ENTJ (Extraversion, Intuition, Thinking, Judgment) je jeden z osobnostních typů podle MBTI. Je
označován jako Extrovertní intuitivní typ usuzující s převahou myšlení.


Stručný popis:
Obecně se tito lidé dají charakterizovat jako vůdčí typy se snahou o stálé zlepšování a bezproblémové
fungování svěřeného úseku. V populaci jich jsou asi 2 %. Jsou vlastníky přirozených analytických
schopností, dovedou určit strategii, sladit cíle i jsou dobrými organizátory.


Charakteristika:
Mají přirozené analytické schopnosti, dovedou určit strategii, sladit cíle, jsou dobrými organizátory.
Pro činnost podřízených umí vymezit míru odpovědnosti, vyžadují svědomitost, pečlivost a disciplínu.
Dokáží pochopit změnu v loajalitě, protože sami si loajalitu zachovávají jen do fáze zklamání (se v
konkrétním člověku). To je předurčuje k řídicím pozicím. Vše plánují, i když ne nezbytně písemně -
dokáží plánovat za pochodu, stále za pochodu analyzovat dosaženého výsledku a dynamicky plán
aktualizovat. Nejsou-li ve vedoucí pozici, projevují navenek svou nespokojenost proto, že nad nimi
není pro ně dostatečná autorita. V takové situaci se pro okolí mohou jevit jako osoby bez
sebevědomí, viz Karl Marx. Naopak ve vedoucí pozici jsou úspěšní a po krátkém čase přirozeně
vybudují silnou mocenskou pozici. Mívají přezdívku Buldozer (Polní maršálek, Fieldmarschal v
cizojazyčné literatuře), jdou pevně za vytčeným cílem, když někomu šlápnou na kuří oko, jako by
odvětili: "Nepořádám závody v oblíbenosti." Nesnesou společenskou izolaci, v malé uzavřené
komunitě se chovají pro okolí nepochopitelně a nepřirozeně.
Jsou zásadoví a racionální. Emoce vnímají, i když jim ne vždy přesně porozumí, sami je výrazně
neprojevují. Přirozeně umí dát najevo radost (smích), smutek a zlobu, projev jiných emocí je spíše
ojedinělý, obecně projev emocí považují za slabost. Konfrontaci (i ostřejší), berou jako přirozenou
cestu k získání dalších informací a dosažení vytčeného cíle. Konflikty většinou nevnímají v osobní
rovině. Nejdou přes mrtvoly, hledají řešení, které je v zájmu jednotlivce ale zároveň aby bylo
prospěšné, či alespoň nešlo proti zájmu vyššího celku ("Neumím si představit, že bych vydělával
peníze tak, aby někomu jinému chyběly.").
ENTJ běžně kritizují každou situaci. Jejich kritika je převážně trefná a... mnohdy bohužel pro svou
upřímnost ve vyjádření až zdrcující pro toho, na koho je mířena. Pokud jim není projevena námitka,
přirozeně to považují za verifikaci svého tvrzení. Odporovat ENTJ je téměř jako procházka po žhavých
uhlících, ENTJ totiž racionálně argumentuje a nebojí se jít i do protikladů jen proto, aby dosáhl co
nejširší diskuse a z ní vytěžil konkrétní informace. Proto si ENTJ nejvíce váží lidí, kteří mu umí
objektivně odporovat bez projevu negativní či pozitivní emoce. Naopak lidí, kteří přijmou jeho názor
bez diskuse a nebo po diskusi nevěcné či příliš emotivní, si neváží vůbec a vnímá je jen jako
prostředek k dosažení cíle, který se nezdráhá v potřebnou chvíli obětovat. Stále však vyhodnocuje
fázi, ve které je nejpřínosnější oběť učinit, aby opět vytěžil co největšího užitku v zájmu vyššího celku
(např. drží na svěřeném oddělení slabšího zaměstnance jen proto, aby jej obětoval /propustil/ na
místo zaměstnance, o jehož kvalitách je přesvědčen a kterého si chce ponechat).
Typická je multifunkčnost, zvládá více úkolů paralelně, zachovává si široký přehled. Běžně kolem sebe
buduje úzký okruh odborníků, u kterých se průběžně přesvědčuje, že se na ně může spolehnout.
Získat si jeho důvěru je nesnadné, avšak jakmile k někomu důvěru má, dokáže intenzivně motivovat a
podporovat. Za spolupracovníka se vždy postaví a to i v situaci, kdy ví že ne vše bylo v pořádku.
Argumentačně a rétoricky se jedná o vysoce nadprůměrné jedince, jsou inteligentní, v kolektivu
většinou oblíbení. Moderní psychologie uvádí, že sami v sobě mají mnoho pochybností, často si
nejsou zcela jisti jednotlivými mimokontextovými rozhodnutími (např. dlouhodobé cíle vyžadují adhoc krátkodobé rozhodnutí, které je vytrženo z plánu, v takové chvíli ENTJ sice rozhodnutí učiní, ale
po krátkém čase se k němu vrací a hodnotí, zda bylo správné či je vhodné je upravit).


