ENFJ (Extraversion, Intuition, Feeling, Judgement) je jeden z šestnácti osobnostních typůpodle MBTI. Je označován jako Extravertní intuitivní typ usuzující s převahou cítění nebo tzv. Dárce či Učitel.

Stručný popis

Člověk s osobností typu ENFJ bývá společenský, znalec lidí, obětavý, tvrdě pracující, altruistický, má smysl pro pořádek a tradici a nemá rád neosobní analýzy.
Charakteristika
Rád se ujímá zodpovědnosti za vztahy mezi lidmi. Je laskavý a ohleduplný. Velmi empatický, starostlivý a přesto se smyslem pro cíl a pořádek. Umí velice dobře najít na ostatních to nejlepší a vřele je podporovat. To vše z něj dělá ideálního učitele, trenéra, diplomata, herce i psychologa. Nikdo jiný neumí tak dobře kombinovat láskyplnou péči s tvrdou motivací ke zlepšování. Hlavním zájmem ENFJ je rozdávat lásku, porozumění a podporu ostatním. Je šťasten, když se mu podaří učinit šťastným někoho jiného.

ENFJ nemá rád monotónní a administrativní práci, ale obdivuje ty, kteří mají dostatečné sebeovládání ji zvládat. Život bere jako nabídku nepřeberného množství variant a často má problém s výběrem jedné konkrétní. Přitahují ho lidé rozhodní a těžko ovlivnitelní. Nemá rád odsuzování druhých lidí. Ve společnosti působí jako stmelovací prvek. Může se cítit opuštěně, i když je obklopen lidmi. Tento pocit samoty může být způsoben sklonem neodhalovat své pravé pocity. Jako extravertní tradicionalista má rád státní oslavy, přehlídky a další společenské události, které demonstrují jednotu. Sám společenské akce rád organizuje.

Mezilidské vztahy

Do svých vztahů vkládá ENFJ mnoho úsilí a nadšení. Do jisté míry je ENFJ charakteristický právě blízkostí a hodnověrností svých vztahů; vztahy jsou středobodem jeho života. Jeho starostlivost může na milované osoby působit utlačujícím dojmem. Ačkoliv o to ENFJ obvykle nežádá, potřebuje slyšet milá slova a ujištění (o přátelství, lásce, zásluhách). Jelikož je navenek soustředěný na pomáhání lidem, ne vždy věnuje pozornost svým vlastním potřebám.

Mnoho uspokojení mu dává přinášení štěstí ostatním, pročež je schopen ignorovat své problémy a být šťastný snadněji než ostatní typy.
ENFJ chová odpor ke konfliktům. Raději zamete problém pod koberec, než aby se s nimi utkal čelem. Má sklon se v konfliktních situacích vzdávat, pouze aby je ukončil. Aby konfliktům zabraňoval, snaží se své postoje vysvětlovat jemně a sugestivně.

V milostném vztahu je ENFJ srdečný, angažovaný partner, který je ochotný pro úspěch vztahu obětovat mnoho. Vztahu je naprosto oddán a své závazky bere vážně. Pokud vztah selže, bude cítit vinu a obviňovat se ze selhání, ale relativně lehko se vzpamatuje a nebude se příliš ohlížet zpět.
Umí dobře pracovat s lidmi, je laskavý a ohleduplný. Umí velice dobře najít na ostatních to nejlepší a vřele je podporovat. Pokud to situace vyžaduje, umí být velmi ostrý a kritický; po dosažení svého se pak opět vrátí ke svému přirozenému, vřelému chování. Obecně jsou ENFJ vysoce cenění pro svou srdečnou, upřímnou a starostlivou povahu.

