Rovnováha protikladuŽenský princip byl na Zemi během věků silně potlačen, vlády se ujal mužský princip a tím naše Země ztratila rovnováhu, vyváženost obou principů. Aby byla nalezena ztracená rovnováha, vyrovnaly se obě polarity, je třeba znovu vzkřísit a prosadit na Zemi ženský princip, a uvést ho do rovnováhy s principem mužským. Toho lze dosáhnout také pomocí sjednocení Dvojplamenů, které se blíží konci své cesty poznávání.

K sjednocení Dvojplamenů dojde ve chvíli, kdy každý z páru, uvede sám sebe do Jednoty a to svobodným přijetím všech složek svého bytí – svého Já, vyrovnáním obou polarit.

Muži byli po dlouhá období vedeni k tomu, aby v sobě svoji ženskou, intuitivní, citovou složku potlačovali a prosazovali v sobě svoje mužství. Mužská složka v ženách byla naopak považovaná za nežádoucí. Potlačování ženského principu u mužů a mužského u žen, vedlo k dominanci jednoho z principů. Tím došlo u žen i u mužů k nerovnováze a závislosti jednoho na druhém. Jelikož je však mužský princip aktivnější a průbojnější, než ženský pasivnější a poddajnější princip, ujal se nadvlády a vedení.

Stejně tak i u páru Dvojplamenů převažuje v jednom vždy více ženské složky – ženského principu a v druhém více mužské složky – mužského principu. Dvojplamen s dominantnější ženskou složkou, většinou žena, je více intuitivní, dokáže lépe naslouchat svému vnitřnímu vedení, nalézt sebe samu, tedy všechny složky svého Já a dorovnávat oba principy. Dvojplamen s dominantnější mužskou složkou, většinou muž, spoléhá více na logiku a rozumové řešení. Žena, naslouchající svému vnitřnímu vedení směřujícímu ji k nalezení svého celého Já, vyjádřeného všemi složkami obou polarit, postupným dorovnáním protikladů, mění postoje k sobě samé a dává tím impulsy svému mužskému protějšku. Jelikož jsou páry Dvojplamenů vzájemně propojeny, projevuje se změna postojů ženy k sobě samé na změně postoje muže k oné ženě a také k sobě samému. Svobodné přijetí všech složek svého Já ženou, vede k plnému přijetí všech složek svého Já mužem. Oba z Dvojplamenů – muž i žena, se opět stávají androgynní, celiství a nezávislí. Je dosaženo rovnováhy u každého z nich i u páru jako celku. Tato rovnováha se dále promítá i do stavu celé Země.

Napsala dne 23.8.2016 Ivana „Geri“ Kutnarová https://dvojplameny.wordpress.com/ 

Server Příznaky transformace má osobní souhlas autorky článku s jeho zveřejněním. Jeho šíření je možné pouze s jejím souhlasem! Kopírování tohoto článku z našeho webu je zakázáno, včetně grafiky - obrázku. Chcete-li jej zveřejnit, získejte si souhlas autorky. 

Nejzajímavější články na našem portálu

  • 1
  • 2
  • 3
national cpr association