Okolí a společnost:
Mezilidské a intimní vztahy ENTJ s okolím jsou povětšinou problematické. Díky svému
objektivistickému (racionálnímu) založení a nízké orientaci na mezilidské vztahy mohou ENTJ působit
jako lidé konfrontační až arogantní. Jejich styl komunikace však nebývá zaměřen přímo proti druhé
osobě, ale usiluje o nalezení objektivně správného řešení či odpovědi (dostat z osoby, se kterou vede

hovor, to nejlepší co daná osoba dokáže). Pro navázání dobrých společenských vztahů s okolím je
proto důležitý čas pro dojití k oboustrannému porozumění. ENTJ by se měli učit větší citlivosti v
kritice a rétorice a zvažovat i možnost, že může někoho zraňovat, byť tak není míněna. Partneři ENTJ,
zvláště ti citliví a emočně založení, by si měli uvědomovat, že kritické naladění ENTJ není určeno proti
nim osobně (nezpochybňuje jejich osobu jako celek), ale že ENTJ se snaží způsobem jim vlastním jim
a svému okolí pomoci precizní analýzou situace a kritickým zhodnocením slabin a hrozeb. Na základě
této analýzy pak ENTJ navrhují účinné strategie řešení. Je zřejmé, že pokud druhá strana potřebuje či
vyžaduje prosté lidské povzbuzení, někdy v rozporu s objektivní logikou, mohou ENTJ v takové roli
bez potřebné sebereflexe selhávat.
ENTJ nenavazuje intimní vztahy snadno. V běžné lidské populaci působí jako odtažitý a nepřístupný.
City jsou povrchní, často se mění a vyvíjí (prudce miluje, aby po zklamání se v milované osobě ji
prudce nenáviděl). Je často neschopen žít v běžném intimním vztahu, nevytváří rodinné zázemí, děti
vnímá pouze jako nutnost vyžaduje-li je partner/ka. ENTJ potřebuje v životě často něco měnit, kde
změnu nebere jako úpadek, ale jako prostředek "k lepšímu zítřku", ačkoli dokáže uznat že ne každá
změna byla k lepšímu. Často intimní vztah vnímá spíše jako jiný druh práce, nebo naopak chvilkové
zábavy. Iracionální kritiku či emotivní výčitku od blízké osoby nezvládá přijmout, vnímá ji jako útok,
uzavírá se a při přetrvávajícím stavu od takové osoby odchází. Ve vypjatých situacích je ENTJ spíše
uzavřený, potřebuje čas pro racionální vyhodnocení emocí.
Když je osoba s ENTJ blízkými přáteli pojmenována jako "Čučínek maličký", tak bez ohledu na
přátelskou minulost touží dotyčným urvat hlavu.


Podrobný popis:
Tento typ osobnosti posuzuje svět prostřednictvím svého myšlení, jako dominantní funkce. Závěry
vyvozuje z objektivních vnějších informací. Jsou to lidé logičtí, analytičtí, často velmi kritičtí, někdy až
neosobní, jež lze těžko přesvědčit něčím jiným než logikou. Jsou schopni rychlého a objektivního
rozhodování, především v krizích a pod zvýšeným tlakem. S radostí a pýchou umějí vyložit na stůl
řešení ve chvíli, kdy nikdo z ostatních už “neví”.
Tato skupina tvoří pouhých 5% populace a je poměrně vzácná. Výstižnou charakteristikou tohoto
typu je - velitel. Chce mít vše pod kontrolou. Vnitřní silou a nejvlastnější potřebou je potřeba vést.
Mají silné nutkání organizovat věci, lidi i procesy k dosažení nějakých výsledků. Tito lidé mají skvěle
vyvinuté empirické, objektivní myšlení. - proto svět kolem sebe rychle třídí, sumarizují,
zobecňují...Mají sklon zabývat se strategií a cíli směřujícími za hranice toho, co je kolem nás, co je
zřejmé a známé. Umí dobře kombinovat a asociovat. Mají naopak problém v analýze a uchopení
informací. Úspěšný typ této osobnosti se vyznačuje tím, že dokáže vyvážit své vize s relevantní
skutečností.
Život se pro ně odvíjí v konfrontacích, sporech, debatách s jinými s cílem něco se od nich naučit a
sama sebe zdokonalit. Dá se říci, že věci pohánějí kupředu jakýmsi “vyhádáváním”, ale nevnímají to
negativně, i když jiné typy toto mohou vnímat jako velmi stresující zážitek. Pro tento typ člověka je to
pouze druh “obchodu”. Vycházejí z předpokladu, že mají pravdu, dokud jim někdo neprokáže opak.
To vyžaduje, aby se v jejich okolí našel někdo, kdo si “troufne” s nimi do tohoto klání vstoupit.
Vyžaduje to silného sparingpartnera. Lidé, kteří se nechají “zastrašit” nebo ustupují z cesty, nemají
pro tohoto člověka význam nebo váhu. Slabochy s radostí “převálcují”. “Vytáčí” je přístup - “řekněte
mi, co po mně chcete, já to udělám a odpoledne půjdu domů s čistou hlavou”.
V kariéře dosahují vysokých postaveních. Baví je být ve vedoucí funkci. Bývají oddáni své práci a to i
na úkor rodiny, přátel a svých koníčků. Jejich příchod do vedoucí funkce znamená zamezení plýtvání,
prostojů, přešlapování...
Myšlení mají pozitivistické a jednání chirurgické - rychlý, čistý řez pro prospěch druhého. Zajímají je
myšlenky, vize a ideje více než lidi. Jsou mistři slova. Dokáží se jasně a stručně vyjádřit, postihnout
podstatu věci. Typ klasického “generála”. Nikoho nenechá na pochybách, že on je ten, kdo rozhoduje.
Od svých partnerů očekávají, že to budou silné osobnosti, které se nebojí konfrontace, mají své zájmy

