejí naší realitu.
Existuje mnoho realit, jen záleží, pro co se rozhodneme.
Vždy máme možnost si vybrat, je to na nás. 
My jsme si již vybrali... 
----------
Pohání nás naše víra - v lásku, v dobro, v jednotný svět.
Vybíráme si pouze to, co souzní s našim srdcem.
Chceme, rychlé změny v systému.
Chceme, naše sjednocení.
Pracujeme, na pozitivních změnách.
Volíme ty pravé cesty.
Pravdivost naší Duše, je v přítomnosti.
Je v nás, nezastavitelná síla lásky.
Naše kroky, jsou společné, jednotné.
Propojujeme se, energiemi Krista.
Jsme Kristovo vědomí, v masovém měřítku. 
Jsme silné Světlo - druhý příchod Krista na Zemi.
----------
S láskou a Světlem <3 PLEJA 
Tady a Teď 

Zdroj článku: Pleja Světlo Krystal 
Sdělení k energiím -Transformace

Vyňato ze Sdělení k energiím - Transformace 

Zdroj: Autorka a zdroj článku: Pleja Světlo Krystal 

 

 

Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč
national cpr association