Silné stránky

Většina ENFJ projevuje především v oblasti vztahů tyto přednosti: Dobré komunikační schopnosti
Chápavý k myšlenkám a pohnutkám ostatních lidí
Motivující, inspirující, odhaluje v ostatních to nejlepší

Laskavý a ubezpečující
Je s ním legrace – živý smysl pro humor, energický, optimistický
Je schopný přenést se přes selhání dlouhotrvajícího vztahu (ačkoliv ze selhání obviňuje sebe) Loajální a oddaný – toužící po celoživotním
vztahu
Usiluje o spokojenost všech
Snaží se vyhovět potřebám ostatních
Slabé stránky
ENFJ může projevovat především v oblasti vztahů tyto slabiny:
Tendence dusit a příliš chránit
Tendence ovládat a manipul
ovat
Nevěnuje pozornost vlastním potřebám

page1image29368page1image29528page1image29688page1image29848page1image30008

Má sklon být kritický k názorům neshodujícím se s jeho názory
Občas si neuvědomuje sociální přiměřenost svého jednání a protokol
Extrémně citlivý na konflikty, má sklon „zametat věci pod koberec“ za účelem zabránění konfliktu Tendence vinit se, když se věci nedaří a nepřiznávat si zásluhy za zdařilé výkony

Podrobný popis:

Lidé tohoto zaměření jsou excelentní ve vycítění a vystižení mezilidské atmosféry a sami napomáhají k jejímu vytvoření. Jejich život se odvíjí v hranicích etických imperativů - morálních zákazů a příkazů. Jsou otevření a dobře navazují nové vztahy. Bývají oblíbeni, protože z nich vyzařuje zájem o lidi. Usilují o harmonické vztahy a jsou ochotni tomu někdy až příliš obětovat (např. výsledky). Jsou citlivína nezájem a chlad. I když s někým nesouhlasí, jsou schopni vidět ve stanovisku druhého důležité hodnoty a přiznat jim právo na “svou pravdu”. Zaměřenost na druhé někdy mlže způsobit, že zapomínají na své zájmy. Daří se jim na místech, kde jsou v kontaktu s lidmi a kde pro výsledek je nutná společná vůle. Vyhledávají společnost a rádi i jen tak “klábosí”. To jiným může připadat jako marnění času, ale tento typ to považuje za důležité. Mají rádi, když jsou věci uzavřené a rozhodnuté a nijak zvlášť nechtějí, aby rozhodovali sami. Bývají pečliví, houževnatí, vytrvalí, pořádkumilovní, a to i v maličkostech.

Tento typ osobnosti se vyznačuje nevšední schopností empatie, vciťování a ochotě brát na sebe “břímě” ostatních a v populaci je zastoupen zhruba 5%. Tito lidé neustále zkoumají, jak by oni sami chtěli, aby se k nim druzí chovali v podobné situaci. Snadno se v lidech mýlí, protože je ani tak nezajímá “jak to ve skutečnosti je”, ale jak by si sami přáli, “aby to bylo”. Je dobré, když vedle sebe mají někoho, kdo inklinuje k logice a jasnému myšlení. Svůj život si organizují s výhledem na budoucnost a spořádaně si strukturují svůj denní nebo jiný program. Mají opravdu rádi život a mají ho rádi naplánovaný. Do diáře si zapíší i zábavu a setkání s přáteli. Když už si něco poznamenají, můžete se spolehnout, že to splní.

Jsou přirozenými vůdci a jejich talent pro vedení se uplatní jak v profesních, tak zájmových týmech. Mají “okouzlující” rys, totiž: považují za samozřejmé, že se ocitnou v čele. Nepochybují o tom, že lidé rádi udělají to, co oni navrhnou. To se jim často plní, protože mají určité charisma, kterému se ostatní snadno podřizují. Toto charisma je spojené s tím, že oni skutečně mají rádi lidi a pokládají je za hlavní prioritu. Nebývají manipulativní: cení si spolupráce a sami rádi spolupracují. Druzí nemají problém se na ně obracet o podporu a radu a jen zřídka bývají odmítnuti. Jsou velmi tolerantní, málo kritičtí a dá se jim opravdu důvěřovat. Tento rys má ale i negativní důsledky: někdy se nedokáží od vztahů oprostit, i když pozbyly významu, někdy jim pro ostatní nezbývá čas na sebe. Idealizují si mezilidské vztahy do podoby naprosto neslučitelné s přirozenou lidskou povahou.

Jsou rozenými komunikátory. Pokládají za samozřejmé, že to, co říkají, druzí přijímají a chápou. Protože se dokáží vcítit do pocitů druhých, předpokládají, že to samé také umí. Nebojí se veřejně vystoupit, skoro to vypadá, že tito lidé nevědí, co je tréma.