a sebedůvěru. Jejich manažerský styl ovlivňuje tendence k nezávislosti a autonomii. Od podřízených
očekávají, že budou tvořiví, samostatní a umí obhájit svůj názor.
Ženy nebývají ztělesněním “křehkého ženského ideálu”. Pro svou konfrontační výřečnost a výřečnost,
která někdy hraničí až z arogancí, se mohou ocitnout v izolaci od ostatních, kterou díky svému
extrovertnímu zaměření špatně snáší. Pro muže tohoto typu bývá obtížné přijmout “nepříjemnou
pravdu” od ženy. Ženám je doporučováno, aby si v těchto obtížných chvílích dávaly pozor na
zdůraznění své nezaujatosti a objektivity.
Tento typ osobnosti se necítí dobře v zaměstnáních, které nekladou nároky na představivost a intuici.
Potřebují prostředí, v němž se budou vyrovnávat s náročnými úkoly. Daří se jim tam, kde musí hledat
nová řešení a přístupy. I když jsou tito lidé “nezávislí” daří se jim spíše v rámci firmy než úplně
osamoceným.
Zajímá je vždy spíše celek než detail. Bývají netrpěliví, pokud něco nejde podle jejich představ. To se
projeví tím, že jsou náladoví, nevrlí a posedlí snahou posunout věci kupředu. Někdy mají dojem, že
vše jsou schopni sami zvládnout “hrubou” silou. Když se to nepodaří dostaví se stres, pocity zklamání
nebo pocity méněcennosti. Zahrnou se sebekritikou a mají na sebe vztek. V kritice sebe i ostatních
dokáží být ostří, nelítostní, chladní jako ocel, tedy zcela zničující.
Jako podřízení, nadřízení nebo kolegové nechápu, jak si někdo jejich drtivý konfrontační styl může
brát osobně a chápat je jinak než jako nejlepší cestu k výsledku. Pro jejich svět je typické jiskření -
nápadů i názorových střetů. Úspěch měří podle toho, čeho dosáhli ne jak jsou oblíbeni.
Spolupracovat s nimi může být podnětné a “velkolepé”, ale také velmi únavné bez chvíle oddychu.
Nejméně vyvinutou funkcí tohoto typu je cítění. To se může projevovat nekontrolovatelnými výbuchy
vzteku. Nebo naopak vysokou náklonností k nejrůznějším “mystickým” ideálům.
Měli by také více naslouchat stanoviskům a názorům druhých lidí. A to zvláště těch, kteří prozatím
neměli odvahu se s nimi konfrontovat. Pokud to neudělají, riskují, že přizpůsobí data svým
“potřebám” a rozhodnou se příliš unáhleně, bez potřebné podpory svého okolí. Pokud si uvědomí
svoji určitou “citovou nedostatečnost”, mají napůl vyhráno. Trénink mohou začít například tím, že
“spravedlivě” ocení úspěch nebo dosažení výsledku svého kolegy, podřízeného. Pozor! - nejde o
“mazání medu kolem...” Jde o to, uvědomit si a přiznat podíl zásluh druhému člověku.
Pokud jsou pod tlakem, mohou tito lidé odmítat kritiku. Drží se svých představ a plánů, i když všichni
ostatní vidí, že situace se změnila. Soustředí se na obranu vlastní pozice a dokazují ostatním, že se
mýlí.
Nejslabší funkcí je “introvertní cítění”, což jim brání v hlubším sebepoznání a tak respektu ke
schopnostem a talentu ostatních. Za normálních okolností tyto rysy nejsou nijak znatelné, ale pod
tlakem rychle vyplují na povrch.
Těmto lidem se doporučuje nácvik senzitivity a sebeuvědomění, což pro tyto typy nebývá vůbec
snadné. Ve styku s těmito lidmi je důležité být upřímní, zdravě asertivní, ale nepouštět se do sporů.
Na setkání je žádoucí se dobře připravit a pečlivě je naplánovat. Cení si logické konzistence podložené
osobním přístupem. Nepokoušejte se s nimi manipulovat a vyvíjet na ně “sociální” tlak. Jsou to tak
silné osobnosti, že s největší pravděpodobností tyto pokusy obrátí proti vám.