Dále vynikají jako motivátoři, inspirátoři a fanatici týmové práce. Nedostávají se do problémů s dodržováním termínů nebo rozpočtů. Často bývají povyšování, jsou přesvědčeni, že mají vizi, návod,patent na budoucnost - ale čím výše jsou, tím více hrozí riziko, že se dostane do rozporu jejich osobní preference s firemní, tedy priorita ve vztazích versus priorita ve výsledcích a výkonu.

Jsou dobrými partnery, ať již v práci nebo mimo ni, protože dokáží v druhém najít to nejlepší. Protože se jich neshody ve vztazích příliš dotýkají mají sklon se vyhýbat nepříjemným situacím, i kdyžkdokoliv jiný by situaci již řešil. Stává se jim, že kvůli klidu se raději podřídí a jsou tzv. “pod pantoflem”. Obvykle v sobě živí “tragiku života”, totiž že nikdy nebudou mít “opravdu harmonický vztah”, mají pocit, že musí mlčky a mučednicky trpět a usilovat o to, aby jejich vztahy byly ještě a ještě lepší.

Touha po dokonalosti se u nich čas od času projevuje i tím, že najednou přestanou být spokojeni se svým postavením, kariérou, prací a nezvykle radikálně vše změní. Jejich štěstím je to, že mohouvyniknout v celé řadě profesí právě proto, jak dobře umí komunikovat. Dobře se také orientují ve složitých situacích, kdy musí zpracovávat velké množství údajů. Ale spíše celostního rázu než

page2image36056

detailního. Kombinace šarmu a výkonnosti jim zaručuje dobrou popularitu, mohou být stejně dobrými vůdci jako spolupracovníky. Téměř bez přestání vymýšlejí pro členy své skupiny smysluplné a zajímavé činnosti a dobře odhadnou, komu je “ušít na tělo”. Pokud nejsou jejich nápady přijímány, mají velký sklon k depresím a pocitům ublíženosti. Konflikty a podobné odmítání si berou velmi osobně. Jsou schopni vztahy potom vyhrotit a vytyčit linii mezi “námi” a “jím” , “proklínat kacíře” a “exkomunikovat odpadlíky”. A to i v případě, že druhá strana chtěla položit jen dotaz, ujasnit si situaci nebo poukázat na nesrovnalost.

Tento typ lidí dokáže vyvést z rovnováhy zpochybnění vlastních hodnot a motivů, kterým věří. Je to pro ně otázka “osobní cti” a integrity, zachovat je tak jak jsou.

Jsou téměř nenahraditelní v dobách velkých změn, kdy se společnost (skupina) ubírá k něčemu nepoznanému. Tam kde chybí praktická zkušenost jsou zdrojem inspirace a jistoty díky neochvějné víře ve vlastní konzistentní soustavu hodnot.

Jsou jako bublinky v sodovce - není žádoucí, aby jich bylo mnoho, ale bez nich to není ono.

Záměrně vytěsňují vše náhodné a iracionální. Projevuje se u nich nechuť k filozofickým debatám a rozhovorům, které vyžadují pečlivou analýzu, a to díky slabému introvertnímu myšlení. Pokud tuto svou slabou stránku zanedbají, může se projevovat nečekanými, nelogickými a nespravedlivými výbuchy emocí a kritiky. A stát se dogmatickými osobnostmi se sklony ke staropanenským postojům, nepřístupnými rozumné argumentaci. Mívají nevyvinuté kritické analytické myšlení, takže se jim může stát, že bez výhrad přijmout novou ideologii, aniž by ji hlouběji rozuměli. Jedna z nejtemnějších stránek této osobnosti je, že “stále něco chce a nic není dost dobré”, přehrává a vystavuje na odiv své emoce a city. Má tendenci ostatní stále před něčím “ochraňovat”, je podrážděná, mělká a manipulativní.