 • Simple Item 50
 • Simple Item 49
 • Simple Item 51
 • Simple Item 48
 • Simple Item 41
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Obrovský výkyv schumannovy resonance 150 Hz ~ 16.-17.3.2019

  Obrovský výkyv schumannovy resonance Věřím, že jsme během posledních 24 hodin byly svědky nevídaných změn na Matce Zemi. Podle posledních měření Schumannovy rezonance (vibrační frekvence Země) jsme prožili 24 hodin výjimečně vysokých frekvencí. Ve 2 hodiny ráno 17. března měření vystřelilo na 150hz. Abychom ukázali jak neobvyklé to je, Číst dál
 • Ondřej Brož: Neodepírejte si!

  Ondřej Brož: Neodepírejte si! Tak a je to tu zase, po roce a pár měsících jsem na stejném místě na dovolené a opět mám inspiraci pro napsání pár řádků, minule na téma Proč je důležité odpočívat, dnes na téma odepírání.Na dovolenou se asi jako většina z vás těším už Číst dál
 • Pleja Světlo Krystal: MEDVĚDÍ ČESNEK - PRVÝ POSEL JARA

  Pleja Světlo Krystal: MEDVĚDÍ ČESNEK - PRVÝ POSEL JARA Cítíte se po zimním období unavení a bez energie?Zkuste načerpat sílu z medvědího česneku, jednoho z nejvýznamnějších životabudičů rostoucího v začátku jarního období, a právem nazývaný - prvý posel Jara. Tuto vynikající bylinu, můžeme využít k detoxikaci našeho organismu, od škodlivin, které se během zimy nahromadily Číst dál
 • Zlatá Dušička: Propojování

  Zlatá Dušička: Propojování Stále znovu a znovu se zde projevuje mnoho myslí vzájemně. Každá bytost si tvoří svou cestu do budoucnosti tím, jak smýšlí. Avšak mnoho rozdílných myslí, mnoho rozdílných směrů. Pokud však chcete kráčet společně a vytvořit pevnou a stabilní budoucnost, je potřeba spojovat se v mnoha Číst dál
 • Petra Nel Smolová: Horoskop na období 18. 3. – 24. 3. 2019

  Petra Nel Smolová: Horoskop na období 18. 3. – 24. 3. 2019 Intenzita Tento týden má několik zásadních konstelací, které ukazují na týden plný událostí a proměn. Připravme se na silné energie, které nás „vyhodí“ ze starých kolejí a projeví se takzvaně karmický vítr. Tok událostí, aby byla uvolněna karma. Jak v dobrém, tak i ve splácení Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

19 bře
Populární osvícená historička RNDr. Hana Sar Blochová dorazí do našeho studia a poví nám fascinující informace o královském hradě Karlštejně, o Karlu IV a o Grálské krvi.SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/ltLWqVaIC60">
20 bře
SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/c7iO31T0oUgVáš datum narození je důležitý, to je všeobecná znalost. Podívejme se na informace ohledně dne narození, Tvé výzvy, Tvé symboly, Tvé dary, Tvé drahokamy a podobné věci :)Tento díl bude o Psychickém číslu 9 . tedy lidé narození v 9. 18. 27. dnu v měsíci. Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie Natarani. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.">
20 bře
Povídání s Jitka Bártová astroložkou a vědmou nad energií prvního jarního úplňku ve znamení Váhy.SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/6ns-T_EuAHYEnergiím Vah vládne Venuše. Venuše má v tomto případě význam naučit dobrému vkusu a zvýraznit diplomacii ve vztazích. Zvládnutí mezilidských vztahů je pro tyto energie úkolem číslo jedna.">
Připojte se k nám na facebooku