Nejčastěji je vyvede z míry např. urážka, rozchod s člověkem a pokud se jim něco takového stane, vyžadují víc než kdokoliv jiný porozumění a podporu, jinak sklouznou k “okázalé” sebelítosti a zaměřenosti na sebe sama. Nedokáží dost dobře rozlišit příčiny tohoto stavu věcí a může se stát, že projeví bezmeznou a nekritickou náklonnost k člověku, který “si to nezaslouží”.

V pracovním prostředí se jim stává, že se “vrhnou” do nového úkolu, aniž by si předem ověřili, zda jeto potřebné a žádané. Je pro ně obtížnější, mnohem víc než pro jiné typy, vidět a brát na vědomí nepříjemné věci a okolnosti.

 • Simple Item 50
 • Simple Item 49
 • Simple Item 51
 • Simple Item 48
 • Simple Item 41
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Ondřej Brož: Neodepírejte si!

  Ondřej Brož: Neodepírejte si! Tak a je to tu zase, po roce a pár měsících jsem na stejném místě na dovolené a opět mám inspiraci pro napsání pár řádků, minule na téma Proč je důležité odpočívat, dnes na téma odepírání.Na dovolenou se asi jako většina z vás těším už Číst dál
 • Pleja Světlo Krystal: MEDVĚDÍ ČESNEK - PRVÝ POSEL JARA

  Pleja Světlo Krystal: MEDVĚDÍ ČESNEK - PRVÝ POSEL JARA Cítíte se po zimním období unavení a bez energie?Zkuste načerpat sílu z medvědího česneku, jednoho z nejvýznamnějších životabudičů rostoucího v začátku jarního období, a právem nazývaný - prvý posel Jara. Tuto vynikající bylinu, můžeme využít k detoxikaci našeho organismu, od škodlivin, které se během zimy nahromadily Číst dál
 • Zlatá Dušička: Propojování

  Zlatá Dušička: Propojování Stále znovu a znovu se zde projevuje mnoho myslí vzájemně. Každá bytost si tvoří svou cestu do budoucnosti tím, jak smýšlí. Avšak mnoho rozdílných myslí, mnoho rozdílných směrů. Pokud však chcete kráčet společně a vytvořit pevnou a stabilní budoucnost, je potřeba spojovat se v mnoha Číst dál
 • Petra Nel Smolová: Horoskop na období 18. 3. – 24. 3. 2019

  Petra Nel Smolová: Horoskop na období 18. 3. – 24. 3. 2019 Intenzita Tento týden má několik zásadních konstelací, které ukazují na týden plný událostí a proměn. Připravme se na silné energie, které nás „vyhodí“ ze starých kolejí a projeví se takzvaně karmický vítr. Tok událostí, aby byla uvolněna karma. Jak v dobrém, tak i ve splácení Číst dál
 • Hana Sahhu-arah: JSTE V SOULADU SAMI SE SEBOU?

  Hana Sahhu-ara: JSTE V SOULADU SAMI SE SEBOU Mnoho lidí hledá své poslání a věří, že až ho najdou, změní celý svůj život. Jak ale má přijít poslání, když neděláme, co chceme, nejednáme podle svého srdce a nejsme plně sami sebou? Myšlení často přenecháváme druhým lidem, televizi nebo dalším médiím, které nám doporučují, Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

19 bře
Populární osvícená historička RNDr. Hana Sar Blochová dorazí do našeho studia a poví nám fascinující informace o královském hradě Karlštejně, o Karlu IV a o Grálské krvi.SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/ltLWqVaIC60">
20 bře
SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/c7iO31T0oUgVáš datum narození je důležitý, to je všeobecná znalost. Podívejme se na informace ohledně dne narození, Tvé výzvy, Tvé symboly, Tvé dary, Tvé drahokamy a podobné věci :)Tento díl bude o Psychickém číslu 9 . tedy lidé narození v 9. 18. 27. dnu v měsíci. Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie Natarani. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.">
20 bře
Povídání s Jitka Bártová astroložkou a vědmou nad energií prvního jarního úplňku ve znamení Váhy.SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/6ns-T_EuAHYEnergiím Vah vládne Venuše. Venuše má v tomto případě význam naučit dobrému vkusu a zvýraznit diplomacii ve vztazích. Zvládnutí mezilidských vztahů je pro tyto energie úkolem číslo jedna.">
Připojte se k nám na facebooku